Způsob tepelného zpracování výkovků z chromniklových austenitických ocelí

Číslo patentu: 259971

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kratochvíl Petr, Šedivec Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

»K AUTORSKÉMU osvtncsni °(M) ZPU 8 °b tepelnúho zpracování výkovků 2 chromniklovýchŘešení se týká omezení nabo zabránění vzniku karbidického precipitátu po ko~ vání před rekrystalizačnim žíháním výrob~ ků z austenitických chromniklových oceli. Dosahuje se toho vložením výkovku ihned po vykování do ohřívaci pece. kde se žíhá při teplotě 1000 °C až 1180 OC. Po provedení rekrystalizace se výkovek ochladí volně na vzduchu.vvynález se týká způsobu tepelného zpracování výkovků 2 chromniklovýoh stabilizovaných austenitických oceli, například reduktorů pro jaderne reaktory, za účelem zlepšení ultrazvukové průchodnosti. VBežný způsob kování austenitických stabílizovaných chromniklových ocelí spočíva v překování ingotu na žádaný tvar a rozměr, zpravidla po více ohřevech v rozmezí teplot 1150 °c až a 5 o°c. Po vykování se výkovky vychlazují volně na vzduchu. Studené se odvážejí na tepelné zpracování,spočívající v rozpouštěcím žíhání na teplotu 105000 nebo jí blízkom s následným ochlazením ve vodě. Po rozpouštěcím žíhání zůstane v některých oblastech s nižším stupněm deformace zachována hrubá, i když defornnvaná, ale nerekrystalizovaná struktura. Tyto hrubozrnné oblastí mají vyso- ký útlum pro ultrazvuková vlny a při kontrole vnitřníjakosti výkovků ultrazvukem neumožňují vyhledávání vnitřních vad 5 požadovanou citlivosti. Často 350 ŤYŤD 0 b 135 Ťĺ Uľtľa zvukové zcela neprůchodné.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob tepelného zpracování výkovků z chromniklových stabilizovaných oceli se zlepšenou ultrazvukovou průchodností, zejména při použití šikmé sondy, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva V tom, že výkovek se ihned po tepelném tváření založí do pece, vyhřáté na 90000 až 118000 a žíhá se po dobu 5 d 1200 minut při teplotě nejméně 10 o 0 °c a nejvýše 11 ao°c.É Výhoda řešení podle vynálezu spočíva v tom, že se tímto způsobem tepelného zpracování výkovků omezuje nebo zabraňuje vylučování karbidů před statickou rekrystalízacg a tím docházíke zlepšení podmínek pro rekrystalizaci. Rekrystalizací i méně deformovaných součástí výkovku se dosáhne jemnější a homogennějšĺstruktury, která má nízký útlum ultrazvukového vlnění a umožňuje tedy provádění ultrazvuková kontroly s vysokou citlivos tí. Lze vyřazovat pouze defektni výkovky a nikoliv i výkovkys nízkou průchodnosti při ultrazvukové kontrole.Doba žíhání závisí na tlouštce nebo průměru výkovku a teplotě žíhání. Při tlouštce nebo průměru výkovku 300 mm je při teplotě žíhání 1 l 40 °C omezena doba na 30 minut, při teplotě žíháni ll 00 °C na max. 35 minut a při teplotě l 050 °C na dobu max. 45 minut. Při zmenšení tlouštky nebo průměru výkovku například o 100 mm se zkracuje doba žíháni o 25 a při zvětšení tlouštky nebo průměru výkovku o 100 mm se prodlužuje doba žíhání o 20. Po žihání následuje ochlazování volně na vzduchu, spojené s precipitací karbidů, které již rekrystalizační proces neovlivňují, lale jsou určitým přínosem pro zpevnění materiálu. Doba žihánínemá s ohledem na růst zrna překročit při teplotě l 100 °C 35 minut a při teplotě llhO°C 30 minut. Závislost teploty a doby žíhání pro průměr 300 mm lze vyjádřit rovnicíT 20 t 1220 T ~ 1220 t 20 kde t doba žihání v minutách a T teplota žíháni ve 30.Jako příklad konkrétního provedení vynálezu lze uvést kováni výkovků těles reduktorů pro jadernou energetiku z oceli podle GOST 08 CHl 8 N 10 T. Jedná se 0 výkovky o průměru 265 mm a délce 1100 mm. Výkovek byl vykován z ingotu o hmotnosti 2,2 t se třemi meziohřevy. Po vykování byl založen při teplotě povru chu 83000 do pece teplé 104000. Po dosažení teploty pece 110000byla provedena výdrž na teplotě 30 minut. Pobm byl výkovek vyj~mut a chlazen volně na vzduchu. Jeho struktura byla jemnozrnnější a homogennější než struktura výkovku ze stejné tavby, který byl po vykování stejným způsobem vychlazen volně na vzduchu.Jako druhý příklad je uveden výkovek ze stejné jakosti materiálu, kdy byl z ingotu o hmotnosti 5 t vykován na lisu polo-0-tovar o průměru 360 mm, který byl dále kován na prodlužovacím y stroji GFM na průměr 265 mm a délku 3700 mm. Kování probihalo při teplotě l 0 lO°C a teplota povrchu při dokončení byla 920 °C.-3 Výkovek byl za tepla rozříznut na frikční pile na dvě části a jedna část byla volně vychlazena na vzduchu. Druhá část byla při teplotě povrchu 84000 založena do pece teplé 113000,kde byla 30 minut. Dále byla tato část výkovku rovněž vychlazena na vzduchu.Zatímco prvá část výkovku,vych 1 azená rovnou na vzduchu,. nesplňovala přejímací podmínky z důvodu oblastí hrubých zrhpři povrchu, byla druhá část výkovku, která byla žíhána ihned po vvkováni s 3 emnozrnnouWznačně homogenní strukturou, která plně vyhovovala ultrazvukovému zkoušení a splñovala požadavky přejímky.Řešení podle vynálezu lze využít ve všech případech volného 1 zápustkového Kování chromniklových austenitických ocelí, kde vzniká nebezpečí výskytu oblastí s hrubými zrnyDalší výhoda spočívá v tom, že žíhání po vykování lze provádět přímo v ohřívací peci, aniž by bylo nutno měnit teplotu pece.Způsob tepelného zpracování výkovků z chromniklových stàbilisovaných austenitiokých oceli se zlepšenou ultrazvukovou průchodností, zejména při použití šikmé sondy,vyznačený tím, že se výkovek ihned po tepelném tváření založí do pece vyhřáté na teplotu 90008 až 11 B 00 C ažíhá po dobu v rozmezí Sąi 1200 minut podle žíhacích teplot v rozmezí 10 n 0 °c až 118008.

MPK / Značky

MPK: C21D 1/26

Značky: chrómniklových, tepelného, austenitických, zpracování, výkovků, oceli, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259971-zpusob-tepelneho-zpracovani-vykovku-z-chromniklovych-austenitickych-oceli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob tepelného zpracování výkovků z chromniklových austenitických ocelí</a>

Podobne patenty