Zařízení pro vyvození prostorového pohybu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Řniwmwum (45) vydáno 14 m 4 89 ACHHEVY 05) Aumrvyníhzu BRABEC OLDŘICH ing., SOVA FRANTIŠEK ing. Csc. doc., FLAŠKA MILOŠ dipl. tech., MACOUN JOSEF, KRASNY JOSEF,KONDR VLADISLAV ing., PLZEŇ(54) Zařízení pro vyvození prostorového pohybuzařízení pro vyvození prostorového pohybu je určeno jako přídavné zařízení například k výložniku manípulátoru nebo robotu, kde plní funkci tzv. zápěstí. zařízení sestává z rámu, držáku, kloubu s čepy, ložisek. kotveni motoru, uložení motorů a ze snímacích prvků. K rámu i k držáku je připojeno po jedné vidlici,k držáku je ještě přípevněn obráběcí stroj - např. bruska. Konec ramen obou vídlic jsou ukončeny ložisky. Rovíny vidlíc jsou k sobě kolmé. Do ložisek vidlic jsou zasunuty čepy, které jsou upevněny na mezikruhovém kloubu a jejich osy jsou vzájemně kolmé. Na rámu jsou vytvořena kotveni pro těla motoru přitlaku a na držáku jsou vytvořena uložení cyklovacich motorů. K ložiskům Vidlice držáku jsou připojena uložením motorů přitlaku a k ložiskům vidlice rámu jsou připojena kotveni cyklovacích motoru. Ve středu kloubu jsou uloženy snímací prvky. Motory přitlaku jsou uloženy ve svých kotveních kyvně ve směru vertikálnim a cyklovací motory jsou uloženy ve svých kotveních rovněž kyvně, ale ve směru horízontálním. Pístnice motoru přítlaku jsou spojeny s uložením motorů přitlaku a pístníce cyklbvacich motorů jsou spojeny s uložením cyklovacích motoru.vynález se týká zařízení, kterého je možno použít jako přídavného například k výložníku manipulátoru neho robotu, kde má být obráběcí nástroj přitlačován k obrâběné ploše a unášen na výkyvném rameni ovládaném prostředky, do nichž je přiváděno tlakové médium a jejichž pomocíje vyvozován prostorový pohyb obráběcího nástroje.Dosud se obrábění obecných tvarů obrobků a zejména odlitků provádí ručně, nejčastěji obrušováním tak, aby bylo dosaženo požadované jakosti povrchu např. pro defektoskopickě zkoušky, nebo aby se odstranil nežádoucí přídavek. V některých případech se k tomuto účelu používají manimupátory, které násobí pohyby a vynaloženou sílu pracovníka, který s nimi pracuje. V případech nutnosti opracování relativně velkých sérií obrobků nebo odlitku se někdy používají i jednoúčelové roboty, řízené.předem stanoveným programem.Nevýhodou těchto dosud používaných systémů, zejména ručního, je nutnost vynakládání značné fyzické síly, zvýšené ohrožení zdraví pracovníků plynoucí z nutnosti jejich přítomnosti u ohráběcího předmětu a konečně u robotu závislosti na sériích.Zařízení pro vyvození prostorového pohybu podle vynálezu sestává z rámu, držáku, kloubu s čepy, ložisek kotvení, uložení, motorů a snímacích prvků. Jeho podstata spočívá v tom,že k rámu je připevněna vidlice, zatímco k držáku je přípevněna jednak vidlice držáku a jednak potom obráběcího nástroje. Vidlice rámu je ukončena ložisky vidlice, zatímco vidlice držáku je ukončena ložisky držáku. Obě tyto vidlice jsou umístěny kolmo proti sobě tak,že čepy vidlice držáku, vložené do ložisek držáku, jsou upevněny na kloubu proti sobě a čepy vidlice rámu, vložené do ložisek vidlice rámu, jsou rovněž upevněny na kloubu proti sobě, ale kolmo k řečeným čepům vidlice držáku.Na rámu jsou ještě vytvořena kotvení motoru přítlaku, a na držáku jsou ještě vytvořena uložení cyklovacích motoru. K ložisküm vidlice držáku jsou připojena uložení motorů přítlaku a k ložiskům vidlice rámu jsou připojena kotvení cyklovacích motoru.V kloubu jsou ještě uloženy anímací prvky. Další podstata vynálezu spočívá v tom, že motory přítlaku jsou uloženy v kotveních motorů přítlaku kyvně ve směru vertikálním a cyklovací motory jsou uloženy v kotveních cyklovacích motorů rovněž kyvně, ale ve směru horizontálním.Pístnice motorů přítlaku jsou přitom spojeny s uložením motorů přítlaku a pístnice cyklovacích motorů jsou spojeny s uloženími cyklovacích motorů.Hlavní výhodou zařízení pro vyvození prostorového pohybu je možnost opracování, resp. obrušovóní obecných tvarů například odlitků strojním způsobem, a to bud v automatickém cyklu,nebo s ručním dálkovým ovládáním podle zvoleného režimu práce. V automatickém cyklu je možno obrušovat i plochy, u kterých není předem znám přesný tvar.Jeden príklad praktického provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, a to v kosém pohledu.Zařízení pro vyvození prostorového pohybu podle tohoto příkladu provedení sestává 2 rámu l, na kterém je vytvořena vidlice łg, jejíž ramena jsou opatřena na koncích ložisky ll vidlice lg rámu l. K rámu l jsou ještě kolmo na vidlice lg připojena kotvení lg motoru 5 přítlaku.V ložiskáah łł vidlice gg rámu l jsou zasunuty čepy 3 upevněné na kloubu g. Tento kloub g připomíná prstenec, na němž jsou kolmo na sebe a vždy proti sobě vytvořeny čepy 3 l gg tak, že v horizontálni rovině jsou vytvořeny již zmíněné čepy gł vidlice gg rámu 1 a ve vertikální rovině čepy gg vidlice gg držáku Q.Na držáku Ä, k němuž je také upevněn obráběcí stroj, je vytovřena vidlice gg držáku 3, jejíž ramena jsou na koncích opatřena ložisky gł držáku 3, do kterých zasahují výše popsané čepy gg vidlice głnžáku 3.V kotvení lg motoru § přítlaku jsou výkyvně uloženy nepohyblivé konce motorů § přítlaku,jejichž pístnice jsou uloženy v uloženích gą motoru 5 přítlaku. Tato uložení 23 jsou připevněna k ložiskům gł vidlice gg držáku 1. Vidlice łg rámu l a vidlice gg držáku 3 směřují proti sobě a roviny jejich ramen jsou k sobě vzájemně kolmé.K držáku 1 jsou ještě připevněna uložení 33 cyklovacích motoru É a k ložiskům ll vidlice łg rámu l jsou připojena kotvení gg těchto cyklovacích motorů Q. Cyklovací motory 6 jsou svojí nepohyblivou částí uloženy V kotveních gg a jejich pístnice jsou spojeny s uložení mi 3 cyklovacích motorů Q. Obráběcí nástroj g je vysunut před držák g.V průsečíku os čepůgg vidlice gg držáku Q a čepů gł vidlice lg rámu 1 jsou V tomtopříkladu provedení umístěny uprostřed kloubu 2 snímací prvky 4 ty sledují dosažení mezípředem nastaveného výkyvu při každém kyvu a dávají signál k vratnému pohybu obráběcího nástroje § vždy, když dosáhne oné předem nastavené hranice. Tento kývavý pohyb dodávají obžáběcímu nástroji 5 cyklovací motory É, kdežto velikost přítlačné síly na obzáběcí nástroj se předem nastavují na motorech É přítlaku, v podstatě však jen před započetím obrábění. Během obrábäňsamotného je většinou udržován konstantní přítlak, aby se odstranily např.-slévárenské nerovnosti, Při napájení obráběcího nástroje Ě na takovou nerovnost vzroste měrný tlak mezi nerovnosti a nástrojem g tak, že se tato nerovnost odstraní. Na druhé straně působí konstantní pžítlak i v tom smyslu, že se opracovávané povrchy kopírují. Jen v případě, že je třeba odstranit větší nerovnost, zvětší se v motorech 5 přítlaku přítlačná síla na opotřebnou plochu. ICyklovací motory Q zajišřují oboustranný výkyv pohonu 1 obráběcího nástroje Q neboli cyklování v různých mezích, volitelných pomocí snímacích prvků 5. Tak je umožněn kombinovaný pohyb obráběcího nástroje 5 ve dvou vzájemně kolmých směrech. Rám 1, a tím i jeho vidlice lg a ostatní příslušenství je vysunutelný dopředu, což není na výkrese naznačeno, protožeje to považováno za samozřejmě. Tak se obráběcí nástrojTím jsou vytvořeny podmínky k opracování libcvolné plochy v prostoru. V případě náhlé změny odporu nerovnosti, působícího proti přítlačné síle motorů É přítlaku se zvýši přítlačná síla a také intenzita opracování. Při poklesu odporu naopak intenzita opracování klesne.Tato vlastnost zařízení podle popisovaného příkladu dovoluje automaticky odstrañovat menší nerovnosti obráběného povrchu a dosáhnout konečného spojitého tvaru obráběné plochy.1. Zařízení pro vyvození prostorového pohybu sestávající z rámu, držáku, kloubu s čepy,ložisek, kotvení a uložení motoru a ze snímacích prvků, vyznačené tím, že k rámu (1) je připevněna vidlice (10) rámu (1) ukončená ložisky (ll), zatímco k držáku (3) je připevněna jednak vidlice (30) držáku (3) ukončená ložisky (31), a jednak phon (7) obráběcího nástroje(8), a že obě vidlice (10, 30) jsou umístěny kolmo proti sobě tak, že čepy (20) vidlice(30) držáku (3), vložené do ložisek (31) vidlice (30) držáku (3), jsou upevněny na kloubu(2) proti sobě kolmo na čepy (21) vidlice (10) rámu (1), vložené do ložisek (11) vidlice(10) rámu(l), a na rámu (1) jsou vytvořena kotvení (12) motoru (5) přítlaku, jejichž uložení(23) jsou připojena k ložiskům (31) vidlice (30) držaku (3), zatímco na tomto držáku (3) jsou vytvořena uložení (32) cyklovacích motoru (6), jejichž kotvení (22) jsou připojena k ložiskům(11) vidlice (10) rámu (1), přičemž v kloubu (2) jsou uloženy snímací prvky (4).2. zařízení pro vyvození prostorového pohybu podle bodu 1, vyznačené tím, že motory(5) přítlaku jsou uloženy v kotevních (12) motorů (5) kyvně a cyklovací motory (6) jsou uloženy v kotveních (22) cyklovacích motoru (6) rovněž kyvně.

MPK / Značky

MPK: B24B 27/04

Značky: prostorového, vyvození, pohybu, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259474-zarizeni-pro-vyvozeni-prostoroveho-pohybu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vyvození prostorového pohybu</a>

Podobne patenty