Zařízení pro čištění vnitřních dutin výrobků, zejména výměníků tepla

Číslo patentu: 259467

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kotrla Jan, Vašica Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

A (40) zveřejněno 15 oz sa ÚWWWWĚV (45) vydáno 14 oÁ as(75) Autor vynâlezu KOTRLA JAN ing., vASIcA MILAN, NOVÝ JIČÍN(54) Zařízení pro čištění vnitřních dutín výrobků, zejména výměníků teplaZařízení pro čištění vnitřních dutín výrobků, zejména výměníku tepla, pomoci tlgkové směsi oleje a vzduchu, tvořené hydraulickou nádrží, v jejímž výstupnim potrubí je filtr a čerpadlo a dále obsahující zdroj stlačeného vzduchu a vzduchový filtr, kde do hydraulické nádrže je umistěn vývod z olejové sběrné nádrže,umístěné pod výměníkem. Součástí zařízení je odstředivá Čistička oleje. jejíž čerpadlo je zaústěno do rozváděciho systému spolu e přivodem stlačeného vzduchu,opatřeným rozváděčem a zpětným ventilem,přičemž rozváděci systém je spojen s výměníkem, který je upevněn v otočném rámu.vynález se týká zařízení pro čištění vnitřních dutin výrobků, zejména výměníku tepla,kdy výměníky tepla musí být V konečně fázi zbaveny nečistot, které se naoházejí ve vnitřních dutinách pomocí tlakové směsi oleje a vzduchu, kterou obsahuje hydraulická nádrž v jejímž výstupním potrubí je filtr a čerpadlo a dále obsahující zdroj stlačeněho vzduchu A vzduchový filtr, kde do hydraulické nádrže je umístěn vývod z olejové zběrné nádrže umístěné pod výměníkem.Doposud známá zařízení, která jsou použita ve výrobě, pro čištění vnitřních dutin,nejsou schopna vyčistit výměníky tak, aby velikost a počet zbylých nečistot ve 1 ou ml oleje nacházejícího se ve vnitřních dutinâch nepřesahovaly následující hodnotyTato zařízení jsou charakteristická tím, že využívají mechanický způsob odstrañoviní nečistot,zpravidls soustavou filtrů a že zabezpečí odstranění nečistot z vnitřních dutin od určité minimální velikosti - zpravidls 10 pm, dané použitým filtrem směrem k větším neöistotám,přičemž proces čištění je účinný jen pro málo členité vnitřní dutiny. výměníky tepla, které jsou charakteristické velmi členitým povrchem vnitřních dutin jsou těmito zsřízenímí čištěny neúčinně a i po velké době čištění, řádově desítky hodin, je pravděpodobnost čistoty vnitřních ploch nižší jak 0,9.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro čištění dutin výrobků, zejména výměníku tepla podle vynálezu, jehož podstatou je, že výstupní olejové čerpadlo, ktoré je součástí odstředivé čističky oleje vyústuje do rozváděcího systému spolu s přívodem stlsčeněho vzduchu opatřeným rozváděčem a zpětným ventilem přičemž rozváděcí systém je spcjen s výměníkem, který je upevněn v otočném rámu.Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že pomocí sítového filtru n odstředivé Čističky oleje je znečištěný olej vyčištěn v takovém rozsahuže má nižší obssh nečistot než je požadovaná čistota oleje znečištěného nečistotami ulpěnými na povrchu vnitřních dutín. Do tohoto oleje vstupujícího do výměníku je dávkován vyčištěný stlačený vzduch, přičemž tato směs oleje a vzduchu působí velmi agresivně na povrch vnitřních dutín výměníku, kterým je otáčeno a tím je proces čištění velmi intenzivní, což se projeví jak v kvalitě, tak v rychlostí čištění vnitřních dutín.schéma zařízení pro čištění vnitřních dutín výrobků hydraulickým způsobem je na obr. l.výměník g je upevněn v otočném rámu 1, kterým je otáčeno přes převod lg motorom ll. Čistící olej je z hydraulické nádrže l nasávěn přes sítový filtr 3 čerpadlem, které je součástí odstředivé čističky oleje l a dále dopravován přes rozváděcí systém lg do výměníkug. stlačený vzduch je čistěn filtrem 1 a dávkován rozvaděčem á přes zpětný ventil g do oleje v rozváděcím systému lg. volně vytékající olej z výměníku g je ze zběrně vany lg gravitačním způsobem přspravován odpadním potrubím Q do hydraulické nádrže l. Teplota oleje je udržována na stanovené hodnotě regulačním systémem li. Maximální tlak oleje vstupujícího do výměníkuje nastaven tlakovým ventilem lg, který je zapojen na rozváděoí systém ll. Vytěsnění přebytečného oleje z výměníku po vyčištění je prováděno ventilem lg.Zařízení pro čištění vnitřních dutin výrobků hydraulickým způsobem je možno využít všude tam, kde je nutno zbavit dutiny nečistot, zejména v přesněm strojírenství a letectví.zařízení pro čištění vnitřnich dutín výrobků, zejména výměníku tepla, pomocí tlakové směsi oleje a vzduchu, které obsahuje hydraulická nádrž, v jejímž výstupním potrubí je filtr a čerpadlo a dále obsahující zdroj stlačeného vzduchu a vzduchový filtr, kde do hydraulické nádrže je umístěn vývod 2 olejové sběrné nádrže, umístěné pod výměnikem, vyznačujicí se tím, že výstupní olejové čeąpadlo, které je součástí odstředivé čističky /3/ oleje, vyústuje do rozváděoího systému /12/ spolu s přívodem stlačeného vzduchu, opatřeným rozváděčem/5/ a zpětným ventilem /6/, přičemž rozváděci systém /12/ je spojen s výměníkem /9/, který

MPK / Značky

MPK: B08B 9/18, F28G 9/00

Značky: čištění, vnitřních, tepla, dutin, výměníku, výrobků, zařízení, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259467-zarizeni-pro-cisteni-vnitrnich-dutin-vyrobku-zejmena-vymeniku-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro čištění vnitřních dutin výrobků, zejména výměníků tepla</a>

Podobne patenty