Zapojenie obojstrannej elektronickej poistky budiča vedenia

Číslo patentu: 259387

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pokorný Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zapojenie spadá do odboru promosu Io~ gickýc-h si-garráłřov a rieši obvodłové zapojenie elektronickej poistky budiča vedenia,ktorá pôsobí pri skrate alebo p~neťažení proti kladněmu aj. zápornému» polu zdxoja. napájacie-m) napätia podľa stavu łegłřckej úrovne sign-álu na výstupe. Ie použiteľné na~ príklad na pre-nos dvoqstavovejs informácie od rôznych druhov snímačov um-Iestnených vo vzdialenej periférií V priemyselných pre vádzkrach s vysokou hladinou rušiavých n-an pä/tíí.vynález sa týka zapojenia elektronickej poistky budiča vedenia, ktcrá pôsobí na skrat alebo pretaženie proti obidvom polom zdroja napájacieho» napätia s prvým tranzistorom vodivosti NPN, ktorého báza je vstupom celého obvodu a kolektor je pripojený cez prvý rezistor na druhý kladný pól zdroja napájacieho napätia a na bázu druhého. tranzistora vodivosti NPN s kolektorom pripojeným cez druhý rezistor na druhý kladný pol zdroja a súčasne na bázu tretieho tranzistora vodivosti NPN a na katodu prvej diody, ktorej anoda je spojená s výstupom celého obvodu, na ktorý je pripojený tiež emitor tretieho tranzistora s kolektorom pripojeným na katódu druhej diody s anodou. pripojenou na. katodu n-tej- diody s anodou spojenou s druhým klad ným polom zdroja, ktorý je s prvým kladným potom zdroja spojený cez tretí rezistor a ku ktorému je súčasne pripojená anoda týristora a emitor piateho tranzistora vodivosti PNP s piatym rezist-orom pripojeným medzi jeho bázu a emitor a s kolektorom pripojeným cez siedmy rezistor na riadiacu elektrodu tyristora, ktorá je súčasne cez paralelne zapojený kondenzátor a deviaty rezistor spojená so zápo-rným polom zdroja, kde- je pripojená tiež katóda tyristora, emitor prvého tranzistora a emitor druhého tranzistora.Pre prenos signálu v priestoroch zamorených poruchami sú nutné tienená vodiče s náročnými a často až nesplnitelnými požiadavkami na pospojovanie tienenia z dôvodu vylúčenia vzniku uzatvorených slučiek citlivých na príjem porúch, alebo sa používajú netienené vodiče s tvrdým prepínačovým budičom vedenia, Používané zapojenia sú bud bez istenia, alebo s istením proti skratu iba pro-ti jednému polu zdroja napájacieho napätia. V takom prípade znamená skrat proti druhému polu zdroja zničenie obvodov budiča vedenia.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie podla vynálezu.Podstatou vynálezu je, že báza piateho tranzistora je spojená s anodou piatej diody a s anodou šiestej diody, pričom katóda piatej diody je pripojená medzi sériove zapojenú druhú diodu až n-tú diodu a katoda šiestej diody je cez šiesty rezistor pripojená na kolektor štvrtého tranzistora vodivosti NPN s emitorom pripojeným na záporný pol zdroja, pričom medzi bázu a emitor je zapojený ôsmy rezistor a súčasne je k bázi pripojená katóda tretej diody, ktorej anoda je spojená s anodou štvrtej diody a so štvrtým rezistorom v sérii so Zenerovou diodou, ktorej katóda je pripojená na výstup celého obvodu, pričom katóda štvrtej diody je pripojená na kolektor prveho tranzistora.Výhodou zapojenia podľa vynálezu je dokonalé istenie obvodov elektroniky budiča vedenia, čo prakticky znemožňuje jeho zničenie. Malý vnútorný odpor výstupného sig 259387nalu znemožňuje V obidvoch logických ürovniach vytvorenie nežiadúcich rušivých napätí naindukovaných do vedenia, a to až po úroveň prúdového pôsobenia poistky. Pri extrémne tvrdých rušivých impulzoch zapôsobí poistka obdobne ako pri skrate, preto ani v tomto prípade nemôže nastať poškodenie obvodov elektroniky. Malý vnútorný odpor budiča pritom dovoľuje používat vyššiu pracovnú frekvenciu aj pri väčšej medzižilovej kapacite, ktorá zodpovedá vedeniam dlhým až rádu kilometrov. Vynález je použiteľný pre prenos akýchkoľvek logických signálov netieneným vedením predovšetkým v priemyselných prevádzkach s vysokou hladinou rušivých napätí. Osobitne je vhodný pre prenos dvojhodnotovej informácie od rôznych druhov snímačov umiestnených vo vzdialenej periférii. V prípade skratu výstupu V úrovní H na Záporný pol, spôsobí zapnutie tyristora v budiči zánierný skrat na napájacom vedení, čo sa súčasne využíva pre prenos informácie ozapôsobeni poistky v. príslušnom budiči vedenia, napríklad snímača, a to bez ďalšieho prídavného vodiča.Vynález bude v ďalšom texte bližie objasnený na príklade prevedenia znázorneného na pripojene-m výkrese. Báza prvého tranzistora T 1 vodivosti NPN predstavuje vstup a celého obvodu. jeho- kolektor je cez prvý rezistor R 1 pripojený na druhý kladný pol zdroja napájacieho napätia 112 a na bozu druhého tranzistora T 2 vodivosti NPN s kolektorom pripojeným cez druhý rezistor R 2 tiež na druhý kladný pol zdroja U 2 a súčasne na bazu tretieho tranzistora T 3 vodivosti NPN a na katodu prvej diody D 1. ej anoda je spojená s výstupom Y celého obvodu, na ktorý je pripojený tiež emitor tretieho tranzistora T 3. Na jeho kolektor je pripojená katóda druhej diody D 2 s anodou zapojenou na katodu n-tej diody DN,ktorej anoda je spojená s druhým kladným polom zdroja U 2. Ten je spojený s prvým kladným polom zdroja U 1 cez tretí rezistor R 3 a je k nemu súčasne pripojená anoda tyristora TY a emitor piateho tranzistora T 5 vodivosti PNP s piatym rezistorom R 5 pripojeným medzi jeho bázu a emitor. Kolektor piateho tranzistora T 5 je cez siedmy rezistor R 7 pripojený na riadiacu elektrodu tyristora TY, ktorá je súčasne cez para lelne zapojený kondenzátor C a deviaty re zistor R spojená so záporným polo-m zdroja -U, kde je tiež pripojená katóda tyristora TY, emitor prvého tranzistora T 1 a emitor druhého tranzistora T 2. Báza piateho tranzistora T 5 je spojená s anodou piatej diody D 5 a s anodou šiestej diody D 6, pričom katóda piatej diody D 5 je zapojená Inedzi sériove radenú druhú diodu D 2 a n-tú diodu DN.Katóda šiestej diody D 6 je cez šiesty rezistor R 6 pripojená na kolektor štvrtého tranzistora T 4 vodivosti NPN s emitorompripojeným na záporný pól zdroja -U. Medzi jeho bázu a emitor je zapojený ôsmy rezistor R 8 a súčasne je k bázi pripojená katoda tretej diody D 3, ktorej anoda je spojená s anodou štvrtej diody D 4 v sérii so Zenerovou diodou ZD, ktorej katoda je pripojená na výstup Y. Katoda štvrtej diody D 4 je spojená s kolektorom prvého tranzistora T 1.Pri úrovni H na výstupe Y nastáva cez piatu diodu D 5 pri pretažení vybudenie piateho tranzistora T 5, ktorý da povel na skratovanie zdroja napájacieho napätia tyristorom TY. Vtedy je štvrtý tranzistor T 4 V nevodivom stave, lebo potenciál z výstupu Y preniknutý cez Zenerovú diodu ZD a štvrtý rezistor R 4 je odvedený štvrtou diodou D 4 do kolektora zopnutého prvého tranzistora T 1. Veľkosť prúdového preťaženia určuje úbytok napätia na n-tej dióde DN a na treťom rezistore R 3. Pri výstupnej ú.rovni L nastáva vybudenie piateho tranzistora T 5 cez šiestu diodu D 6 a zopnutý štvrtý tranzistor T 4. Veľkosť pretaženia určuje napätie Zenerove diody ZD, ktorá odurčitej hodnoty kladného napätia na výstupe Y umožní prepusteným prúdom vybudit štvrtý tranzistor T 4.Pri použití väčšieho počtu diod namiesto jednej diody DN môže byt rezistor R 3 vynechaný, najmä pri nenáročnej požiadavke na prúdovú presnosť nastavenia poistky. Katoda piatej diody D 5 môže byt zapojená aj na odporo-vý delič zapojený medzi kladný pol zdroja prvý U 1 alebo druhý 112 a výstup Y. Pri vhodnej hodnote ôsmeho rezistora R 8 môže byt tretia dióda D 3 vynechaná. Poradie štvrtého rezistora R 4 a Zenerovej diody ZD môže byť ľubovoľné. Vo funkcii druhého tranzistora T 2 a tretieho tranzistora T 3 môžu byt za účelom zvýšenia tvrdosti výstupného signálu použite výkonové Darlingtonowvé dvojice.Pri zámene polarifcy zdroja, obrátenia diód a pri zmene vodivosti piateho tranzistora T 5 na NPN, môžu byť ostatné tranzistory vodivosti PNP. Vo funkcii prvého tranzistora T 1 je spravidla použitý Výstupný tranzistor predchádzajúceho integrovaného obvodu.Zapojenie obo-jstrannej elektronickej poistky budiča vedenia s prvým tranzistorom vodivosti NPN, ktorého báza je vstupom celého obvodu a kolektor je pripojený cez prvý rezistor na druhý kladný pol zdroja napájacieho napätia a na bäzu druhého tranzistora vodivosti NPN s kolektoro-m pripojeným cez druhý rezistor na druhý kladný pól zdroja a sítčasne na bázu tretieho tranzistora vodivosti NPN a na katodu prvej diody, ktorej anoda je spojená s výstupom celého obvodu, n.a ktorý je pripojený tiež emitor tretieho tranzistora s kolektorom pripojeným na katodu druhej diody s anodou pripojenou na katodu n-tej diody s anódou spojenou s druhým kladným polom zdroja, ktorý je s prvým kladným polom zdroja spojený cez tretí rezistor a ku ktorému je súčasne pripojená anóda tyristora a emitor piateho tranzistora vządivosti PNP s piatym rezistorom pripojeným medzi jeho bázu a emitor a s kolektorom pripojeným cez siedmy rezistor na riadiacu elektrodu tyristora, ktorá je súčasne cez paralelnezapojený kondenzátor a deviaty rezistor spojená so záporným polom zdroja, kde je pripojená tiež katoda tyristora, emitor prvého tranzistora a emitor druhého tranzistora vyznačujúce sa tým, že báza piateho tranzistora T 5 je spojená s anodou piatej diody D 5 a s anodou šiestej diody D 61,pričom katoda piatej diody D 5 je pripojená medzi sériove zapojenü druhú diodu D 2 až n-tú diodu DN a katoda šiestej diody D 6 je cez šiesty rezistor R 6 pripojená na kolektor štvrtého tranzistora T 4 vodivosti NPN s emitorom pripojeným na záporný pol zdroja -U, pričom medzi bázu a emitor je zapojený ôsmy rezistor R 8 a súčasne je k bázi pripojená katoda tretej diody D 3, ktorej anoda je spojená s anodou štvrtej diody D 4 a so štvrtým rezistorom R 4 v sérii so Zenerovou diodou ZD, ktorej katóda je pripojená na výstup Yj, pričom katoda štvrtej diody D 4 je spojená s kolektorom prvého tranzistora T 1.

MPK / Značky

MPK: H02H 3/08

Značky: obojstrannej, elektronickej, poistky, budiča, zapojenie, vedenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259387-zapojenie-obojstrannej-elektronickej-poistky-budica-vedenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie obojstrannej elektronickej poistky budiča vedenia</a>

Podobne patenty