Sposob kontinuálného aditivovania syntetických polymérov a zariadenie pre tento sposob

Číslo patentu: 259378

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skok Ján, Čuba Štefan, Ondrejmiška Koloman

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

54 äpŕmub Imnünuáämehn aditivovaaiia synteückýeh pezlyméxwv a zariadeniePre zvýšenie prevádzková istoty a zníženie odpadov pri spracovaní adútivovanýchtavenín powlymérov slúži spôsob, podľa kto~ rého sa aditíva dávkujú viacerými prúdmi do polyméru, čím sa dosiahne v prípade poeruchy niektorého z prúdov neprerušenej aditívizácie, čo je výhodne hlavne u konünuäłnych výrob spracovávaného ktorý sa následne aditivuje. Zariadenie spočíva v zaradení aspoň dvoch samostatnýchnie pre aditíva a ad-itivizačnú zónu výrobného zariadenia pre peivmer, Uavkuvacie čerpadłá sú navzájom späté tak, že integratiným riadiacim členem sa zabezpečuie kenštantný súčet ich lotáčok.pcdyméru, medzi raviace zariade 259378Predmetom vynálezu je spôsob kontinuálneho aditivovania syntetických polymérov do hmoty injekčným spôsobom a zariadenie pre tútu aditiváciu, ktoré rieši prevádzkovü istotu kontinuitnej prípravy aditivovaného polyméru z monomérov a jeho spracovanie, ako i zníženie odpadu pri výrobe vláken, filmov a podobných výrobkov.Injekčný spôsob aditivácie do hmoty je známy a popísaný v mnohých patentoch, kde cieľom je zabezpečenie konštantnosti pomeru aditíva k polyméru alebo konštantného dávkovania aditíva do polyméru. Podľa čs. A 0 166 492 sa aditíva dávkujü injekčným spôsobom do lineárnych syntetických polymérov V roztavenom stave pomocou dávkoVacieho čerpadla v nastaviteľnom konštantnom pomere k základnému polyméru, s ktorým sa homogenizujú a hnetú. Podobne je to aj podľa čs. AO 153 788, kde sa aditíva dávkujú pomocou jedného dávkovacieho zubového čerpadla, pričom tlak pred a za dávkovacím čerpadlem aditív sa udržuje konštantný. Tieto spôsoby aditivácie sú vyhovujúce pre výrobu a spracovanie syntetických polymérov hlavne tam, kde sa vychádza z granulovaného polyméru a kde je možné počas prevádzkovania tavenie granulátu prerušiť a previesť v prípade poruchy -na dávkovacom zariadení nutné opravy, hoci aj tu sa odpad tvorí prechodmi a prerušením prevádzky. Ak sa pri kontinuálnej výrobe vychádza z monomérov, potom nie je možné polykondenzáciu polyméru prerušiť a pri poruche zariadenia na aditivovanie dochádza ku vzniku veľkého množstva odpadu.Tieto nedostatky odstraňuje riešenie tohto vynälezu, podľa ktorého sa roztavené aditíva pred privedením do taveniny základného polyméru rozdelia do najmenej dvoch prúdom, pričom objemový pomer privádzaného roztaveného aditíva ku objemu taveniny základného polyméru je konštantný.Tento spôsob umožňuje zariadenie, ktorého podstatou je, že výstup taviaceho zariadenia pre aditíva je opatrený čerpadlovým blokom s najmenej dvomi vedľa seba zapojenými čerpadlami. Spoločný vývocl týchto čerpadiel je napojený na vynášací šnek z reaktora. Pohony dávkovacích čerpadiel sú spojené elektronickou riadiacou jednotkou a táto so sčítacím členom otáčok dávkovacich čerpadiel na rozvodnej vetve.Takéto usporiadanie vylučuje použitie dávkovacieho čerpadla pre základý polymér alebo aditivovaný polymér ako aj jeho regulovaný pohon, tým je zariadenie jednoduchšie a lacnejšie. Dalšou výhodou je, že pri akýchkoľvek poruchách dävkovacích čerpadiel pre aditíva ako aj pri výpade niektorých spriadacích miest na rozvodnej vetve,objemový pomer roztaveného aditíva k objemu základného polyméru zostáva vždy kvonštantný, takže celá kontinuálna výrob 51 na jednotka môže stále produkovať bez toho, aby došlo ku tvorbe odpadu.Ďalšie výhody podľa vynálezu sú zrejmé podľa priloženého obrázku, kde je schéma ticky znazornené jedno z možných prevede ní zariadenia na kontinuälnu aditiváciu syntetických polyměrov a dvoch príkladov prevedenia spôsobu to-hto vynálezu. Toto zariadenie pozostáva z taviaceho zariadenia 10 pre aditíva, na ktorého výstupe je uchytený čerpadlový blok an s dvoma dávkovacínli čerpadlami 21, 22 a ich pohonmi 24, 25 s vývodom 23, ktorý je napojený na vynášací šnek 3 U základného polyméru z reaktora 32 s pohonom 31. Rozvodná vetva 40 je opatrená dávkovacími čerpadlami 41 už aditivovanej zmesi, pričom pohony dávkovacich čerpadiel sú opatrené bezdotykovými snímačmi 50 otáčok, ktoré sú prepojené cez sčítací člen lil a riadiacou elektronickou jednotkou 61 s pohonmi 25, 24 dávkovacích čerpadiel 21, 22 pre aditíva.Základný polymér sa pripravuje v reaktore 32, z ktorého je vynášacím šnekom 30 dopravovaný k rozvodnej vetve 4 U, kde sa zubovými dávkovacími čerpadlami 41 s pohonom 42 vytlačuje a tvaruje cez hubicu do výrobkov. Aditíva sa pripravujú v taviaoom stroji 10, odkiaľ sa dávkovacími čerpadlami 21, 22 privádzajú cez spoločný prívod 23 do základného polyméru, kde sa pomocou šneku prípadne statických zmešovačov homogenizujú zo základným polymérom.Presný a konštantný ohjemový pomer medzi tavenino-u základného polyméru a aditíva zalstujú bezdotykové snímače 50 otáčok dávkovacích čerpadiel, spojených cez sčítací člen 6 D otáčok dávkovacích čerpadiel, elektronickú jednotku 61 a pohony 24,25 dávkovacích čerpadiel.Pigmentový koncentrát pozostávajúci z 20 hmot. sadzí, 1 hmot. silikónového oleja a 79 hmot. polyesteru sa po vysušení V kontinuálnej sušiarni taví v extrudéri, na konci ktorého je čerpadlový blok s dvomi rovnako veľkými čerpadlami, ktorými sa dávkuje tavenina koncentrátu v množstve 9 °/o do taveniny základného polyméru na začiatku vynášacieho šneku polykondenzačného reaktora. Konštantné tlakové pomery dávkovanie sú zabezpečené reguláciou otáčok vretena taviaceho stroja. Pohony oboch čerpadiel sú späté regulačnou technikou, ktorá zabezpečuje v pripade poruchy jedného z nich okamžitú konštantnost davkovania aditíva. Tavenina koncentrátu sa homogenizuje s taveninou polyesteru jednak vo vynášacom šneku, jednak v potrubí v zabudovaných statických zmešovačoch. Tavenina je vynášacim šnekom tlačená cez rozvodnü vetvu k jednotlivým zvlákňovacim odberovým miestam, ktorých je 12, kde sa davkovacími čerpadlamipretláča cez sústavu filtračných sít a otvormi zvlákňovacej hubice na vlákna.Chod jednotlivých zvlákňovacích čerpadiel je snímaný bezdotykovými snímačmi otáčok, od ktorých súčtovým signálom sú regulované »otáčky čerpadiel koncentratu. V prípade, že sa odstaví jedno zvlákňovacie miesto, na základe signálu sa znížia úmerne otáčky čerpadiel koncentrátu. Vyfarbenie vláken v časo-vej následnosti bolo konštantné.Za podmienok ako v príklade 1 došlo kporuche jedného čerpadla kroncentratu. Elektronický obvod, ktorý zaisťuje kontinuálnu kontrolu chodu oboch čerpadiel t. j. bezdotykový snímač otáčok a snímač zaťaženia pohonu dáva signál pre okamžitý nárast otáčok čerpadla, ktoré je v činnosti, na dvojnásobnú hodnotu. sústava pohonov a príslušnej elektroniky je tak dynamická,že prechod z jedného stavu do druhého je takmer okamžitý a nespôsobil zmeny v aditivacii vlákna.1. Spôsob kontinuálneho aditivovania syntetických polymérov do hmoty injekčným spôsobom vyznačený tým, že roztavené aditíva sa pred privedenim do taveniny základného polyméru rozdelia najmenej do dvoch samostatných prúdov, pričom objemový pomer privádzaného roztavenélío aditíva ku objemu tav.eniny základného polyměru je konštantný.2. Zariadenia pre kontinuálne aditivovanie syntetických polymérov podľa bodu l,pozostávajüce z reaktora opatreného vynášacím šnekom spojeným s taviacom za riadením pre aditíva a s rozvodnou vetvou s príslušnými dávkovacími čerpadlami vyznačený tým, že taviace zariadenie 10 aditíva je na výstupe opatrené čerpadlovým blokom 20 s najmenej dvomi vedľa seba zapojenými dávkovacími čerpadlami 21,22, ktorých spoločný vývod 23 je napojený na vynášací šnek 30, pričom pohony 24, Z 5 dávkovacích čerpadiel 21, 22 sú spojené elektronickou riadiacou jednotkou 61 a táto so sčítacím členom (60) otáčok dávkovacích čerpadiel 41 rozvodnej vetvy (40).

MPK / Značky

MPK: D01F 1/02

Značky: zariadenie, aditivovania, polymérov, syntetických, kontinuálneho, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259378-sposob-kontinualneho-aditivovania-syntetickych-polymerov-a-zariadenie-pre-tento-sposob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob kontinuálného aditivovania syntetických polymérov a zariadenie pre tento sposob</a>

Podobne patenty