Kruhový chladič aglomerátu

Číslo patentu: 259374

Dátum: 17.10.1988

Autori: Liba Bohumil, Poneváč Ján, Racek Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálezu LIBA BOHUMIL ing., PONEVÄČ ÄN ing., RACEK ŠTEFAN ing., KOŠICERiešenie sa týka chladiča aglomerátu s dvojstupňovým odvodom chladiaceho vzduchu. Na otočnom stole je vytvorený medzl~kruhový priestor pre ochladzovaný aglomerát. Z hornej časti tohto medzikruhového priestoru sa odvádza horúci Vzduch o teplote 400 °C z dolnej časti vzduch o teplote do 80 °C. Teplejší vzduch je vhodný k ďalšiemu využitiu, napr. ako spaľovací vzduch v aglomeračnom zariadení.vynález sa týka kruhového chladiča aglomerátu.Doterajšie kruhové chladiče aglomerátu pozostávali z otočného stola opatreného pohonom, na ktorý do vymedzeného priestoru priedušnými stenami bol zavádzaný horúci aglomerát. Cez tento aglomerät sa presaval studený vzduch, ktorý bol odvadzaný centrálnou odsávacou komorou odtahom do komina. Ochladený aglomerát z 800 C na 8 U °C bol odoberaný zhrňovačom a dopravovaný na ďalšie využitie. K ochladzovaniu aglome rátu použitý studený vzduch sa po odprašo vani o teplote cca 150 °C vháňal cez odlučovacie zariadenie ventilátorom cez komín do ovzdušia bez využitia. Nevýhodou doterajších kruhových chladičov je, že teplota odvádzaněho ohriateho vzduchu je nizka a pre nevhodné parametre sa preto upotrebený ohriaty vzduch nevyužíval.Uvedené nevýhody odstraňuje kruhový chladič aglomerátu pozostávajúci z otočného stola, na ktorom sú umiestnené priedušné steny vytvárajúce medzikružie s priradenou násypkou, pričom priestor medzikružia je napojený na odsávaciu komoru v strede otočného stola. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v priestore odsávacej komory je uložené sacie potrubie napojené na spodnú časť vnútornej steny priestoru medzikružia a vyvedené do komina, pričom odsávacia komora je napojené na hornú časť vnútornej steny priestoru medzikružia a odvodom k ďalšiemu využitiu horúceho vzduchu, napriklad pri aglomeräcíi.Kruhový chladič aglomerátu podľa vynálezu zabezpečuje chladienie aglomerátu na žiadanú teplotu pri výhodnom využití ohriateho vzduchu pri ďalších technologiách, čo prináša podstatnú úsporu energie ako i in. vestícií na výstavbu ohrievačov vzduchu.Získaný horúci vzduch sa s výhodou môžepoužit priamo pri aglomeračnom procese pri úspora nákladov a prisúčasnom zvýšení produktivity aglomeračného zariadenia.Na pripojenom obr. 1 je znázornený kruhový chladič podľa vynálezu vo zvislom reze, na obr. 2 je znázornená praktické využitie horúceho vzduchu, ziskaného v tomto kruhovom chladiči, v aglomeračnom procese.Na otočnom stole 1 opatrenom pohonom,sú umiestnené sústredno uložené priedušné steny 2, 3 vytvorené zo žalúzií, ktoré na obvode otočného stola 1 vymedzujú mezdikruhový priestor. V strednej časti otočného stola 1 je vytvorená odsávacia komora 6 napojená na odvod 7 horúceho vzduchu, V odsávacej komore 6 je umiestnené ,sacie potrubie 4, ktoré prepojuje spodnú časť Inedzikruhového priestoru cez vnútornú stenu 3 s komínom 5. Horná časť medzikruhového priestoru je cez vnútornú stenu 3 napojená na odsávaciu komoru 6. K otočnému stolu 1 je priradená násypka 8 a shrňovač 9.Näsypkou B je do medzikruhového priestoru privádzaný horúci aglomerát o teplote 800 °C. Aglomerátom je presávaný studený vzduch privádzaný vonkajšou stenou 2 a odvádzaný vnútornou stenou 3. V hornej časti medzikruhového priestoru sa studený vzduch ohreje aglomerátorm na 420 °C a takto ohriaty sa odsáva cez vnútornú stenu 3 do odsávacej komory G a ďalej vedie odvodom 7 k aglomeračnému zariadeniu ako spaľovací vzduch. Z dolnej časti medzikruhového priestoru cez žaluzie vnútornej steny 3 je odvedený vzduch o teplote 65 °C cez čistiace zariadenie do komina 5.Využitie kruhováho chladiča aglomerätu je vhodné v úpravniach vsádzkového materiálu v- hutnickych prevádzkach a pod.Kruhový chladič aglomerátu, pozostávajúci z otočného stola, na ktorom sú umiestnené priedušné steny vytvárajúce medzikruhový priestor s priradenou násypkou, pričom medzikruhový priestor je napojený na odsävaclu komoru umiestnenú V strede otočného stola, vyznačujúci sa tým, že v odsávacej komore 6 je uložené sacie potru bie 4 napojené na spodnú čast vnútornej steny 3 medzikruhového priestoru a vyvedené do komina 5, pričom odsávacia komora 6 je napojená na hornú časť vnútornej steny 3 medzikruhového priestoru a odvodom 7 k ďalšiemu využitlu horúceho vzduchu, napr. pri aglomerácii.

MPK / Značky

MPK: F28D 21/00

Značky: chladič, kruhový, aglomerátu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259374-kruhovy-chladic-aglomeratu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kruhový chladič aglomerátu</a>

Podobne patenty