Valčekovací nástroj

Číslo patentu: 259368

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavel, Hladík Rastislav, Charvát Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynälezu HLADlK RASTISLAV 111 g., CHARVÁT MARIÁN, KASTEL PAVEL ing.,PETRIK IURA mg., BRATISLAVARiešenie sa týka problému statického valčekovania valčekovacím nástrojom, umožňujúcim plynule meniť priemer valčekovania v širokom rozsahu s automatickým na~ stavením nástroja na požadovaný priemer valčekovania. Podstata riešenia spočíva v tom, že v základnom teleso, uchytenom na vretene obrábacieho stroja, sú vytvorené tri čelné radiálne drážky, v ktorých sú posuvne uložené posúvače, opatrené úkosovou plochou, ktoré sú v styku s kuželom tiahla spojeného s piestnicou priamočiareho hydromotora. V posúvačoch sú posuvne uložené držiaky valčekovecích kladiek, predopnute vzhľadom k posúvačom pomocou predpínacej pružiny. styk kužeľa tlahle s úkosovou plochou posúvača zabezpečuje o perná pružina. 7 °Vynález sa týka valčekovacieho nástroja pre plynule meniteľný priemer valčekovania V širokom rozsahu priemerov» otvorov obrobkov s automatickým nastavením nástroja na požadovaný priemer valčekovania technológiou statického valčekovania.Doteraz známe valčekovacie nástroje statického spôsobu valčekovanla pre otvory sú konštruované bud pre konštantný priemer valčekovania, alebo pre veľmi úzky rozsah priemerov valčekovania, čo je pri zmene výroby napríklad tvarovo príbuzných obrobkov nevýhodné z hľadiska nutnosti výmeny nástroja na obrábacom stroji.Sú známe aj riešenia valčekovacích nástrojov pre širší rozsah priemerov, konštruované s možnosťou ručného prednastavovania valčekovaného priemeru. Nevýhodou tohto riešenia valčekovacieho nástroja je,že jeho nastavenie sa. nedeje automaticky a V širokom rozsahu priemerov, ale ručným prestavenim na daný priemer. Pri zmene priemeru valčekovania, danej zmenou napríklad výrobného programu stroja, je nutné prácne prestavovanie stroja, náročné na presnosť a čas.Uvedené nevýhody sú odstránené valčekovacím nástrojom podľa vynálezu, opatreným aspoň tromi valčekovacími kladkami, uchyteným na vretene obrábacieho stroja s dutinou, ktorou prechádza tiahlo spojené s piestnicou hnacieho priamočiareho hydromotora na ovládanie vysúvania valčekovacích kladiek, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený základným telesom uchyteným na vretene obrábacieho stroja, v ktorom sü vytvorené aspoň tri pravidelne rozmiestnené čelné radiálne drážky obdĺžnikového prlerezu, v ktorých sú posuvne uložené posúvače, opatrené na vnútornej strane ükosovou plochou a z vonkajšej strany je s posüvačom spojený držiak valčekovej kladky, ktorý je opatrený čapom, pomocou ktorého je držiak posuvne uložený vo valcovej dutine posúvača, pričom medzi koncom čapu a dnom valcovej dutiny posúvača je upravená predopinacia pružina a v závitovom otvore, vytvorenom na konci čapu, je upravená predopínacia skratka, ktorej hlava je uložená v osadenom otvore V mieste úkosu posúvača.Ďalej sa vynález vyznačuje tým, že úkosová plocha koncov posúvačov je v styku s kužeľom zhodného sklonu, vytvoreným na konci tiahla, spojeného s piestnicou priamočlareho hydromotora, umiestnenou v dutine vretena .Ďalej sa vynález vyznačuje tým, že v základnom telese je pod dnom radiálnych drážok vytvorený rovnobežne s drážkami vybranie, v ktorom je uložená vratná pružina, upravená medzi základným telesom a opierkou, priskrutkovanou ku dnu posúvača.Výhodou valčekovacieho nástroja podľa vynálezu je jeho automatické nastavenie na daný priemer obrobku a široký rozsah priemerov valčekovania. Tieto výhody sa uplatnia najmä v prevádzkach s častou zmenou výrobného programu šetrením vedľajších časov nutných pri prestavovaní stroja.Ďalšou výhodou valčekovacieho nástroja podľa vynalezu je, že pozostáva z jednoduchých, ľahko a presne v-yrobiteľných súčiastok, čo uľahčuje realizáciu. Riešenie sa v 31 značuje jednoduchostou, prevádzkovou spoľahlivosťou a životnosťou, nenáročnosľou na nastavovanie a údržbu.Príklad prevedenia valčekovacieho nástroja podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde na obr. 1 je pohľad na nástroj spredu a na obr. 2 je rez A-A.Základné teleso 1 valčekovacieho nástroja, upevnené na vretene 2 obrábacieho strojá, je opatrené tromi čelnými radiálnymi drážkami 3 obdĺžnikového prierezu, vybiehajúcimi cez vonkajší priemer základného telesa 1. V radiálnych drážkach sú posuvne uložené posúvače 4, z čelnej strany proti vypadnutiu zaistené párom príložiek 5. Posüvače majú na vnútornej strane upravená úkosovú plochu 6, ktorou sa stýkajú s kuželovou plochou 7, vytvorenou na konci tiahla priamočiareho hydromotora B. Rovnobežne s osou radiálnych drážok 3 je v. posúvačoch 4 vytvorená valcová dutina 10, v ktorej je posuvne uložený čap 11 držiaka 12 valčekovacej kladky 13, poistený voči natáčaniu perom 14. Medzi dnom valcovacej dutiny 10 a koncom čapu 11 je umiestnená predoplnacia pružina 15, predopinaná pomocou predopínacej skrutky 1 G upravenej medzi koncom čapu 11 a posúvačom 4.Vo vybraní 17, vytvorenom pod dnom radiálnych drážok 3, je uložená vratná pružina 18, pôsobiaca na opierku 19 priskrutkovanú ku dnu posúvača 4 a pritláčajúcu stále posúvač 4 svojou úkosovou plochou do kužeľa 7 tiahla 8.Valčekovacím nástrojom uvedenej konštrukcie sa výhodne pracuje pri spätnom pracovnom posuve. Pri tomto spôsobe nástroj so zasunutými valčekovacími kladkami 13 vojde do predopracovaného otvoru obrobku k tesnej blizkosti jeho dna. V ďalšej fáze sa pomocou tiahla priamočiareho hydromotora B z kožeľovou plochou 7 vysunú posúvače 4 a spolu s nimi valčekovacie kladky, ktoré sa vopred stanoveným prítlakom oprú o povrch otvoru obrobku. Rotaciou vretena 2 a súčasným spätným posuvom sa vykoná valčekovanie otvoru, ktoré sa ukončí súčasne s vysunutím nástroja z otvoru a zasunutím Valčekovacích kladiek 13.Uvedený valčekovací nástroj umožňuje aj dopredné valčekovanie.Valčelcovací nástroj s aspoň tromi valčekovacimi kladkami, uchytený na vretene obrábacieho stroja s osovou dutinou, v ktorej je uložené tlahlo spojené s piestnicou hnacieho priamočiareho hydromotora na ovládanie vysúvania valčekovacích kladiek,vyznačujuci sa tým, že je tvorený základným telesom 1, v ktorom sú vytvorené aspoň tri čelné radialne drážky 3 obdĺžnikoveho prierezu, V ktorých sú posuvne uložené posúvače 4, opatrenê na vnútornej strane úkosovou plochou 6, ktorou sú v styku s kužeľom 7 zhodného sklonu, vytvoreným na konci tiahla priamočiareho hydromotora 8, pričom z vonkajšej strany je do posúvača 4 vsadený držiak 12 valčekova~cej kladky 13 pomocou čapu 11 upraveného na držiaku 12, posuvne uloženého vo valcovej dutine 10 posúvača 4, v ktorej je medzi koncom čapu 11 a dnom valcovej dutiny 10 uložená predopínacia pružina 15 a v zävitovom otvore 20 upravenom na konci čapu 11 je upravená predopinacla skrutka 16, ktorej hlava je uložená V osadenom otvore vytvorenej V úkosovej ploche 6 posúvača 4, pričom v základnom telese 1 je pod dnom radiálnych drážok 3 vytvorené rovnobežne s drážkami vybraníe 17, v ktorom je uložená vratná pružina 18, upravená medzi základným telesom 1 a opierkou 19, priskrutkovanou ku dnu posúvača 4.

MPK / Značky

MPK: B21D 39/10

Značky: valčekovací, nástroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259368-valcekovaci-nastroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Valčekovací nástroj</a>

Podobne patenty