Sposob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) v MAZÁŇ ŠTEFAN RNDr., AKUBČDVÁ MÁRIA ing, DAUČÍK ADAM, Autor vynálezu GRELNETOVÄ JULIA, BUČKO MICHAL Ing. C 50 BANSKÁ BYSTRICAi 54) Spôsob izolácie čistého feuoxymetylpenieilínu alebo henzyłpenieilínuRiešenie sa týka spôsobu izolácie čistého fenoxymetylpenícilínu alebo benzylpenicilí~ nu z fermentačnej pôdy, za účelom účinného odstraňovanie) bielkovinových a farebných látok z liltrátu fermentoěnej pôdy. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že sa pH fermentačnej pôdy upraví roztokom koagulantu síranu hlinitého na hodnotu pH 5,2 až 5,5 a po úprave sa pomaly pridá 0,05 až 0,3 perc. zásobný roztok katlćnaktívneho flokulantu polyamínokarboxyesterom alebo ko~ polyméru polyakrylamidi s polyamiuokarboxyesterom v množstve 3 až 20 obj. na fermentačnú pôdu.Vynalez sa týka spôsobu izolácie čistéhonu odstrañovaním bielkovinových a farebných látok z fermentačnej pôdy. v , V súčasnej dobe sa izolácia fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu prevádza filtráciou fermentačnej pôdy za účelom odstránenia pevných častíc, filtrát sa spracuje extrakciou V kyslej oblasti pH s organickýrn rozpúšťadlom, ktoré nie je miešatelné s vodou, s výhodou s butylacetátom,extrakt penicilínu sa odtarbí absorpčným činidlom, najmä aktívnym uhlím a fenoxymetylpenicilín alebo benzylpenicilín sa vyzráža vo forme solí alkalických kovov, ktoré sú málo rozpustné v organickom rozpúštadle. Vyzrážané soli sa ďalej spracujú rôznymi čistiacimi operáciami za účelom výroby výsledných produktov, ktoré musia vyhovovať rôznym kvalitatívnym požiadavkám.Vyfermentovaná pôda fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilíziu obsahuje množstvo balastných látok bielkoviny, zvyškové prekurzory, fenoxyoctovú alebo ienyloctovú kyselinu, vedľajšie penicilíny, farebné polymérne látkyj, ktoré sťažujú proces izolacie čistého produktu. Mnohé patentove spi sy sa zaoberajú odstraňovaním sprievodnýchbalastných látok v rôznych stupňoch izolácie. Ťažkosti pri extrakcii spôsobujú bielkovinové látky, farebnosť extraktu, farebné polymérne látky. Patentové spisy riešia tento problém použitím vhodných extraktorov(amer. pat. spis č. 2509 010, voľbou vhodných organických rozpúšťadiel francúzsky pat. spis čís. 1038127, angl. pat. spis čís. 760 351, amer. pat. spis č. 2 488 878, vhodným pH extrakcie amer. patent. spis číslo 2 482 938. Odstraňovaním bielkovín z natívneho roztoku penicilínu prídavkom organických polyelektrolytov, ako sú deriváty polystyrénu, polyakrylovej kyseliny a polyvinylalkoholu sov. pat. spis č. 187 241, pridavkom vodorozpustnýcb. solí napr. CaClzł angL pat. spis č. 760 351, použitím hydroxidu hlinitého, hydroxidu horečnatého, uhličitanu bárnatého k absorplii nečistôt angL pat. spis č. 10151111, extrakcia s prídavkom hydroxidu vápenatého amen pat. spis čís. 2481092, aplikáciou enzýmov amen pat. spis č. 2 471 597.Ďalšie patentové spisy sa zaoberajú čistenim Íermentačných kvapalín antibiotík pomocou komplexov sov. pat. spis č. 166 461,termokoaguláciou na 70 °C po dobu 1 až 1,5 min. a ochladenie na 20 °C sov. pat. spis č. 122 582. Prídavkom demulgätorov pri extrakcii sa rieši priebeh extrakcie angL pat. spis č. 610 649, 606 940, okyslením NaHSO 4(angl. pat. spis č. 684 460, okyslenĺm sodným alebo vápenatým bisulfitom a následná extrakcia s amylacetátom (angl. pat. spis č. 574 872. Použitím bentonitov domáceho pôvodu a nepatrným prídavkom katexolu pri úprave penicilínových fermentačných pôd navrhoval I. Vaňo 1959, Chemické zvesti 13,471 ~ 478.Prímesně látky, ktoré ,v priebehu spracovania penicilínovej pôdy rušia dobrý priebeh operácii, hlavne extrakcie, môžu byt dvojakého pôvodu. jednak látky pochádzajúce zo surovín a jednak priame produkty metabolizmu vznikajúce počas kultivácie. Tieto látky majú sklon k tvorbe emulzii pri extrakcii penicilínu do organického rozpúštadla, čo má za následok kalenie organického extraktu, vysoký obsah penicílínu v odpadnej pôde. V prípade väčšieho množstva vo filtráte sa usadzujú v extrakčnom aparáte, čím extrakcia prebieha pri nižších prietokoch organického rozpúšťadla a filtrátu,čo má za následok zníženie účinnosti extrakcie. Aby nedochádzalo k týmto negatívnym javom, je potrebné odstrániť tieto látky z fermentačnej pôdy.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsobo izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu z upraveného filträtil fermentačnej pôdy podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa hodnota pH fermentačnej pôdy upraví prídavkom koagulantu síranu hlinitého na 5,2 až 5,0, potom sa pomaly pridá 0,05 až 0,3 0/0 hmot. zásobneho roztoku katiönaktívneho ilokulantu typu polyméru polyamínokarboxvesteru alebo kopolyméru polyakrylamidu s polyamínokarboxyesterom.Spôsob podľa vynálezu sa dalej prevádza tak, že sa do fermentačnej pôdy pridá 30 hmot. roztoku síran.u hlinitého do hodnoty pH 5,5 a potom sa pridá 0,2 obj. zásobného roztoku katiónaktívneho flokulantu. typu polyméru polyamínokarboxyesteru v množstve 7,5 obj. na objem fermentačnej pôdy, alebo sa pomaly pridá 0,1 obj. zásobný roztok kopolyméru polyakrylamidu s polyamínokarboxyesterom v množstve 15 0/0 obj. na objem fermentačnej pôdy.Spôsob podľa vynálezu vychádza z poznatku, že fermentačná pôda oboch penicilínov obsahuje 2,2 až 3,0 mg/ml látok bielkovinovej povahy a filtrát má .nízku priepustnost. Tieto faktory výrazne ovplyvňujú izoláciu čistého penicilínu. .Bolo zisteně,- že aplikáciou koagulantu, s výhodou síranu hlinitého a katiónaktívneho flokulantu derivátu, alebo kopolyméru polyakrylamidu do fermentačnej pôdy, dochádza k účinnému vyvločkovaniu bielkovín a k absorpcii farebných látok na povrch vločiek. Filtrát získaný týmto spôsobom je lepšej kvality pre ďalšie spracovanie, čo priaznivo ovplyvňuje následné izolačné stupne oboch penicilínov. Priamo z filtrátu je možné vyzrážať voľnú kyselinu fenoxymetylpenicilínu. Pri spracovaní filtrátu do draselnej soli fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu na extrakciu do organického rozpúšťadla, nie je potrebná ďalšia povrchovoaktívna látka. Časť polymérnych látok je naabsorbovaných na povrchu vločiek bielkovín, ktoré ostávajú v mycéliu a ďalšia časť odchádza V odpadnej pôde z extrakcie. Zís 259364kaný extrakt penicilinu v organickom rozpúštadle nie je potrebné odfarbovat aktívnym uhlím a draselnü sol je možné priamo vyzrážať nasýteným vodným roztokom octanu draseiného.Draselná soľ fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilinu sa môže pripraviť podľa vynálezu napr. tak, že číry filtrát získaný aplikáciou koagulantu siranu hlinitého a katiönakriviíeho flokulantu, derivátu alebo kopolyméru polyakrylamidu do fermentačnej půdy, sa extrahuje do butylacetátu bez použitia ďalšej povrchovoaktívnej látky, draselná sol sa vyzráža nasýteným vodným roztokom octanu draselného v prítomnosti vody a acetónu, premyje sa organickým rozpúšťadlom a vysuší sa.Draselná soľ fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu pripravená týmto spôsobom vyhovuje všetkým predpísaným liekopisným kritériám. Postupom podľa vynálezu možno vyrobiť čistú draselnú soľ fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilinu vo zvýšenom výťažku a úspeore surovinových ná kladov.Nasledujúce príklady spôsob podľa vynálezu dopĺňajú, ale neobmedzujú.K 5 000 ml fermentačnej pôdy fenoxymetylpenicilínu o účinnosti 25 300 mj/ml sa po kvapkách pridáva 20 -ný roztok síranu hlinitého na hodnotu pH 5,2 ~ 5,5. Za intenzívneho miešania sa pridá 7,5 obj. zásobného 0,2 Vo-ného roztoku katiónaktívneho flokulantu polyméru polyamínokarboxyesteru. Po 45 min. miešania sa iermentačná pôda odsaje a filtračný koláč sa premyje 1 680 ml destilovanej vody. Spojený filtrát obsahuje 19 030 mj/ml fenoxymetylpenicilínu. Ku získanému filtrátu o objeme 5 320 ml sa pridá 1 060 ml butylacetátu a 10 o/o-nou kyselinou sírovou sa upraví na hodnotu pH 2,5 až 2,9. Po 15 min. miešania sa oddelí vodná fáza od butylacetátovej. Vodná fáza obsahuje 1 220 mj/ml fenoxymetylpenicilínu a butylacetátová vrstva 86400 mj/ml fenoxymetylpenicilínu. Draselná sol priamo vyzráža z takto pripraveného butylacetátu zo 4,5 obj. nasýteného vodného roztoku octanudraselného v prítomnosti 2 obj. 0/0 acetónu a 2 obj. vody. Po odsatí sa draselná sol premyje etanolom a acetónom a vysuší sa. Získa sa 55,0 g bielej kryštaiickej soli o účinnosti 1500 mj/mg t. j. 81,5 počítané na fermentačnú pôdu. Pomer absorbancií Azsa/Am je 1,22.5000 ml fermentačnej pôdy fenoxymetylpenicilínu o účinnosti 20 800 mj/mi sa upraví 20 Ú/o-ným roztokom Sĺľčłľlll hlinitého na hodnotu pH 5,2 až 5,5. Za stáleho miešania sa pomaly pridá 6 obj. 0/0 0,2 (Vo-ného zásobného roztoku kationaktívneho flokulantu polyméru polyamínokarboxjresteru. Po 45 min. miešania sa fermentačná pôda odsaje a mycel premyje 500 m 1 destilovanej vody. Získa sa 4 560 m 1 flltrátu o účinnosti 19 700 mj/ml. Priamo z filtrátu sa vyzráža volná kyselina fenoxymetylpeniciiinu úpravou filtratu kyselinou ootovou na pH 4,5 a zriedenou kyselinou chlorovodíkovou na pH 1,9. Po 20 min. miešania sa voľná kyselina odsaje, premyje sa 3 krát vodou a vysuší sa. Získa sa 47,3 g kryštalickej voľnej kyseliny fenoxymetylpenicilínu o účinnosti 1580 mj/mg.5000 ml fermentačnej pôdy benzylpenicilínu o účinnosti 22 867 mj/ ml sa upraví 30 9/0 ným roztokom siranu hlinitého na hodnotu pH 5,2-5,5 a za stáleho miešania sa pridá 5 obj. 0/0 0,05 Vo-ného zásobněho roztoku katiónaktívneho flokulantu kopolyméru polyakrylamidu s polytrimetylamíxioetylakrylmetasulfátu. Po 45 min. miešania sa fermentačná pôda prefiltruje a premyje vodou. Zo získaného filtrátu o účinnosti 18 200 mj/ml sa extrahuje penicilin do butylacetátu pri pH 2,5-2,9. Draselná soľ benzylpenicilínu sa vyzráža 4,5 obj. nasýteným vodným roztokom octanu draselného V prítomnosti 2 obj. perc. a 1 obj. acetónu. Po 30 min. miešania sa draselná sol prekryje acetónom a premyje butanolom, Po vysušení sa získa 49,6 g draselnej soli benzylpenicilínu o účinnosti 1 580 mj/ mg.1. Spôsob izolácie čistého fenoxymetytpenicilínu alebo benzylpentcilínu z upraveného ľlłtrátu fermentačnej pôdy vyznačujúci sa tým, že sa hodnota pH fermentačnaj pôdy upraví prídavkom koagulantu siranu hlinitého na hodnotu pH 5,2 až 5,5, potom sa po maly pridá 0,05 až 0,3 O/o-ný hmot. zásobný roztok katiónaktívneho flokulantu typu polyméru polyaminokarboxyesteru alebo kopolyméru polyakrylamidu s połyamínokarboxyesterom v množstve 3 až 20 lo objemových na objem fermentačnej, pôdy.2. Spôsob podľa bodu 1 vyznačujüci sa tým, že sa do fermentačnej pôdy pridá 3 G Severograiia, n. p. závod 7, Most-ný roztok stranu hlinitého do pH 5,5, potom sa pomaly pridá 0,2 Vo-ný zásobný roztok katlónaktfvneho flokulantu połyamínokarboxyesteru. v množstve 7,5 obj. 9/3 na objem fermentačne) pôdy.3. Spôsob podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že sa do fermentačnej pôdy pridá roz tok stranu hlinitého do pH 5,5, potom sa po maly prídá 0,1 Wtrný zásobný roztok kaüónaktívneho flokulantu kopolyméru polyekrylamldu s polyamínokarboxyesterom v množstve 15 obj. na objem fermentučnej pôdy.

MPK / Značky

MPK: C12P 37/00

Značky: fenoxymetylpenicilínu, spôsob, čistého, benzylpenicilínu, izolácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259364-sposob-izolacie-cisteho-fenoxymetylpenicilinu-alebo-benzylpenicilinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu</a>

Podobne patenty