Aktívny RC korektor

Číslo patentu: 259359

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bilka Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynäiezu BILKA MIROSLAV ing., NITRAOproti doteraz známym zapojeniam korektorov s väčšou sełektivitou obsahuje jediný aktívny prvok ~ operačný zosilňovač- a zisk i útlm na danej frekvencii je spojite regulovateľný jediným ovládacím prvkom potenciometrom. väčšiu selektivitu zabezpečuje kladná spätná a dopredná väzba realizovaná rezistormi. Zapojenie sa vyzna~ čuje peužitím bloku pozostávajúceho z potenciometrzą rezistora a kondenzátorov, pripojeného k výstupu korektora, k invertujücemu vstupu operačného zosilňovače a ku vsžupu korektora.vynález sa týka jednopásmového aktívneho RC korektora s možnosťou spojite zdôrazňovať potlačovať požadované frekvenčné pásmo na úpravu frekvenčných charakteristík nízkofrekvenčných zosilňovačov. Na úpravu frekvenčnej charakteristiky sa vo zvukovej technike používajú viacpásmové korektory equalizéryL ktoré umožňujú zvýrazňovat alebo potlačovať viacej frekvenčných pásiem. lch konštrukčným základom je jednopásmový korektor, od ktorého požadujeme selektiv-itu postačujúcu pre vytvorenie potrebného počtu ovládateľných frekvenčných pásiem vo viacpásmovom korektore. Zisk útlm každého pásma sa nastavuje jemu príslušným ovládacím prvkom.Doteraz známe zapojenia jednopásmových korektorov s jedným ovládacím prvkom pre spojitú reguláciu zdôrazňovania potlačovania požadovaného frekvenčného pásma s väčšou selektivitou sú realizované pomocou LC obvodu, ktorý je náročný na k 0.nštrukciu a vyhotovenie a aspoň jedného aktívneho prvku. Druhá možnosť realizácie spočíva V nahradení indukčnosti okrem ďalších pasívnych prvkov aspoň jedným aktívnym prvkom gyrátoryL Na realizáciu pevne ladených pásmových priepustov alebo zádrží s požadovanými vlastnosťami sa používajú napríklad aktívne RC filtre s operačnými zosilňovačmi, kde na zväčšenie selektivity sa používa kladná spätná a dopredná väzba. Táto sa v aplikácii korektorov s vyššie uvedenými vlastnosťami nepoužíva.- odstraňuje zapojenie podľa vynálezu. eho podstata spočíva v zapojení sériového reťazca pozostávajúceho z paralelnej kombinácie potenciometra s prvým kondenzátorom a sériovej kombinácie druhého kondenzátora s rezistorom do siete operačného zosilňovača. Voľný vývod sériovej kombinácie druhého kondenzátora s rezistorom je pripojený na výstup operačného zosilňovače a zároveň výstup korektora, voľný vývod paralelnej kombinácie potenciometra s prvým kondenzátorom je pripojený cez další sériový člen na vstup korektora a bežec potencíometra je pripojený na invertujúci vstup operačného zosilňovače.Zapojením sériového reťazca do siete operačného zosilňovača vyššie uvedeným spôsobom sa docieli spojitá regulácia zdôrazňovania potlačovania požadovaného frekvenčného pásma zmenou polohy bežca potenciometra. Pritom sa môže využiť kladná spätná a dopredná väzba z výstupu a zo vstupu korektora na neinvertujúci vstup operačného zosilňovače, čím sa zväčší selektivita korektora pri zachovaní jeho ostatných požadovaných vlastností.Zapojenie korektora podľa vynálezu je na obrázku. Sériový reťazec je vyznačený v rámčeku 14 a spolu s ďalším sériovým členom 3, 4 tvorí frekvenčne závislý blok určujúci zdôrazňované potlačované frek 4venčné pásmo. Kladná spätná a dopredná väzba je realizovaná rezistormi 1 D, 10, 11.Vstupná svorka 5 je prepojené cez vstupný rezistor 3, tretí kondenzátor 4, prvý kondenzátor 2, druhý kondenzátor 4, rezistor 3 s výstupom 6 korektora a zároveň s výstupom operačného zosilňovače 12, pričom ku prvému kondenzátoru 2 je paralelne pripojený potenciometer 1, ktorého bežec 8 je spojený s ínvertujúcím vstupom 9 operačného zosilňovače 12. Na vstupnú svorku 5 je pripojený cez tretí rezistor lll neinvertujüci vstup 13 operačného zosilňovača 12, ktorý má z výstupu B cez štvrtý rezistor 10 zavedenú kladnú spätnú väzbu do neinvertujúceho vstupu 13, ktorý je cez piaty rezistor 11 pripojený na spoločný vodič 7.Korektor podľa obr. 1 má za predpokladu ideálnych prvkov nasledovnú prenosovú funkciukde a je konštanta z intervalu 0,1), ktorá vyjadruje polohu bežca B potenciometra 1a R je hodnota odporu z intervalu (0,R 1) medzi bežcom 8 potenciometra 1 a jeho ľavým krajným vývodom vid. obr.j. Ako výplýva z vyššie uvedených vzťahov prea prenosová funkcia A(p sa blíži k prenosovej funkcii pásmového priepustu druhého rádu s kvalitou pólu Qb. V bode m 0 je maximum amplitúdovej frekvenčnej charakterristiky .a frekvenčna charakteristika je vyrovnané Ajca -1. Prea prenosová funkcia Ap sa blíži k prenosovej funkcii pásmovej zádrže s kvalitou nulového bodu Qa. V bode wo je minimum amplitúdovej frekvenčnej charakteristikyKorektor podľa obrázku zdôrazňuje potlačuje frekvenčné pásmo v okolí frekvenciev závislosti na natočení bežca 8 potenciometra 1, pričom jeho selektivita sa dá menit odpormi 1 D, 10, 11.Pre vyjadrenie ďalších vzťahov sú použité symboly odporov a kapacít s indexami rovnými číselnému označeniu zodpovedajúcich rezistorov a kondenzátorov na obr. 1. Vzhľadom na rovnosti hodnôt odporov a ka pacitsa ďalej uvádzajú symboly s nečiarkovanými indexami. Prenosová funkcia Ap je funkciou komplexného kmitočtu p.kde a je uhlová frekvencia a j je komplexná jednotka, platí AIP) Aĺiwla funkcia Ajjw je frekvenčnou charakteristikou korektora, ktorá má extrém v bodekde R 1 je hodnota odporu medzi krajnýmivývodmi potenciometra 1. Qa, Qb sú bezrozmerné konštanty vyjadrujúce selektivitu ko rektoraZapojenie, ktoré je obsahom vynálezu je výhodné použiť v korektoroch naladených na vybrané frekvenčné pásma, ktoré môžu byt napríklad súčasťou equalizéra. Štruk ltúra obvodu umožňuje jednoducho naviazat viacej takýchto obvodov (napr. naladených na vybrané frekvencie na invertujúci vstup operačného zosilňovače.Zapojenie jednopásmového aktívneho RC korektora s jedným operačným zosilňovačom s kladnou spätnou a doprednou väzbou,spojite zdôrazňujúceho alebo potlačujúceho dané frekvenčné pásmo nastavením jediněho ovládacieho prvku vyznačené tým,že na vstup 5 korektora je cez sériový člen 3, 4 zapojený prvý kondenzátor 2,ku ktorému je paralelne pripojený poten ciometer (11, ktorého bežec (B) je spojený s invertujúcim vstupom 9 operačného zosilňovača 12, pričom na druhý vývod prvého kondenzátora (2 je pripojená sériová kombinácia druhého kondenzátora 4 a rezistora 3, kde druhý vývod tejto sériovej kombinácie je pripojený na výstup 6 korektora a zároveň výstup operačného zosilňovača 12, 1 list výkresov

MPK / Značky

MPK: H03F 1/44

Značky: korektor, aktívny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259359-aktivny-rc-korektor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Aktívny RC korektor</a>

Podobne patenty