Meracia komora s rotujúcim piestom pre objemové meradlá

Číslo patentu: 259358

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ray Ján, Bukoven Ján, Hering Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

i 75 Autor vvnàlezu HERING IIŘI RNDr., BUKDVEN JÁN ing., STARÁ TURÄ,RAY JÁN, ČACHTICE54 Meracia komora s rotujücim pieetom pre objemové meradláRiešenie sa týka meracej komory s rotujücim piestom a rieši problém usporiadania komory a snímania nameraných hodnôt induktívnym snímačom. Podstatu riešenia tvorí komora vytvorená z hrnčekového veka a kruhového dna s excentrickým piestom uloženým vo vybraní hrnčekového veka. Kruhové dno je opatrené otvormi prechádzajúcimi do puzdra meradla. Alternatívne je 395možné do puzdra meradle kolmo na kruho vé dno zabudovať induktívny snímač. Rle- n,, « šenie je možné využiť pri výrobe vodome- Arov, ale aj na meranie spotreby kvapalné- MUKŽ 4 3Vynález sa týka meracej komory s rotujú- icim piestom pre objemové meradla prietoku a pretečeného množstva kvapalín a rieši konštrukčné usporiadanie komory a snímača nameraných hodnôt.Doposiaľ známe konštrukčné riešenia objemových meradiel prietoku a pretečeného množstva kvapalín s rotujúcim piestom majú meraciu komoru tvaru hrncovej nádoby s kruhovým vekom, pričom vtokový a výtokov-ý otvor je umiestnený v dne a stene nádoby. Iné známe riešenia majú výtokový otvor vytvorený vo veku komory.Zložitý tvar vtokového a výtokového otvo ru meracej komory si vynucuje volbu vyso ko náročných technológií. Pôsobenie tlaku kvapaliny a nároky na presnosť a stálosť rozmerov nedovolujú použitie lacnejších materiálov nižšej presnosti napriklad plastov. Materiálnu náročnosť známych riešení zvyšuje i to, že komora musí byt celým obvodom a celou svojou výškou uzatvorená V puzdre až po tesniace veko.Nevýhody doterajších riešení meracej komory odstraňuje meracia komora s rotujúcim piestom pozostávajúca z veka a dna podľa v-ynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že komoru vytvára hrnčekové veko (1) a kruhové dno s excentrickým piestom V osi spojeným s hnacĺm kotüčom magnetickej spojky uloženým vo vybraní hrnčekového veka, pričom kruhové dno je opatrené otvormi, prechádzajúcimi do puzdra meradla.Alternatívne je možné do puzdra meradla kolmo na kruhové dno zabudovat induktívny snímač.Umiestnením vtokového a výtokového otvoru V kruhovom dne sa zjednoduší Výroba zložitých tvarov puzdra. Malé tlakové účinky kvapaliny na oddelené kruhové dno dovolujú použiť pre výrobu tejto súčiastky ma 4teriál nižšej pevnosti, napriklad plast, čo dáva predpoklad efektivnejších technologických možnosti výroby, napríklad striekaním z plastov s jednoduchou realizáciou tvaru vtokového a výtokového otvoru a s nízky mi stratami trenim rotujúceho piestu a tiež nutný predpoklad k snímaniu pohybu piestu induktlvnym snímačom.Príklad prevedenia meracej komory podla vynálezu znazorňujú pripojené výkresy.Obr. 1 znázorňuje meraciu komoru z obrázku 2 V reze rovinou A-A.Obr. 2 znázorňuje meraciu komoru s rezom rovinou A-A.Obr. 3 je osový rez meradla s rotujúcim piestom s magnetickým prenosom otáčok piestu mimo priestor komory a s elektrickým snímačom polohy - otáčok píestu.Meracia komora 11 je vytvorená z hrnčekového veka 1 a kruhového dna 2 opatreného otvormi 9 prechadzajúcimi do puzdra 4 meradla. V hrnčekovom veku 1 je Vytvorené vybranie 1 l pre osadenie hnacieho kotúča 5 magnetickej spojky. V meracej komore 11 je uložený excentricky rotujúci piest 3. Hrnčekové veko 1 je V puzdre 4 meradla tesnené plochým tesnením 7 a tesniacim krúžkom B. Alternatívne môže hrnčekové veko 1 z puzdra 4 meradla vyčnievať.Pohyb odvodený od pretekajúcej kvapaliny je prenášaný rotujúcim piestom 3 cez hnací kotúč 5 magnetickej spojky, ktorý je umiestnený vo vybraní lll hrnčekového veka 1, alebo sa snime elektronicky induktívnym snímačom 8 cez kruhové dno 2.vynález je možné s popisanými Výhodami využiť pri konštruovaní stavebnicovej koncepie celého veikostného radu meradiel prietoku a pretečeného množstva kvapalín vo výrobe vodomerov, merača spotreby kvapalného paliva a pod.1. Meracia komora s rotujúcim piestom pre objemové meradla pozostávajúca z hrncovej nádoby a kruhového uzáveru, vyznačená tým. že kruhové dno 2 meracej komory 11 je uložené V puzdre 4 meradla a je opatrené otvormi Qj, prechádzajúcimi do puzdra 4 meradla, pričom meracia komora 11 je uzatvorená hrnčekovýmvekom 1 bez otvorov a s vybraním 1 D) pre hnaci kotúč 5 magnetickej spojky,spojený s piestom 33.2. Meracia komora s rotujúcim piestom podľa bodu 1 vyznačená tým, že do puzdra 4 meradla je kolmo na kruhové dno (2) zabudovaný induktívny snímač 81.

MPK / Značky

MPK: G01F 1/00, G01F 1/05, G01F 1/56

Značky: komora, rotujúcim, objemové, meracia, meradlá, piestom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259358-meracia-komora-s-rotujucim-piestom-pre-objemove-meradla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Meracia komora s rotujúcim piestom pre objemové meradlá</a>

Podobne patenty