Zapojenie pre meranie reálnej zložky elektrického striedavého prúdu

Číslo patentu: 259355

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kováč Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Umm mo vvNmzv 451 Vydané 15 03 se A 0 mm(75) Autor vynálezu KOVÁČ MIROSLAV ing., BRATISLAVA154) Zapojenie pre meranie reálnej zložky elektrického striedavého prúduZapojenie rieši meranie reálne zložky striedavého prúdu pre potreby automatizácie technologických procesov. V zapojení je za meracím transformátorom prúdu kondenzátor, ktorý sa spínaclmi obvodmi zloženými zo spínacích diód, kondenzátorov a odporov nabíja na napätie úmerne reálnej zložke meraného prúdu.vynález rieši meranie reálnej zložky elektrického striedavého prúdu jednoduchými pasívnymi obvodovými prvkami.Doteraz sa reálna zložka prúdu merala výchylkovými meracími prístrojmi., alebo zložitými elektronickými zariadeniami pracujücimi na princípe Vzorkovania vysokou frekvenciou alebo spínanými odporovými môstikmi. Výchylkové meracie prístroje sa nedajú použiť v automatickej regulácii, lebo ich výstupom nie je elektrický signál. Elektronické zariadenia sú zložité, rozmerné a drahé. Meranie spinavými odporovými môstikmi je zatažené chybou vznikajúcou nelineárnou indukčnou záťažou.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že do obvodu meraného prúdu je zapojený meraci transformátor prúdu. Tento transformátor je zatažený záťažným odpo rom. Prvá svorka meraćieho transformáto ra je cez kondenzátor spojená s prvou výstupnou svorkou zapojenia. Druhá svorka meracleho transformátora je priamo spojená s druhou výstupnou svorkou zapojenia a súčasne so strednou svorkou napäťového transformátora. Prvá výstupné svorka zapojenia je cez prvú spinaciu diódu a para lelne spojenýdruhý odpor s druhým kon denzátorom spojená s prvou svorkou napäťového transformátora. Súčasne je prvá výstupná svorka zapojenia cez druhú spínaciu diódu a paralelne spojený tretí odpor s tretím kondenzátorom spojená s druhou svorkou napäťového transformátora.Výhody zapojenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že zapojenie je jednoduché a nenáročné na súčiastky. Náklady na jeho zhotovenie sú nizke. Tým, že zariadenie vzorkuje prúd v čase, keď reaktačná zložka prúdu je nulová, neovplyvňuje meranie jej nelinearita. jednoduchosť zapojenia a dobrá kvalita výstupného signálu umožňujú aplikovat zapojenie v automatizácii a regulácii technologických procesov.Na pripojenom výkrese je schéma zapojenia.Prvá. Sekundárna svorka 11 meracieho transformátoru 1 je cez kondenzátor C 3 spojená s výstupnou svorkou 16 zapojenia. Druha sekundárna svorka 12 meracieho transformátora 1 je priamo spojená s druhou výstupnou svorkou 17 zapojenia a súčasne so strednou svorkou 16 .napäťov-ého transformátora 10. Prvá výstupné svorka 16 zapoje 4nia je cez prvú spinaciu diódu 4 a paralelne spojený druhý odpor R 6 s druhým kondenzátorom CB spojená s prvou svorkou 14 napäťového transformátora 16.Súčasne je prvá výstupné svorka 16 zapojenia cez druhú spínaciu diódu 5 a paralelne spojený treti odpor R 7 s tretím kondenzátorom C 9 spojená s druhou svorkou 15 napätového transformátora 16.Meraný prúd pretransformovaný meracím transformátorom 1 vytvorí na záťažnom odpore R 2 zapojenom medzi svorky 11, 12 meracieho transformátora 1 úbytok napätia úmerný veľkosti meraného prúdu. Vzorkom tohto napätia sa v» čase maxima referenčného napätia na napäťovom transiormátore 1 U -nabija kondenzátor C 3. Spinaci obvod pre nabíjanie kondenzátora C 3 tvoria spínacie diócly 4, 5, ktoré sú na krátky čas otvárané referenčným napätím zo svierok 13, 14 a 14, 15 napäťového transformátora 10. Otváranie spínacich diód 4, 5 v okamihu maxima referenčného napätia zabezpečuje protinapätie vznikajúce na kondenzátoroch C 8,G 9. Pomalé vybíjanie týchto kondenzátorov C 8, C 9 zabezpečujú odpory R 6, R 7. Vzorka napätia, na ktorú sa nabíja kondenzátor C 3 je úmerná okamžitej hodnote meraného prúdu v čase maxima referenčného napätia. Ak referenčné napätie je vo fáze s reälnou zložkou meraného prúdu a reálna zložka meraného prúdu má sínusový priebeh, tak jednosmerné napätie na kondenzátore C 3 je práve úmerne reálnej zložke meraného prúdu. Na výstupné svorky 16, 17 zapojenia sa pripája analogovo digitálny prevodník alebo regulačný obvod zo vstupným odporom R 16. Aby zariadenie podľa zapojênia spoľahlivo fungovalo, musia hodnoty jeho obvodových prvkov spĺňať nasledovné podmienkykde co je kruhová frekvencia meraného prúdu.Zapojenie je vhodné aj pre meranie lubovolných vektorových zložiek prúdu, ak do smeru vektoru meraného prúdu natočime fázovacím článkom vektor referenčného napätia.Zapojenie pre meranie reálnej zložky elektrického striedavého prúdu, vyznačujúce sa tým, že do obvodu meraného prúdu je zapojený merací transformátor 1, ktorý má paralelne k sekundárnemu vinutiu pripojený zäťažový odpor R 21, medzi prvou sekundárnou svorkou 11 meracieho transformátora 1 a prvú výstupnú svorku 16 zapojenia je zapojený kondenzátor C 3,druhá Sekundárna svorka 12 meracieho transformátora 1 je spojená so strednou svorkou 14 napätového transformátora10 a s druhou výstupnou svorkou zapojenia 17, pričom prvá výstupné svorka zapojenia löj je spojená jednak cez sérioparalelné spojenie prvej spínacej diódy 4,druhého kondenzátoru C 8 a druhého odporu RB s prvou svorkou 14 napäťověho transformátoru (10) a jednak cez sérioparalelné spojenie druhej Spínacej diody 5, tretieho kondenzátoru (C 9) a tretieho odporu R 7 s druhou svorkou 16 napäťového transformátora 10).

MPK / Značky

MPK: G01R 19/06

Značky: prúdu, reálnej, elektrického, zapojenie, meranie, zložky, striedavého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259355-zapojenie-pre-meranie-realnej-zlozky-elektrickeho-striedaveho-prudu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pre meranie reálnej zložky elektrického striedavého prúdu</a>

Podobne patenty