Zařízení pro hodnocení technického stavu hydrogenerátorů

Číslo patentu: 259315

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fleischman Zdeněk, Záborec Vladimír, Koutecký František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Aulorvynálezu FLEISCHMAN ZDENĚK ing. CSc., PRAHA, KOUTECKY FRANTIŠEK ing., LOUNY,ZÁBOREC VLADIMIR, LIBČEVES(54) Zařízení pro hodnocení technického stavu hydrogenorúborůzařízení pro hodnocení technického stavu hydrogenerátoru hydraulických systémů sestává z tlakoměru, za nimž je připojen äkrtici ventil a kontrolní teploměr, za nimž je připojen hydromotor s předřazeným filtrem, ke hřídeli hydromotoru prostřednictvím spínače je připojeno elektricky ovládané počítadlo impulsů uváděně do chodu tlačítkem časového spínače. přičemž počítadlo impulsů a časový àpínač jsou připojeny k dvěma různým zdrojům, popřípadě paralelně k jednomu zdroji elektrického proudu.Při aplikaci diagnostiky technických zařízení provádí se většinou kontrola výkonovýcha dalších parametrů spslovacích motorů. U ostatních strojních skupin nebývá diagnostikave většině případů prováděna. V zemědělskěm resortu je technická diagnostika začleněnado závazněho systému techniky údržeb a provádí,u traktorú, automobilů a samojízdných strojů. Při provádění technické údržby není kontrola prvků hydraulických systmů prováděns, protože chybí potřebné přístroje a zařízení.Tento nedostatek odstraňuje zařízení pro hodnocení technického stavu hydrogenerátorů hydraulických systémů, zejména traktorů podle vynálezu, které sestává z tlakoměru, za nimž je připojen ěkrticí ventil a kontrolní teploměr, za nímž je připojen hydromotor s před~ řazeným fíltrem, ke hřídelí hydromotoru prostřednictvím spínače je připojsno elektricky ovládané počítadlo impulsů, uváděné do chodu tląěítkem časového spínače, přičemž počítadlo impulsů a časový spínač jsou připojeny k dvěma různým zdrojům, popřípsdě paralelné k jednomu zdroji elektrického proudu. IZařízení lze jednoduše připojit na rychlospojky vnějšího okruhu hydrauliky. Výkon hydrogenetátoru lze stanovit z objemového průtoku hydromotoru při nastaveněm tlaku kapaliny. Olej je přivaděn od hydrogenerátoru přes rychlospojku se zpětným ventilem z vnějšího okruhu do přístroje. Zpětný olej z přístroje se vrací vysokotlskou hadicí do skříně hlavního převodu. Pro předvolenou dobu měření je automaticky registrován počet impulsů počítadla 5 při nastaveném tlaku kapaliny p. Přiznáměmqeometrickém objemu hydromotoru g lze stanovitPředpokládáme-li, žepči otevřeném regulačním ventilu je objem kapaliny za jednotku času roven objemu teoretickému gt, lze ztrátu výkonu hydrogenerátoru gč, která je ukazatelem jeho technického stavu, stanovit ze vztahuHlavní předností zařízení je, že prověrku lze provádět bez jakékoliv demontáže, což přináší řadu výhod úsporu času, do oleje se nemohou dostat nečistoty, nemůže dojít k chybám při zpětné montáži apod. Celé zařízení lze vyrobit z dostupných prvků. Kontrola je jednoduchá,rychlá a přesné. Mezi další výhody lze uvést možnost bezdemontážní prověrky pojiščovacího ventilu hydrogenerátoru při nastavení jeho předepsané hodnoty-regulačním ventilem dojde k poklesu dodávanáho množství kapaliny a při dalším ěkrcení průtoku nedochází již ke zvýšení tlaku kapaliny. Nejvýznamnější předností zařízení je, že vhodnou předvolbou doby měření lze odečítat nejen hodnoty průtočného množství /1 mln 1/, ale přímo jednotky výkonu hydrogene rátorů /kw/.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na obrázku, včetně připojení ke zkoušenému hydrogenerátoru a skříni hlavního prevodu. K výstupnímu potrubí z hydrogenerátoru g a k převodnímu potrubí do skříně l hlavního převodu je připojen pojistný ventil Ä. zařízení sestává z tlakoměru §, za nímž je připojen škrticí ventil 5 s kontrolní teploměr 1, za nímž je pžipojen hydromotor 2 s predřazeným filtrem g. Ke hřídeli hydromotoru g prostřednictvím spínače lg je připojeno elektricky ovládané počítadlo łł ímpulsů uváděné do chodu tlačítkem lgčasového spínače lg. Počítadlo ll impulsů je připojeno na zdroj stejnosměrného proudu,na 12 v baterii.Časový spínač je pripojen do sítě, na zdroj střídavého napětí 220 V. Tlakový olej dodávaný hydrogenerátorem 3 je přiváděn do zařízení pro hodnocení technického stavu hydroě generátoru přes rychlospojku 5Vlastní měření se provádí ve dvou fázích. Nejprve seprovede měření.při plně otevřeném škrticím ventilu Q, přičemž se předpokládd, že hydrogenerátor 2 dodává tecretický objemkapaliny za jednotku času. Pak se nastaví škrticím ventilem 5 jmenovítý přetlak kapalinya provede se měření objemového průtoku kapaliny za jednotku času. Tlak se odečítá na tlakoměru á. Teploměrem 1 se kontroluje teplota kapaliny. Olej prochází filtrem Q a pohání hydromotorg, jehož geometrický objem je znám. Počet otáček hydromotoru g při vlastním měření registruje počítadlo łł impulsů, anímaných na hřídeli hydromotoru 3 prostřednictvím spínače lg.v celé zařízení je uvedeno v chod tlačítkem lg časového spínače lg, který po proběhu předem zvolené a nastavené doby měření automaticky přeruší elektrický obvod.Prověrka technického stavu hydrogenerátorů trvá dle zvolené doby měření do pěti minut a je dostatečně pžesná. Při kontrole stavu hydrogenerátoru traktoru Z 4011 byl získán z 25 měření při naetaveném jmenovitém tlaku 12 MPa nejpravděpodobnější odhad měřené veličiny 15.2801.min 1 při střední kvadratické chybě jednoho měření 0 0,210 1.zařízení 1 ze obecně používat mimo resort zemědělství, všude tam, kde je třeba provádět technickou prověrku hydraulických systémů.zařízení pro hodnocení technického stavu hydrogenerátorů hydraulických systémů, zejména truktorů, vyznačující se tím, že za tlakoměrem je připojen škrticí ventil /6/ a kontrolní teploměr /7/, za ním je připojen hydromotor /9/ s předřazeným filtrem /8/, ke hřídeli hydronotoru /9/ prostřednictvím spínače /10/ je připojeno elektricky ovládané počítadlo/ll/ impulsů uváděné do chodu tlačítkem /12/ časového spínače /13/, přičemž počítadlo/11/ impulsů a časový spínač /13/ jsou připojeny k dvěma různým zdrojům, popřípadě paralelné k jednomu zdroji elektrického proudu.

MPK / Značky

MPK: G01M 19/00

Značky: stavu, zařízení, hodnocení, technického, hydrogenerátoru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259315-zarizeni-pro-hodnoceni-technickeho-stavu-hydrogeneratoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro hodnocení technického stavu hydrogenerátorů</a>

Podobne patenty