Sposob výroby vinutých statorových zväzkov a nástroj na vykonávanie tohto sposobu

Číslo patentu: 259284

Dátum: 17.10.1988

Autori: Reiter Juraj, Rudenko Ivan, Linhardt Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mo no vvNALezv A CME v 45 | Vydané 15 03 89mttsa°sŕ WMS VWLEZH 259284Autor výnálezu RUDENKO IVAN ing. CSc., REITER IURA ing.,LINHARDT PETER ing. CSc., KOŠICE54 Spôsob výroby vinutých stałorových zväzkov a nástroj na vykonávanieSpôsob výroby vinutých statorových zväzkov postupným dräžkovaním a navíjaním plechového pásu V spoločnom tvárniacom nástroąji, kde vinuté statorové zväzky sú súčasťou elektrických motorov s diskovým rotonom. Účelom riešenia je jednoduchým spôsobom a jednoduchým konštrukčným prevedením nástroja vyrábať vinuté statorové zväzky s požadovaným sklonom pracovných dräžxok. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že navíjaný statorový zväzok e zatiačovaný do kllnového žľabu,tvoreného dvomi vzájomne k-olmými rovinami, pričom sa stred navíjaného zväzku automaticky vzdaľuje od nastavenej »polohy drážkovača.vynález sa týka spôsobu výroby vinutých statorových zväzkov postupným drážkovanim a navíjanĺm plechového pásu a nástroja na vykonávanie tohoto spôsobu vyroby,pozostávajúcehoi zo základnej dosky s drážkovačom, brzdou, dvomi pevnými rovtnami a čapom, na ktonom je výkyvná kulisa s navijacim tŕňom a jprítiačnym mechanizmom.Vinutý statorový zväzok predstavuje zvitok navinutý z jedného plechového pásu, u ktorého sú pracovné drážky vytvorené na čelnej strane a zaujímajú radiálnu polohu alebo bývajú sklenené na polomer zväzku pod určitým uhlom. U vinutých stator-ových zväzkov rozstup drážok nemá konštantnú hodnotu, ale je funkciou polcmeru vinutého zväzku a uhlu sklonu drážok. Táto skutočnosť mimoriadne kuomplikuje technológiu výroby vinutých statoroových zväzkov, pretože i malé nepresnosti rozstupu drážok zväzku môžu znemožniť vloženie predpísaného prierezu vinutia. Výroba vinutých sta torových zväzkov z tpolotovaru v podobe plechcvého pásu s drážkami zhotovenými. podľa vopred zvolenej teoretickej závislosti rozstupov nezaručí vysokú presnosť celkovej šírky -drážok vinutého statorového zväzku, pretože zákon nárastu polomeru navíjania statonového zväzku je skreslený kolisaním hrúbky použitého plechového pásu. Rozmer celkovej šírky drážky navinutého statorového zväzku môže byt tiež nepriaznivo ovplyvnený zmenami ťažinej sily počas navíjania. Preto sú výhodnejšie výrobné postupy, u ktorých je dražkovanie zlúčené s navíjaním stator~ového zväzku, kde priamo závisí rozstup vystrihovaných drážok od skutočného polomeru navijania statorového zväzku. Nástroj na uskutočnenie tohoto spôsobu je však z mechanického hľadiska pomerne zložltý, pretože vzdialenosť medzi drážkovačom a osou navíjacieho tčňa treba menit v závislosti od poltomeru navíjania statorového zväzku a uhlu sklonu drážok statorowvého zväzku. To vyžaduje aplikáciu prevodového mechanizmu s výmennými ozubenými kolesami, pripadne. i s vačkami.Uvedené nevýhody sú odstránené spôsobom výroby vinutých statorovýoh zväzkov postupným drážkovanim a navijaním plechového »pásu .podľa vynálezu, podstata ktorého spočíva v tom, že statorový zväzok je počas navíjania zatiačovaný do kiinového žľabu, tvoreného dvomi vzájomne skionenými pevnými rovinami, .pričom os navijaného jstatorovéh~o~ zväzku sa vzďaľuje od nastavenej pevnej polohy dráž-knovača v závislosti od narastajúceho pol-omeru navijaného statorového zväzku, ktorý sa periodicky medzi dvomi strihmi strižníka drážkovača pootáča o uhol zodpovedajúci počtu drážok navíjaného statorového zväzku.Nástroj pre spôsob výroby podľa vynálezu pozostáva zo základovej dosky s drážkovačom, brzdou, dvomi pevnými rovinami a čapom, na ktorom je výkyvná kulisa s naví L 2 thjacim tŕňomajpritiačným mechanizmom. Navijacji, trň, nachádzajúci sa medzi sklonenými pevnými rovinami základovej dosky je otočný na osi navijacieho ťňa, .pevne Spojenej so šmýkadlom. Šmýkadlo je posuvne uložené vo vedení kulisy, výkyvnej voči pevnému čapu kulisy, cez ktorý prechádza ťažný element. eden koniec tažného elementu je pripevnený ku šmýkadiu rovnobežne s vedením kulisy -a druhý koniec tažného elementu je pripevnený k pritlvawčnému mechanizmu.Výhodou nástroja a spôsobu výroby podľa vynálezu je zlúčenie drážkovania a navijania statorrového zväzku od jedného nástroja, v ktorom automaticky narastá vzdialenosť osi navijacieho tŕña od nastavenej polohy dražkovača, čo je rozhodujúce pre dosiahnutie požadovaného sklonu statorovej dráž-ky. Nástroj sa vyznačuje jednoduchou konštrukciou bez potreby výmenných ozubených kolies a vačiek. Pri zmene sklonu statorových drážok stači zmenil jnočiatočnú polohu drážkeovača. Nástroj nie je zavisiý od hrúbky iplechového pásu a jej zmien v priebehu tvorby n-avinutého statorového zväzku.Príklad spôsobu výroby vinutých statorových zväzkov a nástroj na vykonávanie tohoto spôsobu je V ďalšom popisaný a zobrazený na. priloženom výkrese, ktorý predstavuje funkčnú schému nástroja.Nástroj- podľa vynálezu pozostáva zo základovej dosky 1, na ktorej sú ustavené dve vzájomne sklenené pevné roviny z, dražkovač 3, brzda 4 a pevný čap 5. Na pevnom čepe 5 je výkyvne uložená kulisa s, vo vedení ktorej je posuvné uložené šm-ýkadlo 9 s n,avi-jacim tŕňom 7, otočným na osi 8, nachádzajúci-m sa medzi sklonenými pevnými rovinamt 2 základovej dosky 1. Plechovy pás 11, šírka ktorého odpovedá šírke statomvého zväzku 16, je vedený zo zásobnej cievky 12 cez brzdu 4 a drážkovač 3 k navijaeiemu trňu 7, na ktorý je svojim začiatkom pevne prichytený. Navijaci tćñ 7 sa počas spätného chodu drážkovača 3 periodicky pootáča o uhol zodpovedajúci počtu drážok navijanéh-o statoroveho zväzku lll. Kuli-sou ii rovnobežne s jej vedením prechádza- tažný element 141, ktorého jede-n koniec je pripevneny k šmykadlu 3 a druhý koniec k ipritlačnému mechanizmu 13. Pritlačný mechanizmus 13 s ťažným elementom 14 zabezpečuje zatláčanie statorového zväzku 1 D d-o klinového žľabu, tvoreného dvomi, vzájomne sklonenými pevnými rovinami 2. S narastajúcim polomerom r navijania stat-onového zväzku 1 D .sa zväčšuje vzdialenosť b osi 8 navíjacieho tiňa 7 od nastavenej polohy drážkovača 3. Zákon zmeny polo-moru b/r určuje hodnotu uhla sklonu drážok navíjaného statorového zväzku 10. Pri požadovanej zmene sklonu drážok sttat-orového zväzku 10 stači zmenit polohu drážkovača 3 na základovej doske 1. Do 253284konalé priliehanie jednotlivých závitov stat-orového zväzku 1 n pri navíjaní udržuje brzda 4, ktorej brzdný účinok je možné plynule regulovať, Postup výroby vinutého statonovúho zväzku podľa vynálezu je nasledovnýPo nastavení drážkovača 3 do určenej polohy, s ohladom na rozstup a požadovaný tvar drážok statorow/.ého zväzku 10, na základovej doske 1 je nástroj pripravený k založeniu lplechového pásu 11, ktorý sa odvinie zo zásobnej cievky 12 a upevní svojim začiatkom pevne k navíjaciemu tŕñu 7. Po vystrihnutí drážky drážkovačiom 3 na plechovom páse 11 nasleduje pootočenie naví jacieho tíňa 7 o uhol odpovedajúci počtu drážok stator-otvého zväzku 10. Tým sa drážkovaný plechový pás 11 opakovaným postupom navinie na navíjací tŕň 7, s ktorým je spolu zatlačovaný do klinového žlabu tvoreného dvomi pevnými vzájomne sklonenými rovinami 2. Po dosiahnutí požadovaného priemeru statorového, zväzku 1 I sa proces výroby ukončí ,a konce navinutéłro statorového zväzku 1 U sa upravia strihaním a zváraním.Predmet vynálezu je možné využiť hlavne pre výrobu vinutých statorových zväzkov pre motory s diskovým rotorom.1. Spôsob výroby vinutých statorových zväzkov postupným drážkovaním a navijaním plechového pásu, vyznačujúci sa tým,že statorový zväzok je počas navijania zatlačovaný d-o klinového žľabu, tvoreného dvomi vzájomne sklonenýrm pevnými rovinami, pričom os navíjaného statorového zväzku sa vzďaluje od nastavenej pevnej pol-ohy drážkovača v závislosti od narastajúceho polomeru navíjaného statoroveho zväzku, ktorý sa periodicky medzi dvomi strihmi strižníka drážkovača pootáča o uhol zodpovedajúci počtu drážok navíjaného statorového zväzku.2. Spôsob výroby vinutých statorových zväzkouv podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým,že plechový pás je počas navijania regulovatelne brzdený.3. Nástroj pre spôsob výroby podľa bodu1, pozostávajúci zo základovej dosky s dražkovačom, brzdou, dvomi pevnými rovinami a čapom, na ktorom je výkyvná kulisa s navíjacím ťñoąm a prítlačným mechanizmom, vyznačujúci sa tým, že navíjací tŕň 7 nachádzajúci sa medzi sklonenými pevnými rovinami (21 základovej dosky 1 je otočný na osi 8 pevne Spojenej so šmýkadlom 9, ktoré je posuvne uložené vo vedení kulisy 6 výkyvnej voči pevnému čapu 5 cez ktorý prechádza ťažný element 14 pripevnený jedným koncom k šmýkadlu 9 rovnobežne s vedením kulisy 6 a druhým koncom k prítlačnému mechanizmu 13.4. Nástroj podľa bodu 3 vyznačujüci sa tým, že drážkovač 3 na základovej doske 1 je voči skloneným pevným rovinám 2 polohovo prestavitelný.

MPK / Značky

MPK: H02K 15/02

Značky: nástroj, vykonávanie, spôsobu, výroby, vinutých, statorových, tohto, spôsob, zväzkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259284-sposob-vyroby-vinutych-statorovych-zvazkov-a-nastroj-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob výroby vinutých statorových zväzkov a nástroj na vykonávanie tohto sposobu</a>

Podobne patenty