Způsob zjišťování potenciálního výnosu zrna pšenice z malých dílců

Číslo patentu: 258857

Dátum: 16.09.1988

Autor: Foltýn Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(01) ĚŠŠ äłlĺĺnšprímaig os as i 15) m m(5 ~ způaoq zjišřování potenciálního výnosu zrna něenlce Q - z malych dílců .Účelem řeàehí je stanovąt metodu výběru, aby se u novoůlechtěnych kmenů pěenice 1 z velmi malých dílcú V raných generucich.da 1 zjietit potenciálni hektarový výnos zrna. Podstata spočívá V tom,že ae při zralosti ekologicky oatimálni plochy čepelí hornícą dvou listu na Droduktivním stćble pŕipadající v poroatu na jeden čtverečný metr púdy nejprve na dílci měřením zjiétí plocha čepelí hor-ních avau listů připadaJícína prüměrnéproduktivní stáblo. ve zraloaci se sklldíąouhor klaaů ka stanovení nrůměrné hmot nosti zrna nn klas a dá 1 ese z ekologicky optimální plochy čepelí horních dvou lia tú na Drodukbivním atáble připadaąicí vporostu na jeden metr čtverečný pudy a ze zgiětěně plochy čepelí horních dvou listů pripada ící na orúměrné produktivní stéblo, vy očít počet-klnaú příslušný plošq Jed no čtverečného metru půdy. a konečně.se złpropnčteného počtu hlasů na jeden ětvere čný metr púdy a ze stanovené průměrne hmotnosti zrna na klas vygočítá potenciálni . výnos-zrna 2 jednoho tverečného metru, 8 následným přepočtem na hektarový výnos zrna. ,vynález se týkázpůsobu zjiětování potenciálního výnoeu.zrna pěenice z malých dílců, kdy se u kmenů pěenice raných generací pro nedostatok oaiva nedá založit normální oďrůdový~ pokus, ale přesto je pro výběr žádouci znát jejich výnosová Á možnosti. - hDoposud se výběř kmenůvpšenice na ploěný výnos zrná provádě 1 podlé dílčích výnosových znaků rostlin různých solek- i čních indexů a konečně na základěvýnosu zrna, z 3 ištovan 6 hoz několika metrů čtverečných porostu, po.§k 1 iznimaloâí 1 covýni mechanizačnimi prostředky, přečiätění a zvážení zrna.Doaavadní nedostatky ve zjištování výnosového potenciálu ~raných generací novošlechtění pšenice apočívajíoí hlavně vjàjich nepřeanosti, odstraňuje uvedený způsob záiětováni po-Vtenciálního výnosu zrna pšénice z malých dílců, podle vynálo- ý~zu,Šjehož-podstata spočívä v tom, že se při znalosti okolo- .gicky optimá 1 níp 1 ochy čepeli horních dvou listů na produktivàním stéble připadąjíoí v porostu na jeden čtverečný-metrąpůdy,nejprve na díloi měřením zjistí.p 1 ochačepe 1 í horních dvou l 1 stů,připadąJíci no průměrné produktivní stéblo,-vo zraloati se sklidí soubor klasů ke àtanovení průměrné hmotnosti zrna na. tk 1 aoa dále se 2 ekologický optimální plochy čepelí hornícho dvou listů na produktivním atéblovpřipadajíoí v porostu naf jeden metrčtverečný půdy a zo zjiätěně plochy čepe 1 íhorních dvou listů připadající na průměrné produktivní atéblo, vypočítápočet klasů příslušný plošo jednoho čtverečného metru V půdy a konečně se z propočtenéhopočtu klusů na Jedén čtvee reěný metr půdy a ze stanovené průměrné hmotnosti zrna naklas vypočítá-potenciálni výnos zrná z Jednoho čtverečněho met ru, s následným přepočtem na hektarový výnos zrna, Aüvedený způoob zjiätování potenciálníhp výnosu zrná pěe~ýnice z malých dílců umožňuje výběr kmenů na plošný výnoa zrna již v raných generacích,-což povede ke zkráoení.ä 1 echt 1 telekého procesu a.případně 1 ke.zmenšení pokuanýoh p 1 ochÄ~René zjišřování výnoaověho potenciálu kmenů päenico usnadní též tolik žádoucí souatavně šlechtění na výnosovo stabilitu odrůd v různých ročnícíoh.Příklad způsob zjišřování potenciälního výnosu zrna pše nice z malých díloů.Srovnávala se dvě novoälechtěnígozimé pšenice vysetá strojom na díloích po 2 mg, v okolí Prahy, kde se ekologickä optimum plochy čepelí horních dvou listů na produktivním U etéble ýřipadajicí v porostu na 1 ma půdy pohybuje koleme 3 mg. Pracovalo ae se zdravými porasty, jinak by v případě hrozících 1 iotovýohohorob byla nutná preventivní chemická ochrana. W V 33 Na dvaceti produktivních stěbleoh každého novošlechtění, vybranýchpodle takzvaných hlavných, tedy velkých klasů, byly změřeny plochy čepelí horních dvou listů tak, že se pravítkemzměřila déika a největší šířka listu v.cm na jedno desatinné místo a aoučin měření se vynásobil koeficientom 0,7. Jinak j možno uvedenou listovou plochu zjíšřovat přímo přenosným areaà metrem. Při měření byly klasy označeny, v době zralosti eklizeu- ny, zrno vymláceno a vyčištěno na klasové mlátičce, zváženo v gramech e po vydělení hmotnosti zrna počteh klasů se zjistila-V průměrná hmotnost zrna v klasu. Ekologicky vhodná plochá čepe a u druhého 1,76 g, pak vynásobením počtu klasů na 1 mli horních dvou listů na produktivním etéble pšenice v omz, připadající na l m 2 půdy, v našem případě 30 000 omg,-byla vye3 dělena průměrnou plochou čepelí horních dvou listů připadajíoí.na jedno stéblo příslušného novošlechtěňí v cmz a zjistil eentak průměrný počet stébel na 1 mg zapojeného porostu. Prvé noą vošlechtění vykazovalo hodnoty 60,3 cm na stéblo a 498 klasů 4 na 1 m 2, druhé analogicky 52,4 cm 2 a 573 klasy. Protože-zjištěná hmotnost zrna na klas byla u prvého novošlechtění 1,83 g2 «a hmot nosti zrna na kleà se u prvého novošlechtění přepočtem zjistilpotenciálni hektarový výnos zrna 9,11 t, kdežto u druhého 10,08 t. Takže v daném ročníku se jako výhodnější z hlediska potenoiálního výnosu zrna jeví výběr druhého novošlechtění.Ě Způsob zj 1 šřo§ání potenciálního výhosu zrna-päenice 5 malýchdílců, vyznačující sa tím, že se při znalosti ekologíćky opà -, t 1 má 1 nfp 1 oçhy-öepelí hornich dvou listů na produkt 1 vnínĺV Ástěble připadající v porogt na Jeden ětveýečným 6 tr půdygnejprva na dílci mäřehím-zJ 1 atíVp 1 ocha~čepe 1 íhorních.dwouV.11 atů připaâadící na průmärně produtivníst 6 b 1 o 5 vo sralosťi Á se aklidí soubor klasů ke etanoiçní.průměrn 6 hmbtnoati~zŕnn« 5 Í na klaà a dále se 5 ekologicky optimální p 1 óćhgvčqpo 1 í.hor~Ína.Jed§n metr čtvereönýpů§y a.so njiätänć plochy čepelí horuniqH~dvou 1 iàtů připadadicí na průmärnâ produkt 1 ini.ut 6 b 1 o, 1347počífápočet klasů přielúäný ploäeJednoho ötveàoönáho metrapůdy, ą konečně se svpropočtonáhn pqötu klanu najoąánötvqrc 8 u.ný matr půdy dzovgtapoýená.průměrn 6 hmnthoiti irnàĺñą § 1 naf ýypočítá potenciálni mýnqázŕną a Jçdñoho§tvorečn 6 hp m,trn a.nás 1 edným přepqčtemnahektarový výnop arną. »i A -

MPK / Značky

MPK: G01G 9/00

Značky: malých, potenciálního, způsob, zjišťování, dílců, pšenice, výnosu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-258857-zpusob-zjistovani-potencialniho-vynosu-zrna-psenice-z-malych-dilcu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zjišťování potenciálního výnosu zrna pšenice z malých dílců</a>

Podobne patenty