Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie hydrogenerátorov

Číslo patentu: 258719

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kleinedler Peter, Straka Ľuboš, Dúcky Jozef, Zajac Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ono mo VYNÁLEZY 45 Vydané 15 01 39 A osjsvvĺ 75 l Autor vynálezu oocxv OZEF mg., KLEINEDLER PETER ing., STRAKA ĽUBDŠ ing.,ZAIAC JAROSLAV, DUBNICA nad Váhom54 Zapojenie súčtovei výkonnvej regulácie hydrogenerátorovZapojenie súčtovej výkonovej regulácie dvoch axiálnych hydrostatických generátorov, ktoré sú cez mechanickú prevodovku spojené s pohonným motorom, pričomvýstup oboch hydrogenerátorov je spojený 23,cez škrtiace členy, kde sa pracovné tlaky poro-vnavajú a ich aritmeticlçý stredný prie- V 2 mer sa privádza do vysokotlakových servo- 7 TT 35valcov. Výkyvné dosky hydrogenerátorov sú vyklonené a hydrogenerátory dodávajú tlakovü kvapalinu do spotrebiča, pričom stred- ný aritmetický priemer tlakov privádzaný do vysokotlakových servovalcov vyvoláva na servovpiestoch silu, ktorá poruší rovnováhu síl na výkyvných doskách hydrogenerátorov a upraví ich vyklonenie tak, aby súčet odoberaných výkonov hydrogenerátorov bol vždy koxnštantný. Výhodou zapojenia je malá výrobná náročnosť, jednoduchosť a z toho vyplývajúca zvýšená spoľahlivosť regulačného obvodu.Vynález rieši súčtovú výkonové reguláciu axiálnych hydroetatických generátorov.Súčtová výkonové regulácia hydrostatických generátorov sa V súčasnej dobe zabezpečuje samostatným, konštrukčne zložitým regulátorom, ktorý hydraulicky riadi naklápanie výkyvnej dosky hydrogenerátora. Nevýhodou takejto regulácie je zložitý regulátor, ktorý je náročný na výrobu a je zdrojom častých porúch.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojenie súčtovej výkonovej regulácie hydrogenerátorov pozostávajúca z dvoch hydrogenerátorov, ktoré sú cez prevodovku mechanicky spojené s poho-nným motorom, pričom výkyvná doska prvého hydrogenerátora je mechanicky spojená so servopiestami prvého a tretieho nízkotlakového servovalca a výkyvná doska druhého hydrogenerätora je mechanicky spojená so servopiestami druhého a štvrtého nízkotlakového servovalca,pričom prvé Vysokotlakové vedenie prvého hydrogenerätora je cez prvé vedenie, prvý škrtiaci člen a druhý škrtiaci člen napojené na druhé Vysokotlakové Vedenie druhéhohydrogenerátora, ktorého štvrté vysokotla- kové vedenie je cez druhé vedenie, štvrtý škrtiaci člen a tretí škrtiaci člen napojené na tretie Vysokotlakové vedenie prvého hydrogenerätora, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že medzi tretím škrtiacim členom a štvrtým škrtiacim členom je na druhé vedenie napojené štvrté vedenie,ktoré je ďalej napojené jednak na tretí vysokotlakový servovalec, ktorého servopiest je zviazattý so servopiestom tretieho nizkotlakového servovalca a jednak na štvrtý vysokotlakový servovalec, ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom štvrtého nizkotlakového servovalca, pričom medzi prvým škrtiacim členom a druhým škrtiacim členom je na prvé Vedenie napojené tretie vedenie, ktoré je dalej napojené jednak na prvý vysokotlakový serv-ovalec, ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom prvého nízkotlakového servovalca a jednak na druhý vysokotlakový servovalec, ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom druhého nízkotlakového servovalca.Výhodou takto vytvoreného obvodu súčtovej výkonovej regulácie je, že všetky prvky zapojenia sú zabudované V hydrogenerátore, pričom nie sú výrobne náročné, čo má priaznivý vplyv na zvýšenie spoľahlivosti regulačného obvodu.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad vyhotovenia zapojenia süčtovej Výkonovej regulácie hydrogenerátorov, kde na obr. je funkčná schéma zapojenia.Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie pozostáva z prvého hydrogenerátora 1 a druhého hydrogenerátora 7, ktoré sú cez prevodovku 26 mechanicky spojené s pohonným motorom 25. Výkyvná doska prvého hydrogenerátora 1 je mechanicky spojená jednak so servopiestom prvého nízkotlakového servovalca 19 a jednak sa servo 4piestom tretieho nízkotlakového servovalca 21. Výkyvné doska druhého hydro-generátora 7 je mechanicky spojená so servopiestom druhého nízkotlakového servovalca 20, ako aj so servopiestom štvrtého nízkotlakového servovalca 22.Prvé Vysokotlakové vedenie 2 prvého hydrogenerátora 1 je cez prvé vedenie 5, prvý škrtiaci člen 3 a druhý škrtiaci člen 4 napojené na druhé Vysokotlakové Vedenie ll druhého hydrogenerátora 7, ktorého štvrté Vysokotlakové vedenie 10 je cez druhé vedenie 9, štvrtý škrtiaci člen 12 a tretí škrtiaci člen 11 napojené na tretie Vysokotlakové Vedenie či ,prvého hydrogenerátcra 1. Medzi prvým škrtiacim členom fl o druhým škrtiacim členom 4 je na prvé Vedenie 5 napojené tretie Vedenie 13, ktoré je dalej napojené, jednak na prvý vysokotlakový servovalec 14, ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom prvého nízkotlakového servovalca 15 napojenéhxo na prvé nizkotlakové vedenie Z 3 a jednak na druhý vysokotlakový servovalec 15, ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom druhého nizkotlakového servovalca 20 napojeného na prvé ilizkotlakové vedenie 23. Medzi tretím škrtiacim členom 11 a štvrtým škrtiacim členom 12 je na druhé vedenie S napojené štvrté vedenie 16, ktoré je ďalej napojené jednak na treti vysokotlakový servovalec 17, ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom tretieho nízkotlakového servovalca 21 napojeného na druhé nízkotlakové vedenie 24 a jednak na štvrtý vysokotlakový servovalec 18, ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom štvrtého nĺzkotlakového servovalca 22 napojeného na druhé nízkotlakoiré vedenie 24.Počas prevádzky sa voľbou dodávky tlakovej kvapaliny privedie externým prívodom tlaková kvapalina cez prvé nízkotlakové vedenie 23 do prvého nízkotlakvového servovalca 19 a do druhého nízkotlakového servovalca 2 U. Pôsobenim tlakovej kvapaliny na servopiesty prvého a druhého nizkotlakového servovalca 19, 20 sa Výkyvné dosky prvého a druhého hydrogenerátora 1, 7 vyklonia. Prvý hydrogenerátor 1 začne do.dávat tlak-ovú kvapalinu do prvého vysokotlakového vedenia 2 a druhý hydrogenerator 7 začne dodávať tlakovú kvapalinu do druhého vysokotlakového vedenia 6, pričom velkost tlaku je priamoúmerná Veľkosti záťaže. Podstata súčtovej regulácie je V tom, že snImací člen, ktorý v tomto prípade pozostáva z tretieho a štvrtého škrtiaceho člena 11, 12 snĺma hodnoty tlaku v tretom a štvrtom vysokotlakovom Vedení 8,111. Medzi tretím a štvrtým škrtiacim čle v nom 11, 12 je potom stredný aritmetický prie mer tlakov V tretom a štvrtom vysokotlakovom vedení 8, 10, ktorý sa cez štvrté vedenie 16 privádza do tretieho a štvrtého vysokotlakového servovalca 17, lll. Tým sa poruší rovnováha sil na výkyvných doskáchprvého hydnogenerátora 1 a druhého hydrogenerátora 7, pričom ich vyklonenie sa upraví tak, aby súčet odoberaných výkonovZapojenie súčtovej výkonovej regulácie hydrogenerátorov pozostávajúce z dvoch hydrogeneráto-rov, ktoré sú cez prevodovku Inechanicky spojené s pohonným motorom,pričom výkyvná doska prvého hydrogenerátora je mechanicky spojená so servopiestami prvého a tretieho nizkotlakového servovalca a výkyvná doska druhého hydrogenerátlora je mechanicky spojená so servopiestami druhého a štvrtého nízkotlakového servovalca, pričom prvé Vysokotlakové vedenie prvého hydrogenerátora je cez prvé vedenie, prvý škrtiaci člen a druhý škrtiaci člen napojené na druhé Vysokotlakové vedenie druhého hydrogenerátora, ktorého štvrté Vysokotlakové vedenie je cez druhé redenie, štvrtý škrtiaci člen a tretí škrtiaci člen napojené na tretie Vysokotlakové vedenie prvéłio hydrogenerátora, vyznačujúce sa tým, že medzi tretím škrtiacim čle nom 11 a štvrtým škrtiacim členom 12 je na druhé vedenie 9 napojené štvrté vedenie 16, ktoré je dalej napojené jednak na tretí vysokotlakový servovalec 17,ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom tretieho nízkotlakového servovalca 21 a jednak na štvrtý vysokotlakový servovalec 18, ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom štvrtého nízkotlalçovuěho servovalca 22, pričom medzi prvým škrtiacim členom 3 a druhým škrtiacim členom 4, je na prvé vedenie 5 napojené tretie vedenie 13, ktoré je dalej napojené jednak na prvý vysokotlakcvý servovalec 14, ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom prvého nízkotlakovéhvo servovalca 19 a jednak na druhý Vysokotlakový servovalec 15, ktorého servopiest je zviazaný so servopiestom druhého nízkotlakového servovalca 20.

MPK / Značky

MPK: F04B 1/26

Značky: výkonovej, regulácie, zapojenie, hydrogenerátorov, súčtovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-258719-zapojenie-suctovej-vykonovej-regulacie-hydrogeneratorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie hydrogenerátorov</a>

Podobne patenty