Plynule regulovatelný budič vibrace

Číslo patentu: 258514

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu BÁRTA JAROSLAV ing., BRNO(54) Plynule rogulovatolný budič vibracoŘešení se týká plynule regulovacelného budiče, který je tvořen axiálně pohyblivým nevývažkem nasunutým volně na hřideli a uloženým ve vedení. Na povrchu hřidele je vytvořena drážka, ve které je uložena tyč,jejíž první konec ve tvaru klínu zasahuje do drážky, vytvořené V axiálnim směru v otvoru pohyblivého nevývažku a druhý konec tyče je uchycen V posuvném ložisku,které je uloženo v objímce, jejíž táhlo je propojeno s hydraulickým válcem. Táhlo objímky s výhodou prochází přes blokovaci ústrojí. Vysunováním klímu z drážky pohyblivého nevývažku se v důsledku odstředivé yzvng/zngtz snů) síly uvolněného pohyblivého nevývnžku mění Pĺplynule výstředníkový moment. Budič víbra- 9 ce podle vynálezu lze použít u strojů využívajících kmitavého pohybu k pracovnimu procesu, zejména u vibračních válců.vynález se týká plynule regulovatelného budiče vibrace, zejména pro vibrační válce.Dosud známé vibrační válce jsou vybaveny převážně dvoustupňovýml budičí vibrace, v menší míře pak plynule regulovatelnými budiči vibrace. z konstrukčního hlediska jsou dvoustupňově budiče vibrace jednodušší,dosahují však použe minlmální a maximální hodnoty výstředníkového momentu. Možnost nastavení nulová hodnoty výstředníkového momentu, potřebné při rozhěhu budiče, je jejich hlavní nevýhodou. tuto nevýhodu odstraňují budiče víbrace s p 1 ynulouregulací výstŕedníkového momentu od nuly až do maximální hodnoty. Jsou však konstrukčně složitější, z výrobního hlediska náročnější a jejich ovládání je většinou elektromagnetické, hydraulické, případně elektrohydraulické. Velkou nevýhodou je rovněž udržení nastavené hodnoty výstředníkového momentu, která je potřebné pro požadovanou kvalitu hutněné zeminy.Uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry plynule regulovatelný budič vibrace podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořen axiálně pohyblivým nevývažkem, nasunutým volně na hřídeli a uloženým ve vedení. Na povrchu hřídele je vytvořena drážka, ve které je uložena tyč, jejíž první konec ve tvaru klínu zasahuje do drážky, vytvořené v axiálním směru v otvoru pohyblivého nevývažku a druhý konec tyče je uohycen v posuvném ložísku, které je uloženo v objímce, jejíž táhlo je propojeno s hydraulickým válcem. Táhlo objímky může být s výhodou umístěno V blokovacím ústrojí.Výhoda budiče vibraoe podle vynálezu spočívá v plynulé regulaci výstředníkového momentu od nuly do maximální hodnoty s možností udržení zvolené nastavené hodnoty výstředníkového momentu. Ke jmenovaným výhodám přietupuje rovněž konstrukční jednoduchost budiče vibrace.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněn na obr. 1 osový řez budičem vibrace a na obr. 2 radiální řez budičem vibrace.Budič vibrace s plynulou reýulací výstředníkového momentu (obr. 1) sestává z hřídele ll uloženého ve dvojici ložisek lg, lg, která jsou uchycena ve skříni 5 běhounu vibračního válce. Na povrchu hŕídele łł je v axiálním směru vytvořena drážka lg, ve které je uložena tyč g zakončená klínem 3. Tyč g je uohycena v posuvném ložisku §, které je uloženo v objímce É, spojené s táhlem g. Táhlo g, procházející s výhodou přes blokovací ústrojí 1, např. brzdu je propojeno s hydraullckým válcem 5. Klin g tyče g zasahuje do drážky gg pohyblivého nevývažku l (obr. 2), volně nasunutého na hřídeli ll a pohybujícího se v radiálním směru na osu hřídele ll ve vedení gg. Drážka lg pohyblivého nevývažku A je vytvořena v axiálním směru V otvoru pohybllvého nevývažku ł.Při rozjezdu vibračního válce je třeba, aby výstředníkový moment budiče vibrace byl nulový. Tyč g, ovládaná hydraulickým válcem g přes mechanlsmus, je přesunuta do krajní polohy,ve které je klín Q zasunut na doraz v drážoe lg pohyblivého nevývažku l. Poloha těžiště pohyblivého nevývažku ł je soustředšna v ose hřídele ll a jeho odstředivá sila je nulová.Aby nulový výstředníkový moment budiče vibrace působíl po určitou dobu, je táhlo 5 s výhodou zajištěno v blokovaoím ústrojí 1. Při jiné požadované hodnotě výstředníkového momentu jetáhlo Q odjištěno A daný mechanismus pohybuje tyčí g tak, že klín 3 je vyeunován z drážkylg pohyblivého nevývažku l.-Uvolněný pohyblivý nevývažek l se vlivem odstředivé síly pohybuje ve vedení lg. Poloha jeho těžiště se mění vzhledem k ose hřídele ll a tím se mění i požadovaný výstředníkový moment. Při požadované nastavené hodnotě výstředníkového momentu budiče vibrace je táhlo 2 opět s výhodou z ištěno v blokovacím ústrojí 1, Maximální výstředníkový moment budiče vibrace je dan úpln vysunutím klínu g z drážky 33 pohyblivého nevývažku l.Budič vibrace podle vynálezu lze použít u strojů využívajících kmitavého pohybu k pracovnímu procesu, zejmén.uWyibračních válců.1. Plynule regulovatelný budič vibrace, vytvořený jedním axiálně pohyblivým nevývažkem umlstěným na hřídeli, který je uložen v ložiskách tělesa běhounu víbtačního válce, vyznačujíci se tim, že pohyblivý nevývažek (1), nasunutý volně na hřídeli (11) a uloženým ve vedení(13), přičemž na povrchu hřídele (11) je vytvořena drážka (12), ve které je uložena tyč(2), jejíž prvni konec ve tvaru klímu (3) zasahuje do dtážky (12),pohyb 1 ívého nevývažku(1), vytvořené V axiálnim směru V otvoru pohyblivého nevývažku (1) a druhý konec tyče (2) je spojen s posuvným ložiskem (5), které je uloženo v objimce (6), jejíž táhlo (9) je propojeno s hydraulickým válcem (8).2. Budič vibrace podle bodu 1, vyznačující se tím, že táhlo (9) objímky (6) prochází přes blokovací ústrojí (7).

MPK / Značky

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, vibrace, plynule, regulovatelný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-258514-plynule-regulovatelny-budic-vibrace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plynule regulovatelný budič vibrace</a>

Podobne patenty