Řídicí jednotka pro samočinné vytváření kolejových meziřádků

Číslo patentu: 258265

Dátum: 16.08.1988

Autori: Saidl Miloslav, Konůpka Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Řídicl jednotka pro oamočínnó vytváření kolejových meziłádkůzapojení řeší uspořádání řídící jednotky pro vytváření kolejových meziřádků. Předmět spočĺvá v tom, že čidla pracovní jízdy jsou opatřena výstupy, napojenými na vstupy logického vyhodnocovacího obvodu, ovládaného seřizovacim obvodem. Logický výhodnocovací obvod je spojen s čitačem pracovni jízdy, napojeným na zobrazovací obvod. čítač pracovni jízdy a obvodem předvolby jsou spojeny a ovládacím obvodem,který ovládá dálkově mechanismus uzaviráni výsevních jednotek.vynález řeší zapojení řídící jednotky pro samočinné vytváření kolejových mezířádků při setí.známá řešení, např. zapojení pro ovládání výsevních jednotek pro vytváření kolejových řádků secím stroje, neumožňují jednoznačnou identifikaci nové pracovní jízdy nebo její blokování a neposkytují obsluze dostatek údajů pro sledování činnosti zařízení a předcházení případnému omylu. Vykazují menší odolnost proti nepříznivěmu vlivu vnějšího prostředí a nižší provazuschopnost.Nedostatky těchto řešení jsou v podstatné míře odstraněny ídicí jednotkou pro samočinná zakladaní kolejových meziřádků podle předloženého návrhu, jehož podstata spočívá v tom,že čidla pracovní jízdy jsou napojena na logicky vyhodnocovací obvod ovládaný seřizovacím obvodem. Logický vyhodnocovací obvod je spojen s čítačem pracovních jízd, napojeným na zobrazovacíobvod a obvod předvolby. Čítač pracovních jízd a obvod předvolby jsou spojeny s ovládacím obvodem, který ovládá dálkově mechanismus uzavírání výsevních jednotek.Příklad uspořádání řídící jednotky pro vytváření kolejových meziřádků je znázorněn ve formě blokového schámatu na připojeném výkresu.Čidla łył až 543 jsou opatřena výstupy łłł až ŠLELÄ které jsou spojeny se vstupy 2.1.1 až gěłąg logického vyhodnocovacího obvodu 3. který je opatřen vstupem 33 a výstupem g. Vstup gg je propojen s výstupem 1 seŕizovacího obvodu 1, výstup 33 se vstupem gg čítače 5 pracovních jízd, opatřeného výstupy gg, 3 a gl. Vstup 33 zobrazovacího obvodu Q je spojen s výstupom 35 čítače 3 pracovních jízd, vstup §§ zobrazovacího obvodu 5 je napojen na výstup gg obvodu § předvolby, jehož výstup äl je napojen na vstup 1 ovládacího obvodu 1, jehož vstup 1 je propojen s výstupom 31 čítače 3 pracovních jízd a výstup 3 čítače 3 pracovníchjízd je napojen na vstup 5 obvodu § předvolby.Před zahájením setí s kolejovými meziřádky nastaví obsluha nevyznačeným tlačítkom seřizovacího obvodu A požadované pořadí pracovní jízdy s kolejovými meziřádky v obvodu § předvolby. Čítač g pracovních jízd musí být při seřizování odblokován. Při stisknutí tlačítka seřizovacího obvodu 5 je odhradlován výstup nevyznačeného generátoru pulsů, který je součástí seřizovacího obvodu 1 a obsah čítače 1 se postupně zvyšuje po jedné a jeho stav se zaznamenává V paměti obvodu Ž předvolby a současně zobrazuje na nevyznačeném zobrazovači obvodu Q Při zobrazení požadovaného pořadí-pracovní jízdy s kolejovými meziřádky se tlačítko uvolní.Tím se automaticky nastaví čítač Q pracovních jízd na první jíadu, ale obsah paměti obvodu 2 předvolby zůstane zachován. Při přestavení nevyznačeného spínače seřizovacího obvodu 5 do polohy b 1 okování lze stisknutím tlačítka seřizovacího obvodu 3 provést korekci počtu pracovních jízd zaznamenaného v čítači Q jízd a zobrazeného zobrazovacím obvodom Q.signály od čidel łpĺ až ALE jsou přes nevyznačené vstupní filtry a tvarovací obvody přivedeny na vstupy gyłàł až gLłg logického vyhodnocovacího obvodu g. Není-11 sepnut spínač blokace, který hradluje činnost loglckého vyhodnocovacího obvodu g, vyhodnocuje tento vyhodnocovací obvod g vzájemnou posloupnost vstupních signálu od čidel pracovní jízdy łàł až łàg a v případě, že odpovídá požadované, generuje příkaz ke zvýšení obsahu čítače 5 pracovních jízd o jedničku. Požadovaná posloupnost vstupních signálu od čidel łpł až łpg pracovní jízdy je pevně zakôdována v logickém vyhodnocovacím obvodu g. Např. při použití pracovního a souvratovêho čidla může být požadovaná posloupnost přeruäsní výsevu - otáčení na souvratí - za hájení výsevu.Stav čítače 3 pracovních jízd je porovnáván s obsahom paměti obvodu Q předvolby nevyzna- « čeným kompsrátorem, který je součástí ovládacího obvodu 1. Je-11 stav čítače 1 pracovních jízd shodný s obsahem paměti obvodu § předvo 1 by,uvo 1 ňuje se silový výstup lg ovládacího obvodu 1, kterým se ovláda mechanismus výsevu vysevních jednotek příslušných kolejovým meziřádkům.Při nastavení prepínače aeŕlzovacího obvodu 3 do polohy blokování se nezvýší pořadí pracovních jízd, ani pri požadované posloupnosti signálu od čidel łł až 13 pracovní jízdy,neboč činnost logického vyhodnocovacího obvodu g je hradlováne. To umožňuje např. objíždět překážky při aetí bez rizika omylu.Rídicí jednotka pro samočinné vytváření kolejových meziřádků při setí, sestávajícíz čidel pracovní jízdy a eousfavy elektronických obvodů, vyznačená tím, že každé čidlo (1.1 až 1.n) je opatřeno výstupem (1.1.1 až 1.n.1), napojeným na vstupy (2.1.1 až 2.1.n) logického vyhcdnocovacího obvodu (2), propojenáho svým vstupom (24) na výstup (42) seřizovacího obvodu(4 logický vyhodnocovací obyod (2) je výstupem (23) spojen se vatupem (32) čítače (3) pracovních jízd, jehož výstup (36) je propojen se vstupom (63) zobrazovacího obvodu (6),propojeného vstupom (65) a výstupom (55) obvodu (5) předvolby, jehož výstup (57) jo spojanse vstupom (75) ovládaoího obvodu (7), opatřoného dále vstupom (73) spojeným s výstupom(37) čítače (3) pracovních jízd, který je výstupom (35) spojen se vstupom (53) obvodu (5) předvolby ovládací obvod (7) je opatřen silovým výstupom (70).

MPK / Značky

MPK: G05D 1/00, G05D 3/00, G05D 3/10

Značky: kolejových, meziřádků, vytváření, jednotka, samočinně, řídící

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-258265-ridici-jednotka-pro-samocinne-vytvareni-kolejovych-meziradku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Řídicí jednotka pro samočinné vytváření kolejových meziřádků</a>

Podobne patenty