Poistné zariadenie nástavby na vozidle

Číslo patentu: 258214

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bernát Leopold, Šedivý Lubomír, Griewahn Arnošt

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) GRIEWAHN ARNOŠT, TRENČÍN, ŠEDIVÝ ĽUBOMIR ing. , DOLNÁ SÚČA,Aum, Wám BERNÁT LEOPOLD ing., TRENČIN(54) Poistné zariadenie nástavby na vozidlePoistné zariadenie nástavby na vozidle je určené pre zaisťovanie nástavby dialkove z kabíny riadiča. Je usporiadané na ráme vozidla kolmo na os vozidla v priestore prednej častí nástavby a pozostáva z ozubov, ktoré sú kyvne uložené na ráme. Ozuby sú ramenami spojené s tiahlami, ktoré sú spriahnuté vahadlom. Vahadlo je cez páku spojené so vzduchovým valcom.vynález sa týka poistného zariadenia nástavby na vozidle ovládaného diaľkovo z kabíny riadiča.Doterajšie nástavby na vozidle majú zaisťovanie prevedené pomocou upinacich skrutiek,kde obsluha musí z boku vozidla ručne previesť zaistenie. Toto riešenie je zdlhavé a vyžaduje prítomnost obsluhy mimo kabíny.Uvedené nevýhody odstraňuje poistné zariadenie nástavby na vozidle podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že je usporiadané na ráme vozidla kolmo na os vozidla v priestore prednej a zadnej časti nástavby a že pozostáva z ozubov, ktoré sú kyvne čapmi uložené na ráme z oboch strán vozidla. Ozuby sú ramenami spojené s tiahlami, ktoré sú osami spriahnuté e vahadlom. Vahadlo je uložené na hriadeli a pevne spojené s pákou piestnice válca. Ďalším znakom,je, že v ľavom rameni je prevedený otvor, cez ktorý je vedená skrutka naskrutkovaná na ráme vozidla, kým pravé rameno je orientované oproti spinaču uloženého v ráme vozidla a ozuby majú na hornej časti vytvorené úkosové plochy.Poistné zariadenie podľa vynálezu je jednoduché a umožňuje rýchle zaistenie a odistenie nástavby na vozidle dialkove z kabiny vozidla súčasne.Na výkrese je znázornený príklad prevedenia poistného zariadenia podla vynálezu, kde na obr. 1 je naznačený nárys vozidla s nástavhou a poistným zariadením a na obr. 2 je schematicky znázornený rez rovinou A-A z obr. 1.Na plošina vozidla l je uložená nástavba 3, která je v prednej a zadnej časti voči rámu 3 vozidla 1 zaistená poistným zariadením.Poistné zariadenie - obr. 2 pozostáva z dvoch ozubov l, ktoré sú kyvne čapmi § uložené na ráme strán vozidla l. Ozuby 5 sú ľavým § a pravým ramencm 1 cez svorniky ll spojené s tiahlami Q. Tiahlá g sú osami 2 spriahnuté s vahadlom lg uloženým na hriadeli ll. Vahadlolg je pevne spojené s pákou lg. Páka lg je kĺbom gl spojená s piestnicou lg jednočinného vzduchového valca ll.Vzduchový valec lg má vnútri piestnicu ll uchytenú na pryžovej membráne lg a na piestnici lg je navlečená tlačná pružina lg. Vzduchový valec li je upevnený na ráme 3 vozidlal a je napojený na vzduchový rozvod vozidla l cez ventil gl umiestnený v kabine riadiča. Na ľavom rameni Q je prevedený otvor ll, cez ktorý je vedená skrutka lg naskrutkovaná na ráme 3 vozidla l, kým pravé rameno 1 je orientované oproti spínaču lg uloženého v rámeOzuby 5 majú na hornej časti vytvorené úkosové plochy gg umožňujúce uloženie nástavby 3 zhora.Pri jazde vozidla l musi byt v niektorých prípadoch nástavba mimo vlastného uloženia na ráme l vozidla l ešte zaistené - zafixovaná proti prípadnému samovolnému pohybu. Preto pred jazdou obsluha pootoči ventil gl do polohy zaistené a tým spojí tlakový priestor vzduchoveho valca ll s atmosférou. Tlačná pružina lg cez piestnicu lg, páku lg, vahadlo lg, tiahlá g a ľavé 5 a pravé rameno 1 pootoči ozuby 5, ktoré pritlačia cez dosedacie plochy 3 nástavbu 3 k rámu g vozidla l. Aopačne pri práci s nástavbou 3 obsluha pootočením ventilu gl do polohy odistené spoj tlakový priestor vzduchového vlaca ll s rozvodom vzduchu vozidla l, čim tlakový vzduch idúci v smere šipky posunie pryžovú memhránu lg s piestnicou ll a stlači tlačnú pružinu 16.Týmto pohybom sa opačne ozuby A pootočia a uvolnia nástavbu 2 od rámu 3 vozidla l.Potom možno nástavbou g voľne manipulovať. V pripade, že obsluha nedopatrením pootočí ventil gl do polohy zaistené a nástavba g nie je v dolnej polohe, alebo je závada na vzduchovom rozvode, nedôjde k havárii, pretože pohybom nástavby g sa cez úkosové plochy32 ozubov A vyklonia ozuby 5. Pritom tieto premáhajú odpor tlačnej pružiny lg a zaskočia za dosedacie plochy 23 nástavby Q.V pripade poruchy vzduchového rozvodu vozidla l je možno núdzovo ručne odistit ozuby3 a to tak, že obsluha pootáčaním skrutky lg stlačí ľavé rameno g a tým uvolni oba ozuby 5. Pritom sa stlačí pružina lg vo vzduchovom valcí lg.1. Poistné zariadenie nástavby na vozidle, že je usporiadané na ráme vozidla kolmo na os vozidla v priestore prednej a zadnej časti nástavby vyznačujúci sa tým, že pozostáva z ozubov (4), ktoré sú kyvne čapmi (5) uložené na ráme (3) z oboch strán vozidla (1) a ozuby (4) sú ľavým (6) a pravým ramenom (7) cez svorníky (23) spojené s tiahlami (8), ktoré sú osami (9) spriahnuté 5 vahadlom (10) uloženým na hriadeli (11) tak, že vahadlo (10) je pevne spojené s pákou (12), ktorá je kĺbom (24) spojená s piestnicou (13) valca (14).2. Poistné zariadenie podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že v ľavom rameni (6) je otvor(17), cez ktorý je vedená skrutka (18) naskrutkovaná na ráme (3) vozidla (1), kým pravérameno (7) je orientované oproti spinaču (19) uloženého v ráme (3) vozidla (1).3. Poistné zariadenie podľa bodov 1 a 2 vyznačujúci sa tým, že ozuby (4) majú na hornej časti vytvorené úkosové plochy (20).

MPK / Značky

MPK: B62D 33/04

Značky: zariadenie, nástavby, poistné, vozidle

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-258214-poistne-zariadenie-nastavby-na-vozidle.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poistné zariadenie nástavby na vozidle</a>

Podobne patenty