Rybářský splávek

Číslo patentu: 258183

Dátum: 15.07.1988

Autor: Janda Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pŕedmětem řešení je rybáłský splávek,který umožňuje umístění háčku s nástrahou do jakékoliv hloubky od hladiny vody. Provedeni a způsob upevnění průchodek vlasce usnadňuje zhotovení velmi štíhlých tvarů splávku 1 z málo pevných materiálů a malou měrnou hmotnosti.Předmêtem vynálezu je rybářský splávek klouzavý, který se da použít i jako splávek pevný a je na vlasec snadno návlečný.Rybársky splávek slouží hlavně k nosení háčku s nástrahou a k signallzaci záběru ryby.Mimo to určuje rybaři místo, kde se nástraha nachází. umožňuje vedení vlasce na tekoucích vodách a ukazuje smer pohybu ryby pri jejím zdolávání. splávky se vyrábějí z lehkých materiálů,napríklad z bavlny, korku, pěnováho polystyrenu apod., které však mají malou pevnost. Prorůzné způeoby lovu ryb se používá řada různých typů a tvarů splávků, které odpovídají možnostem výroby použitého materiálu, ale ne všechny tvary a provedení odpovídají nejlépe všem funkčním požadavkům. Například širší hruškovité tvary nosného tělíska splávku mají sice větší nosnost nástrahy vzhledem k jeho vnějším rozměrům, avšak odpor při záběru je pro některé druhy ryb příliš velký.Pro signalizaci záběru ryby se horní části splávkü označují bílou nebo výrazně odlišnou světlou barvou nebo se prodloužené osíčky nad tělískem eplávku opatřují signalizační částí,obyčejně kulovitého tvaru. Při záběru ryby, která za náetrahu tnhá nebo ujíždí, je potápění splávku pro rybáře dobrým upozorněním pro účinný zásek, avšak při záběru ryby, která nejdříve zvedne nástrahu ze dna a ihned neujíždí (například cejnl, je záběr z větší vzdálenosti hůře pozorovatelný, poněvadž vidítelná část splávku se po záběru nepohybuje a tvarově nemění. většina splávků se vyrábí s centrální osičkou z pevnějšího materiálu přesahující na obou stranách tělísko splávku, které jej zpevňují a umožňují upevnění elementů pro zavěšení splávku na vlasec.Takový splávek je však delší než je funkčné nutné a stává se snadno poškoditelný při lovu a pžepravě. U většiny splávků je nutno při změně způsobu lovu, kdy je potřeba vyměníti splávek na vlasci navlečený, nejdříve odříznout háček e nástrahou, event. í zarážku a zátěž,provést výměnu splávku a háček znovu navázat, což odvádí pozornost rybáře od vlastního lovu.Rybářský splávek podle vynálezu odstraňuje tyto nedostatky a jeho podstata spočíva v tom,že dolní průchodka vlásenkovitého tvaru s uzávěrem je upevněna v ose tělíska splávku v otvoru,který je vyplněn tmelem, přičemž průměr otvoru je několikrát větší než je průměrdrátu, ze kterého je průchodka zhotovena, horní průchodka prochází radíálně tělíekem Šplávku v místě,kde je na obvodu tělíska splávku vytvořena mělká dtážka, přičemž na jednom konci horní průchod ky je očko pro průchod vlasce s pružnou částí zapadající do mělkě dražky a druhý konec je zahnut a zatmelen do mělké drâžky.Provedení průohodek vlasce a způsob jejich upevnění umožňuje zhotovovat velmi štíhlé tvary splávků s malým odporom a dobrou signalisací při záběru ryby. splávky jsou při lovu snadno výměnné bez demontáže háčku s nástrahou.Provedení splávku je vyznačeno na přiloženém vyobrazení. Na obr. 1 je pohled na splávek,na obr. 2 řez splávkem V místě upevnění průchodky vlasce a na obr. 3 a 4 je alternativní provedení tělíska splávku ze 2 části.Tělísko l splávku má tvar dvou velmi štíhlých komolých kuželíků, 2 nichž dolní, větší,je nosný a horní signalisační.V místě největšího průměru tělíska ł je mělká drážka 3 a V tomto míatěje do tělíska splávku upevněna horní průchodka g vląsce 1. Horní průchodka Q je vytvořena z drátu ve tvaru písmena S, střední její část prochází radiálně celým tělíekem l splávku, má pružný konec g zapadající do mělké drážky 3 a uzavřené očko É. které tvoří otvor pro vedení vlasce 3.Upevnění horní průchodky g je zajištěno zahnutím a zatmelením konce 1 do dražky 2. Dolní průchodka g má vlásenkovitý tvar s uzávěrem g a je upevněna v ose tělíeka ł splávku v otvoru lg, který je vyplněn tmelem vhodné pevnosti. Na výrobu tělíeek splávků je možno použít materiály 0 měrné hmotnosti až 0 50 S menší, než jsou dosud používané (například polyuretanl, 3 255183které však mají velmi malou pevnost a proto je nutné provést úpravu upevnění, zejména horní průchodky lTěliako splávku je Vytvořeno ze dvou části a to nosné části gg a signalisačni části łg, které jsou v oee vzájemně zastředěny výstupkem łg. Mezi obě části łg, 3 je zatmelen kroužek lg z lehkého, ale pevného materiálu. Nosnou část łg a signalísačni část łg je možno zhotovit přímo z barevněho materiálu v odlišných odstinech bez dodatečné povrchové úpravy.Provedeni a tvar splávku využívá optimálních fyzikálnich parametrů použitých materiálů ke splněnl všech potřebných funkčníchv 1 astností při možnosti snížení výrobnich nákladů.Při používání splávku jako klouzavého dá se vlasec A s poeuvnou zarážkou Ž snadno zaklesnout pod pružný konec § horní průchodky 3 do očka Q a přes uzávěr g do dolni průchodky Q bez provlékání. Posuvnou zarážkou łł, která neprojde malým otvorem v očku Q, se dá nastavit požadovaná hloubka nástrahy od hladiny vody. Při použití splávku jako pevného ponecháme vlasec v dolni průehodce Q, ale vysmekne jej z očka Q a zasuneme jej pod pružný konec Q. Tření vlasce v drážce g je dostatečně, aby byl splávek udržován v nastavené poloze.1. Rybáfaký aplávek s možností nastaveni hloubky ponoru nástrahy s háčkem posuvnou zaráž kou na vląsci se dvěma drátěnými prúchodkamí upevněnými na tělisku splávku, vyznačený tím, že dolná průchodka (8) vlásenkovitého tvaru s uzávěrem (9) je upevněna v ose tělíska (1) splávku v otvoru (10), který je vyplněn tmelem přičemž průměr otvoru (10) je několikrátvětší, než je průměr drátu, ze kterého je průchodka (B) zhotovena, horní průchodka (3) prochází radiáln těliekem ll) splávku v místě, kde je vytvořena na obvodě těliska (1) splávku mělká drážka ŤÄQ, přičemž na jednom konci horní průchodky (3) je očko (6) pro průchod vlasce (4)s pružnou části (5) zapadajici do mělké drážky (2) pro přidržení vlasce (4) a druhý konec(7) je zahnut a zatmelen do mělkě drážky (2).2. Rybářský splávek podle bodu 1, vyznačený tím, že tělisko (1) splávku je v místě největšiho průměru rozděleno na dvě části a to na nosnou část (12) a signalisačni část (13) a v místě jejich spojeni je vložen pro zpevněni kroužek (15 |. kterým radiálně prochází střední část průchodky (3).

MPK / Značky

MPK: A01K 93/00

Značky: rybářský, splávek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-258183-rybarsky-splavek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rybářský splávek</a>

Podobne patenty