Způsob zpracování suchého popela v hydraulickém prostředí

Číslo patentu: 258176

Dátum: 15.07.1988

Autori: Žďárský Bohuslav, Kraus Jindřich, Čihák Milan, Lancingr Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) LANCINGR JOSEF ing KARLOVY VARY, zbnnsx BOHUSLAV, CHODOV,° 7 ČIHÁK MILAN ing. csc., KARLOVY VARY, KRAUS JINDŘICH, SOKOLOV(54) Způsob zpracování suchého popola v hydnulickóm prostředíSuchý popel vznikající při tlakovém zplyñování uhlí je odváděn z prostředí tlnkováho zplyňování do hydraulického chladicího prostředí, přičemž se řeší problém zpracování suchého popela na hydrosměs za tlaku vyrovnaného s tlakem v prostředí tlakového zplyñování, při minimalizaci energetická náročnosti procesu.vynález se týká zpracování suchého popela v hydraulickém prostředí. kde popel je odváděn z prostředí tlakového zplyñování tlakového generátoru.opel se doposud odvádí z prostředí tlakového zplyňování v suchém stavu so odpopelňovací nádoby, natlakované parou o tlaku užívaněm při zplyñovaní. Nádoba se naplní suchým popelem,odtlakuje se a poté se popel vysypává do plavicího kanálu, kde probíhá tvorba hydrosměsi. Po vysypání popela se odpopelñovací nádoba znovu natlakuje parou a postup se opakuje. Tento způsob klade vysoké nároky na spotřebu vysokotlaké pary pro tlakování odpopelňovací nádoby. zpracování popela na hydrosměs v plavicím kanálu je provázeno tvorbou obtížně splavitelných hromad popela. Další nevýhodou je úlet prachových částic při odtlakování odpopelňovací nádoby,vyžadující následné snížení emise prachových částic čištěním odtlakovaného media před vypouště ním do atmosféry. vysoká teplota odpopelňovací nádoby je příčinou zhoršení pracovního prostředí.Dosavadní známe cyklicky pracující postupy nelze automatizovat V plném rozsahu zejména z důvodu nutnosti ručních zásahů ve fázi vysypávání popela do plavicího kanálu. Jiný způsob využívání ke zpracování popela hydraulického prostředí, avšak pracuje pouze za trvale nízkeho tlaku a nelze jej využít při zpracování popela z tlakového zplyňování uhlí. Jiný způsob je představován kontinuálním odvàděním popela za tlaku přes rotační podavač do beztlakého prostoru. Tento způsob byl navržen pro zpracování popela 2 procesu tlakového zplyňování,avšak jeho praktická realizace naráží na značnou abrazi podavače a riziko průniku tlakového plynu do okolního prostoru.Výše uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky odstraňuje způsob zpracování popela V hydraulickém prostředí, kde popel je odváděn 2 prostředí tlakového zplyñování tlakového qenerátoru do hydraulického prostředí odpopclňovací nádoby podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že hydraulické prostředí pro sypání popela se V odpopelñovací nádobě vytváří plněním odpopelňovací nádoby kapalinou o tlaku nižším než je tlak v prostředí zplyňování a současně vyšším než je tlak atmosférický, potom se provede dotlakování hydraulického prostředí nad hladinou kapaliny párou nebo plynom na tlak vyrovnaný s tlakem v prostředí zplyñování,načež se do hydraullckého prostředí vsypává suchý popel v množství nejvýše do vytvoření hydrosměsi v celém objemu hydraulického prostředí, potom se odtlakuje prostor nad vzniklou hydrosměsí na tlak vyrovnaný s atmosférickým tlakom, načež následuje vypuštění hydrosměsi. Uvedený postup se opakuje cyklicky v závislosti na množství zpracovávaného popela.Výhodou způsobu podle vynálezu je značná úspora tlakovacího média, odstranění prašných emisí při zpracování popela a snadné vyprazdñování odpopelñovací nádoby. odstraňuje se tvoření nežádoucích, obtížné hydraulicky zpracovatelných hromad popela v plavicích kanálech, protože výstupem z procesu je již hydrosměs. zvyšuje se í bezpečnost provozu tlakového generátoru,nebož náplň kapaliny v odpopelñovací nádobě představuje vlastně kapalínový uzávěr mezi tlakovým generátorem a vnějším prostředím, čímž se snižuje riziko výronu plynu. Důsledkem snížení teplot v odpopelňovací nádobě je značné zlepšení pracovního prostředí v prostoru generátorové stanice. Postup je možno snadno automatizovat, protože vypouštění hydrosměsi je podstatně anazäí operace než manipulace se suchým popelem. odpadá potřeba speciálních rotačních strojů,postačuje jednoduché stacionárně pracující zařízení.Příkladem použití je zpracování suchého popela při tlakovém zplyňování uhlí kyslíkoparní směsi v sssuvném loži. Vzníkající suchý popel se zpracovává v hydraulickém prostředí,kam je odváděn z prostředí tlakového zplyňování V hydraulickém prostředí se za tlaku vyrovnaného s tlakom v prostředí zplyňování vytvoří hydrosměs. Nasleduje odtlakování hydrosměsi,její vypuštění a poté opakovaní celého procesu. Hydraulické prostředí se vytvoří v odpopelñovací nádobě o objemu B ma naplněním 6 m 3 vody. Jako plnící voda se použije plavicí voda,sloužící k hydraullckému transportu popelovin. Teplota plavicí vody se pohybuje v optimálním rozmezí 5 °C až 30 °C. Vyšší teplota plnicí vody není nutná, protože zpracováváním popela se voda ohžívá a ke snadnému cdtlakování je vhodné, aby teplota vznikla po ukončení tvorby hydrosměsi byla nižší než 100 OC. Objem hydraulického prostředí v odpopelñovací nádobě je omezen proto, aby ani při úplném naplnění odpopelňovací nádoby popelem nedošlo k jejímu pžeplnění hydrosměsí. Tuto podmínku lze vyjádřit vztahemVs vo kde Vs - maximální objem zpracovaného suchého popela Vo - objem odpopelňovací nádobyPak maximální možný a zároveň potřebný objem plnicí kapaliny Vk bude vyjádřen vztahemçs - sypná hmotnost suchého popelaGP - střední hustota čáatic suchého popelaPři tlaku 2,7 MPa v prostředí tlakového zplyñování je nejvhodnější tlak plnicí vody v rozmezí 1,0 MPa až 2,0 MPa. Při nižším tlaku by mohlo docházet k nedostatečnému objemovému vytvoření hydraulického prostředí. Horní hranice tlaku zabezpečuje proces proti vniknutí plnicí vody do prostředí tlakového zplyñování. Po ukončení plnění vodou je již tlak v odpopelňovací nádobě V důsledku komprese plynného prostředí nad hladinou vody zvýšen a dále se tento prostor dotlakuje párou o tlaku 3,3 MPa a teplotě 290 °C až 370 OC na tlak 2,7 MPa až 2,9 MPa, aby došlo k vyrovnání tlakú mezi hydraulickým prostředím a prostředím tlakového zplyñování natolik, aby bylo možné přímé propojení hydraulického prostředí s prostředím tlakového zplyňování otevřením horního uzávěru odpopelňovací nádoby.Dotlakování je možno alternatívne provádět plynem, například dusíkem o tlaku 3,0 MPa a teplotě 20 °C až 30 °C. Oproti dotlakování párou má dusík výhodu V rovnoměrnějším teplotním namáhání materiálu odpopelñovací nádoby. Výhodou páry je lepší dostupnost, protože je V daném procesu k dispozici jako zplyñovací pára. Poté se do připraveného hydraulického prostředí vsypává suchý popel vznikající V procesu tlakového zplyñování a tím se vytváří hydrosměs. Množství zpracovaného pcpela se řídí technologickou potřebou odpopelñování generátoru, zpravidla 3 až 5 ma v celém objemu hydraulického prostředí a přitom aby nezůstal nezpracovaný zbytek suchého popela. Tuto podmínku lze vyjádřit vztahemsuchého popela. Maximálně lze zpracovat tolik popela, aby hydrosměs vzniklav v . 1 k S 1-() p kde V - maximální zpracovatelný objem suchého popela (vągvkyPo ukončení plnění odpopelňcvací nádoby popelem se oddělí prostředí tlakového zplyňování od hydraulického prostředí uzavřením horního uzávěru odpopelñovací nádoby. Prostor nad Vytvořonou hydrosměsí se odtlakuje na tlak vyrovnaný s atmosférickým tlakem. fo vyrovnání tlaků natolik, že je možné přímo propojit hydraulické prostředí s prostorem plavicího kanálu se otevře spodní uzávěr odpopelňovací nádoby a hydrosměs se vypustí. Po vypuštění hydrosměsi se celý postup opakuje. Azpůsob zpracování suchého popela v hydraullckém prostředí, kde popal je odvaděn z prostredí tlakového zplyňováni tlakového ganerátoru do hydraulického prostředí odpopelňovací nádoby. vyznačený tím. žehydtau 1 ícké prostředí pro sypáni popela se v odpopalňovaci nádobě vytváří plněním odpopelñovací nádoby kapallnou o tlaku nižším než je tlak v prostředí tlakového zplyñovani a současně vyälím, ne je tlak atmosférický, potom se provede dotlakování hydraulickáho prostředí nad hladinou kapaliny parou neho plynem na tlak vyrovnaný s tlakem V prostredí zplyñováni, načež ae do hydraulického prostředí vsypávt suchý popel v množství nejvýše do vytvoření hydrosměli V celém objemu hydraulickéhc prostředí, potom se odtlakuje prostornad vzniklou hydroaměat na tlak vyrovnaný 5 atmosférlckým tlakem, načež nasleduje vypuštění hydrosměsl.

MPK / Značky

MPK: F23J 1/00

Značky: způsob, zpracování, hydraulickém, prostředí, suchého, popela

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-258176-zpusob-zpracovani-sucheho-popela-v-hydraulickem-prostredi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování suchého popela v hydraulickém prostředí</a>

Podobne patenty