Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob aktlvaco a reoktivaoo oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnost sorhwaných orgnnlckých látokZpůsob aktivace a reaktivace hydroxidu neho/A oxidu hlinitého s adsorbovanými organickými látkami V oxidační atmosféře vyznačený tím, že se oxid nebo/a hydroxid hlinitý s adsorbovanými látkami do kon centrace 15 hmot. reaktívuje při teplotě v rozmezi 773 až 823 K po dobu 0,5 až1,5 h, koncentraci vodní páry nejvýše 10 a prosazeni vzduchu nejvýše 33 1/kg.Vynález se týká způsobu aktivace a reaktivacs oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek.V současné době se sktivace hydroxidu a oxidu hlinitého provádí v oxidační atmosféře,kdy se do inertní atmosféry, tj. nejčastěji dusíku nebo,Éxidu uhličitého, přidévá postupně vzduch tak, až se zcela dusík neho oxid uhličitý nahradí vzduchem. Aktivace se provádí v rozmezí teplot 773 až 973 K po dobu 2 až 6 h. výhodou takového postupu aktivace a reaktivace je dokonalé odstranění případně přítomných zbytků doprovodných látek z preparace (N 05, L cnacoo aj.) a z provozního nasazení (zejména polymerní látky), nevýhodou pak silné sintrování krystalků, kdy měrné povrchy neúměrně klesají (na cca 60 až 70 S hodnoty povrchu původního oxidu hlinitého), jež znemožñujeprakticky více-násobnou reaktivaci a potlačuje účinnostoxidu hlinitého pri použití v hlubokém dosušování plynu.Podle vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu a/nebo oxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek v atmosféře vzduchu spočívající v tom, že sorbent s obsahem organických látek do 15 hmot. se reaktivuje při teplotě v rozmezí 773 až 823 R po dobu 0,5 až 1,5 h, koncentraci vodní páry pod 10 3 a prosazení vzduchu z 33 l/kg.sorbované organické látky zvyšují účinnost aktivačního procesu a tím zkracují aktivačni,resp. reaktivační dobu. Přítomné organické látky plní funkcí dodatkového zdroje energie pro krátkodobé přehřátí, mající za důsledek zkráoení aktivační doby s minimální pokles měrného povrchu oxidu hlinitého. Přítomné organické látky zvyšují tedy energetickou účinnost aktivačního a reaktivačního procesu a zvolené podmínky včetně lokálního krátkodobého přehřátí podmiňují rozklad přítomného hohmitu 2 dehydratace a zvýšení adsorpční účinnosti aktivovanéhc a reaktivovaného oxidu hlinitého v oblasti nízkych parciálních tlaku vodníDruhým významným důsledkem krátkodobého přehřátí oxidu hlinitého s adsorbovanýmił organickými látkami při žíháni v oxidační atmosféře je jejich brzdný účinek na sintrování mikrokrystalů oxidu hlinitého při vzestupu teploty až do okamžiku, kdy dojde k jejich vypálení.Výsledkom tohoto způsobu aktivace a reaktivace je adsorbent s minimálně pokleslým měrným povrchem, plně zachovaným objemem pőrů a téměř shodným poloměrem pórů, vhodnýpro hluboké dosušování plynu v důsledku vzrůstu absolutní hodnoty konstanty a Langmuirovyrovnice, která charakterizuje směrnici tiskové závislosti. Způsob podle vynálezu je demonstrován následujícím příkladem P ř í k 1 a dV tabulce jsou uvedeny hodnoty konstant aproximační Langmuirovy rovnice platné pro relativní vlhkost 0.06.čerstvý oxid hlinitý 1 000 65,57 0,082 4 oxid hlinitý s ads. org. 1. 0,537 37,18 0,049 4 akt. 773 K,× 1 h, vzduch 0,870 46,59 0,108 7 akt. 723 K, 1 h, vzduch, ýx 1 H 20) 5 0,1 1,016 49,51 0,116 2 akt. 773 K, 1 h, vzduch, xlH 20)s 0,1 0,857 56,26 0,160 1So, čerstvý je měrný povrch čerstvého oxidu hlinitého So je měrný povrch oxidu hlinitého použitého a případně aktivovaného G (Z) je konetanta Langmuirovy rovnice charakterizujict celkovouadsorpčni kapacitu (mg/g) a je konstanta Langmuirovy rovnice charakterizujíci směrnici tlàkové závislosti adsorpčni kapacityPokuay byly provedeny s čerstvým oxidemjhlinitým a s oxidem hlinitým s obsahem 8,25 I hmot. uhliku ve formě adsorbovaných organických látek. Dále jsou uvedeny podmínky jednotlivých aktivací a získané výsledky aktivace.Na přiloženém obr. je dokumentován relativní pokles měrného povrchu při aktivaci oxidu hlinitého za přítomnoeti organických látek. Aktivace probíhala ve vzduchu při obsahu vodní páry x(H 20) 5 0,1 a teplotách ł 723 K, g 773 K, g 923 K a g 873 K.PREDMET VYNÄLEZU způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s adsorbovanými organickými látkami v oxidačni atmosféře, vyznačený tím, že oxid hlinitý s adsorbovanými organickýmilátkami do koncentrace 15 hmot. se reaktivuje při teplote v rozmezi 773 až 823 K po dobu 0,5 až 1,5 h, konoentraci vodní páry nejvýše 10 8 a prosazeni vzduchu nejvýše 33 l/kg.

MPK / Značky

MPK: B01J 20/34

Značky: sorbovaných, organických, látek, hydroxidů, aktivace, oxidů, přítomnosti, reaktivace, hlinitého, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-257975-zpusob-aktivace-a-reaktivace-oxidu-a-nebo-hydroxidu-hliniteho-za-pritomnosti-sorbovanych-organickych-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek</a>

Podobne patenty