Způsob úpravy slévárenských forem

Číslo patentu: 257700

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šebor Pavel, Veselý Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

16 d nickýůi pgiívyą proti úniku plodu pr teÚprava alěváranakýoh forum a form o hotovenýuh za směsi gojených orgakodlivýoh pelně doatkuz-ci. Horní plochy oz-em ao odliti opatřgnejmáně Jednou vrstvou a óvárenskóho ostrivn obsahuútek ako m anistanu draaelnáho n nobo kyao in os orečnó.Vynález se týká způsobu úpravy s 1 évárenskýohforem nebo forem s jádryłzhotovenýoh za směsi pojenýoh organickýmiV současné době se pro.výrobu slévárenskýoh forum a Jádoŕ stále více použivaji směsi pojené organickými pojivy, zejména feno 1 ickými,.furanovými močovinovými, alkydovými nebo jejich kombinacemi. značná část těchto pojiv při tepelné destrukoĺ vlivem roztavehého kovu uvo 1 ňuJe~po odlití do ovzduší p 1 ynnéovesměs toxdcky působí na 1 idskýorganismusą V moderních slávárnách je .tento problém řešen více či méně účinným odsávánimýnebo celkovou výměnou vzduchu, zařízenimi vesměs značné náklad nými. Přitom škodliviný dále zamoŕnjí ovzduší v okoli slévárny. kám jsou exha 1 átyodsávány. Ve staŕšich nezmeohanizovaných slávárnách jsou účinky těchto látek v ovzduší ještě výraznějši,nebot nelze všechna pracoviště s vývinem škodlivin odsávat.Tyto nedostatky oąatraňuja způsob úpravy slévárenskýph forem nebo forem s jádry, ktoré jsou zhotoveny ze směsi pojos ných organickými pojivy,pod 1 e vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že horní plochy rorém se po odlití zasypou nejméně Jednouvrstvou slévárenského ostřivaobsahujio 1 ho 2 až 10 vodní roztokreagenčnich látek, jako . manganistanudrase 1 ného a nebo kyseliny fosforečnéc 1 ÁZpůsob podle vynálezn je vhodný.zejm 6 na pro místa3 největším vývinem plynu, jako jsou výfuky, okoli nálitků a vtokq. vrstva zásypů se ćo 11.pod 1 e objemu formy V případě jzreagováni účinných látek během vývinu škodlivin lze zásyp obnovit. Účjnně látky obeažené v.zásypu.reagují s plynnými,škodlivinami uvolňovanými z rorem. Při použití vodního roz toku manganistaąu draselněho se oxiduji fenoly a rorma 1 dehyd.Zředěná kyselina rosforečná neutraližuje amoniak a aminy.Popřipadě lze použit jejich směsi. Bčžným slévárenským ostři~ ovam je pŕikladně křemenný p 1 sek,1 upek, regenerát aj.Křemenný Písek se ivlhči nasyceným vodnłm roztokom mangaenisjtanu drąseIného na obah vodyíőžg objemových. Zásyp se poté aplikuje na povrch odlité formy e obsahom feňolfopmaldehydovée ~hopojiva. Á í VW Á L«Óatŕ 1 vo se zvlhči 10 vodnim roztokom kyseliny rosroreonójüs obsahem vody 4 J objemová g Zásyp se aplikuje postupně vo dvou vrstvách na formy s obsahom mqčovinoformaldehydovéhoOetŕivo ee.zv 1 hčí směsi nasýcenéhojvodního roztoku maàgan-. ñistanindraselného a vodniho ŕoztok kyseliny Iosforećné ne gfobsàh vody 2 objemová. tento zásyp se použije f na formy 4 sjobsahem močovinoformaldehydovéhqíppjivąjmodirikovanéhojfeno-TZpůsob úpravy slévárenàkýoh forum neho forem s jádrył- ą zhotovených ze směsi pójaných organickými pojivy, vyznačujicí so tim, že horní plochy forem se po oàliti zasypou nejméně Jednou vrstvou slévárenského otřiva obsahujíoihoa až. 10 vodní roztok reugenčnich látek, Jĺako W manganistanu dra- solného a nebo kyseliny fosforečné.

MPK / Značky

MPK: B22C 9/12, B22C 1/00

Značky: slévárenských, úpravy, forem, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-257700-zpusob-upravy-slevarenskych-forem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob úpravy slévárenských forem</a>

Podobne patenty