Zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupólových synchronních motorů

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rrr PO PIS VYANÁLEZU 257630(54) Zařízení pro atabílizaci kontaktnlch plech tlumícł kloca u dvoupólových synchronnlch motorůÚčelem řešení je vytvořit spolehlivá a konstrukčně jednoduché zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumici klece u dvoupólových synchronních motorů. To se dcsáhne tak, že válcové kontaktní plochy na obou stranách rotoru jsou opatřeny nejméně jednou drážkou, Ve které je umístěna vložka z kovového nemagnetického materiálu.vynález se týká zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupôlových synchronních motorů mezních výkonu napájených 2 polovodíčových měničů frekvence, na které doeedají na každé straně rotoru nemagnetické bandáže čel vinutí rotoru, přičemž tlumicí klec je tvořena vodivými klíny vinutí rotoru, jejichž konce spolu s konci zubů rotoru vytvářejí na každé straně rotoru válcové kontaktní plochy.U motorů napájených z polovodičových měničů frekvence je třeba vytvořit rotoru tlumicí klec pro potlačení vlivu vyšších harmonických. Tato klec je vytvářena z vodivých klínů vinutí rotoru a nemagnetické bandáže čel vínutí rotoru. Za provozu dochází u takto prevedeného tlumicího vinutí vlivem tepelných dilatací mechanického chodu k posuvům na kontaktní ploše mezi klíny vinutí rotoru a nemagnetickou bandáží, což je nežádoucí. Tyto posuvy mohou vést k podstatnému zvýšení kontaktního odporu a tím k degradaci účinků tlumici klece. Kromě toho by došlo k namáhání nemaqnetické bandáže posuvem klínü. Dále jsou známa řešení,u kterých je vytvořena kontaktní tlumicí klec s vodivými kruhy nakrátko, což je technicky nejen mimořádně náročné, ale též nákladné.Uvedené nevýhody jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že válcové kontaktní plochy na obou stranách rotoru jsou opatřeny nejméně jednou drážkou,ve které je umístěna vložka z kovového nemagnetického materiálu.Výhodné provedení spočívá v tom, že vložka z kovového nemagnetického materiálu je po obvodě dělená.Výhodnost řešení zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece podle vynálezu spočíva zejména v dlouhodobé životnosti kontaktního spoje v místě převádění největších proudů, přičemž jeho realizace vyžaduje jak nízkou spotřebu živé práce, tak i materiálu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na připojeném výkresu.Na obr. 1 je schematický znázorněn řez kontaktní plochou vytvořenou klíny vinutírotoru s nemagnetickou bandáží čel vinutí rotoru rovinnou jdoucí hlavní osou stroje. Na obr. 2 je znázorněn půdorys kontaktní plochy podle obr. 1. Na obr. 3 je schematicky znazorněn pohled na tělo rotoru.Vodivé klíny l vinutí rotoru jsou opatřeny na každém svém konci osazením. stejným Osäzenĺm ĎSOU Opñtřeny i zuby Q rotoru. Tato osazení konců vodivých klínů l vinutí rotoru a zubů 3 rotoru tvoří na každém konci rotoru válcovou kontaktní plochu g, na kterou dosedá se svěrem nemagnetická bandáž 5 čel vinutí rotoru. Válcové kontaktní plochy Q jsou opatřeny drážkou §, ve které je umístěna vložka É z kovového nemagnetického materiálu. Takovýchto drážek § může být vytvořena V každé válcové kontaktní ploše Q několik. Šířka každé drážky á je nejméně 1,5 mm. Vzhledem k tomu, že válcová kontaktní plocha g je střídavě tvořena zuby 3 rotoru a vodivými klíny l vinutí rotoru, nemůže dojít V důsledku působení vložky É z kovového nemagnetického materiálu V drážce § k axiálnímu posuvu vodivých klínů l a nemagnetické bandáže A čel vinutí, čímž je zajištěna dostatečná stabilita válcove kontaktní plochy Q. Tepelné dilatace vodivých klínů l vinutí rotoru se vyrovnávají u vodivých klínů A vinutí směrem do středu rotoru, jak je zřejmě z obr. 3, neboč mezi krajními vodivými díly 2 klínü l vinutí rotoru a středovými vodívými díly 1 klínů ł vinutí rotoru jsou vytvořeny dilatační mezery g.Pro realizaci vložky Q z kovového nemagnetického materiálu lze výhodné použít nemagnetického bandážovacího drátu kruhového průřezu, který může být z technologických důvodů po obvoduvynález je využitelný u dvoupôlových synchronnich strojů mezních výkonů s tlumicí kleci, napájených z polovodičových měničů frekvence a dalších synchronních motorů stejné konstrukce tlumiciho vinutí.1. Zařízení pro stabilizaci kontaktnich ploch tlumic klece u dvoupölových synchronnichmotorů mezních výkonů napájených z polovodičových měničů frekvence, na které dosedajina každé straně rotoru nemagnetické bandáže čel vinutí rotoru, přičemž tlumici klec je tvořena vodivými kliny vinuti rotoru, jejichž konce spolu s konci zubů rotoru vytvářejina každé straně rotoru válcové konstantní plochy, vyznačujíci se tím, že válcové kontaktní plochy /3/ na obou stranách rotoru jsou opatřeny nejméně jednou drážkou /5/, ve které je umistěna vložka /6/ z kovového nemagnetického materiálu.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že vložka /6/ z kovového nemagnetického materiálu je po obvodu dělená.

MPK / Značky

MPK: H02K 3/16, H02K 3/20, H02K 3/487

Značky: dvoupólových, klece, tlumící, motorů, synchronních, zařízení, kontaktních, ploch, stabilizaci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-257630-zarizeni-pro-stabilizaci-kontaktnich-ploch-tlumici-klece-u-dvoupolovych-synchronnich-motoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupólových synchronních motorů</a>

Podobne patenty