Nosná hlavice detektorů pro denzitometrické vyšetřování

Číslo patentu: 257535

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šimeček Cyril, Kohout Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Äuwľvynñnmu ŠIMEČEK CYRIL doc. MUDr. Drsc., KOHOUT JAN, PLZEŇ(54) Nosné hlavice detektorů pro denzitometrícké vyšetřovánlNosná hlavice detektorů pro denzitometrické vyšetřování regionálních funkci plic pomoci gama zářeni sestává ze skupiny detektorů (4) spočívajicích ve společném rámu (lL Detektory (4) jsou upevněny V nosičich (5) uložených výkyvně kolem svislých čepů (31) uložených na držácích (3) ustavených pod sebou a vůči rámu (1) přestavitelných výškově. Z každého nosiče (5) vystupuje čep(51) do vedení (11) v rámu (1), které je vůči svislému čepu (31) mimoběžné. Mezi výškově přestavitelnými držáky (3) a rámem (1) je včleněno pohyblivé ústrojí (2).Vynález řeší nosnou hlavici detektorú pro denzitometrická vyšetřování regionálních funk cí plic pomocí záření, která sestává ze skupiny detektorů spočívající ve společném rámu.Při vyšetřování regionálních funkcí plic se nejčastěji využívá metoda, při které se do těla vyšetřované osoby vpravují radiofarmaka. Podle aktivity nad různými plicními oblastmi se usuzuje na distribuci podle změny v průběhu času se vypočítávají různé hodnoty regionálních plicních funkcí. Distribuci zobrazuje optimálně gamakamera. Časový prüběh změn však vyžaduje zhotovení většího počtu záznamu z různých sledovaných míst. Z toho důvodu jsou pro sledování časového průběhu změn aktivít, např. při měření regionální ventilace, konstruována zařízení,která měří aktivity z několika větších oblastí plic, např. z horního, středního a dolníhoplicního pole vlevo i vpravo, tedy celkem ze šesti míst.Záznamy se mohou provádět z jednotlivých plicních polí i s jedním detektorem následně za současného záznamu celkové funkce plic, který umožňuje výpočet relativního podílu měřené oblasti na celkové funkci. aniž by výsledek byl podstatněji ovlivněn nestejným úsilím vyšetřované osoby V rozdílném čase.Výhodnější je současné měření soustavou detektorü, které jsou pro tyto účely upevněny v nosné hlavici. Jejich rozmístění nebýva pevné, ale umístění jednotlivých detektorů lze měnit podle potřeby. Ruční posuv každého detektoru je nevhodný, a proto bývá u dokonalejšíoh zařízení rozmístění detektorů uspořádáno tak, že pro každou plíci je určena soustava detektorů a že obě soustavy jsou umístěny rovnoběžně podél vertikální osy vyšetřované osoby, přičemž vzdálenost obou soustav lze nastavit podle zvážení vyšetřujícího.U dokonalejších konstrukcí lze plynule měnit i vzdálenost detektorů v každé soustavě ve směru vertikálním. Lze tedy měnit vzdálenost detektorů na výšku hrudníku vyšetřované osoby a stranovou vzdálenost soustavy pro plíci pravou s levou. K této nestandardnosti přistupuje u metod měření pomocí radiofarmak z hlediska interpretace závislost výsledků vyšetření na vzdálenosti detektoru od místa snímané aktivity.Z hlediska fyzikálních zákonitostí je proto nezbytne měřit aktivity z přední a zadní plochy hrudníku, aby vliv rozdílných vzdálenosti zadních a předních oblastí plic od detektorů byl co nejvíce omezován. Tím je dána řada podstatných a většinou nepostižitelných nepřesností. zajištění určité stabilnosti podmínek pro možnost srovnání získaných výsledku v závislosti na čase k získání představy o vývoji choroby je krajně obtížné a citlivost známých zařízení jepro praktické potřeby nedostačující.Je známo zařízení sestávající ze skupiny detektorú spočívajících ve společném rámu. Detektory jsou uloženy na výškově přestavitelných drážkách stranově posuvně. Se sbíhajícími se vedeními na rámu jsou detektory spojeny suvně prostřednictvím ramen. Mezi výškově přestavitelné držáky a rám je včleněno pohybové ústrojí, které může být tvořeno pohybovým šroubem. Stoupání pohybového šroubu se zvětšuje ve směru ke spodnímu okraji rámu pro každou z matic spojenou s příslušným držakem. Rám je opatřen ramenními konzolami.Uvedené nedostatky odstraňuje nosné hlavice detektorů podle vynálezu pro denzitometricke vyšetřováni regionálních funkcí plic pomoci záření, sestávající se ze skupiny detektorú spočívajících ve společném rámu. Detektory jsou upevněny v nosičích uložených na držácích kolem svislých čepů Výkyvné. Držáky jsou ustaveny pod sebou a vůči rámu jsou přestavitelné výškově. Z každého nosiče vystupuje čep do vedení v rámu. Vedení je vůči svislému čepu mimoběžné. Mezi výškově přestavitelné držáky a rám je včleněno pohybové ústrojí, které je tvořeno pohybovým šroubem se zvětšujĺcím se stoupáním ve směru ke spodnímu okraji rámu pro každou z matic spo jenou s příslušným držákem. Rám je opatřen ramenními konzolamí.Konstrukční řešení nosné hlavice detektorú podle vynálezu umožňuje stabilní nastavení detektorú na plicní pole při denzitometrických vyšetřováních a tím i srovnatelnost výsledků prováděných v rúzném čase. Fixním bodem pro nastavení detektorú jsou klíčky vyšetřované osoby.u§L w.~ uv ousinvy detektorů a její rozložení na těle pacienta, odpovídá anatomickým omňrřm plĺr n iv ovládáno ve standardně nastavených závislostech.Na řipojunýoh výkresoch jo znázorněno příkladné provedení nosné hlavice detektorů podleNosná hlavicw podle vynálezu je ustavitelná na statívu, který neni na nýkresu znázorněn. Ve svislé oso rámu 1 je ustaveno pohybové ústrojí g tvořené šroubem gł, jehož závity 33 prostupujĺ matie 23 upevněné v držáoích Ä. Detektory 3 jsou upevněny na nosičich É výkyvně ko lem svislýoh čopü Ži uložených na držácích 3. Z každého nosiče É vystupuje čep äł do vedení łł v rámu l. Vudcní ll je vůči svislému čopu gl mimoběžné. Každá z matic gg je rovněž jako jipřĺslušný závit pohybového šroubu gł rozdílného stoupání zvětšujícím se ve směru ke spodnimu okraji rámu L. Rám l je opatřen ramenními konzolami Q.Pomoci ramennich konzol É se ustavi nosná hlavice podle vynálezu na těle pacienta. Dosednutim ramenních konzol É na jeho klíčky je dána základní poloha detektorů A. Výškové a současně stranové nastavení skupiny detektorů 5 se provádí pootáčením pohybového šroubu gł pohybového ústrojí 3. Vlivem rozdílného stoupánĺ jeho závitu 3 pŕíslušnáho každé z matice gg je docileno rozdílné vertikální posunuti držáků Ä s detektory A ustavených na nosičich §. Vychýleni nosičů 2 kolem svislého čepu âł se docíli působenim mimoběžnosti vedení ll na čepy áł. Vzhledem k tomu, že detektory A z nosičů Ě vystupuji, dosáhne se jejich rozložení ve shodě1. Nosná hlavice detektorů pro denzitometrické vyšetřování regionálních funkci plíc pomoci záření sestávajicí ze skupiny detektorů spočivajicích ve společném rámu, vyznačená tim,že detektory (4) jsou upevněny v nosičich (5) uložených výkyvně kolem svislých čepú (31) na držácích (3) ustavených pod sebou a vůči rámu (1) přestavitelných výškově, přičemž z každého nosiče (5) vystupuje čep (51) zasahujicí do vedení (11) v rámu (1), které je vůči svislému čepu (31) mimoběžné, přičemž mezi výškově přestavitelné držáky (3) a rám (1) je včleněno pohybové ústrojí (2).2. Nosná hlavice podle bodu 1, vyznačená tim, že pohybové ústrojí (2) je tvořeno pohybovým šroubem 122) se zvětšujicim se stoupánim ve směru ke spodnímu okraji rámu (1) pro každou3. Nosná hlavice podle bodů 1 a 2, vyznačená tim) že rám (1) je opatřen ramennímí konzolami (6).

MPK / Značky

MPK: A61B 6/00, A61B 6/02

Značky: denzitometrické, nosná, vyšetřování, detektoru, hlavice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-257535-nosna-hlavice-detektoru-pro-denzitometricke-vysetrovani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosná hlavice detektorů pro denzitometrické vyšetřování</a>

Podobne patenty