Zařízení k přímočarému vedení

Číslo patentu: 256535

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malec Miroslav, Skočovský Miloš, Karmazín Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

om áno mmszv(75) numo Mmosmv. ° V° sxočovsxŕ MILOŠ ing., nano, mmm mont ing., nosxcnZaříuoní se skládá z tčleao. v nčmž,1 e u evnänn dvoââoe pružnýoh členů, mezinimi Ja na a o í straně nosníku upevněn 3 6 - 5 7 6 3 8 další prušný len. Všechny tři. pružná čle- Ony žsou přiohvceny ke atěnám těleaa. Mezi pru nimi členy na vrohní straně noaníku ž dvěma čepy uohyoen meohanismua lnnitavá pohybu. nosník e na ,jednom konci apo,jen s ošntoí přímo aréna posuvu. Zařízení o zvlú tě vhodná pro připojení k přitlaoveoímu ústrojí ouperfiniěovaoího stroje.Vyndlez řeší přímočará vedení eloužící k uložení mechaniamd konajícíeh kmitavý pohyb.Dosayadní vedení pro přímočerý pohyb se provádí bud e ve-Á livým nebo kluzným uložením. Takto provedení vedení jsou poněrně eloäiti, dochází k čestému opotŕebení funkčních ploch, je-Á j 1 chhmotnot je značná, přičemž vyžadují take pracnou údržbu.Uvedené nevýhody odstraňuje ve značné mířevpŕímodarć v°. dení podle vynelezu. Jeho podstata spočíva v tonže v těleee zařízení tvořenem rínen, případně skříní,je uloäen nosník, najehož horních àĚŠjíeh jsou upevnêny dva pružne členy přiohyceoone ke avräku těleee. Rh epodní straně je uprostřed noeníkupřichycen další prnžný člen upevněný na epodní etrnä tě 1 asa.tna vrchní straně noeníku, ktorý je pŕipojen jedním koncem ko ojnici kmitecího ústrojí, je mezi oběne pružnými členy na dvou čepech uchycen nechanismue přínočarěho poenvu. Q j .zarízení je poměrně jednoduche, trvanlivé, . malou hoté jenoetí a nevyžaduje precnou údržbu. Delěí výhodou je noänoat připojení zejmenn k přitlećovecímu mechanizmu euperfiniloyeeí-iho etroje nebo k jiným obrúběcín etrojům k vykonaviní pfín 6 hokmiteveho pohybu. je Azeŕízení podle vynálezu je znazorněnojzjednoduieně nehled na celkové provedení. V těleae 1, v tento případě tvořenem rdmeu, jeu 1 oäenŤnoeník g, na jehož okrajích jsou upevněny dve pruąnőtčleny 1 Á přichycene ke avršku tělese 1. Na epodníetraně uprostřed none,níku g je upevněn delší pružný člen 1 přichyoený ke epodní detraně tělese 1. Upevnění tohoto dalšího pruänćho člena 1 °je provedeno tak, aby dělil vzdálenost od každého ze dvou pral 256535ných členů 3 na polovinu. Na horní straně nooníku g je proti deľšímu pružnćmu členu g provedeno vybrání j. Mezi oběma pruž~ nými členy 1 je na horní straně nosníku g uchycenlna dvou čepech 6 mechanizmus 1 pro kmitavý pohyb vyvolávený ojnicí g uchycenou na jednom konci nosníku 2 a epojenou s nezakreslenýn kmitecím ústredím. Čepy 6 jsou umístěny uprostřed mezi okrajovými pružnými členy a dalším pružným členem 1.. Při chodu zařízení vychyluàe ojnice Q nosník g do kredních poloh. Pružná členy 1 se vychylují po kruhové dršza o)úhe 1 ~g vo směru pohybu. Vzhledem k tomu, že délky pružných členů 1 e dalšího pružného členu 1 jsou stejné a delší pružný člen 1 je umístěn uprostřed mezi) pružnými členy), je nosníkâ při vychylování do úvrati ojnic Š deformovdn o hodnotu několika setin milimetru, tak, 2 3 1 na hornich okrejích nosnik g uvedení, kdeäto deleí pružný člen 5 tento nosník g etaà huje dolů, přičemž výchylky obou konoů e středu nosniku g jsou stejné. čepy Q pro nechanismus 1 kmitavého pohybu, wmístěnć s uprostřed mezi oběma pružnými členy pa dalším pružným člena 3 se při výkyvech pohybují po přímé dráze. Tento pohyb je wya užíván k náhonu mechanismu 1. .VZařízení k přímočarému vedení, sloužící k uložení nechá nismů konajících kmitavý pohyb, vyznačená tím, že v tělese (1) gvoŕehgm rámem případně skřiní je uložen nosník (2), na jehož LA horních okrejích jsou upevněny dve pružné členy (3) Př 10 hJ° 0 ně že svräku tělesa (Í), zatíüco na 8 P°dnĺ Btľaně 3 °pPľ° 3 tř°dlno 3 n 1 ku.(2) upevněn da 1 šípruäný člen (4) přichycený ke 8 P°dnĺ straěhtělese (1) e na vŕchní straně noeniku (2) Dr 0 P 0 áGnÓh°,jedním koncem s ogjnicí (8) lnnitacího ústroäí ie mezi °běm°Pružnými členy (3) na ČVOU čepech (6) uchycen mecheniemus (7) 3

MPK / Značky

MPK: B24B 35/00

Značky: zařízení, vedení, přímočarému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-256535-zarizeni-k-primocaremu-vedeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k přímočarému vedení</a>

Podobne patenty