Ultrazvukové zariadenie pre kontinuálne spracovanie kvapalín

Číslo patentu: 256096

Dátum: 15.04.1988

Autor: Švehla Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) v Autor vynálezu SVEHLA STEFAN ing. CSC., NOVE MESTO nad Váhom(54) Ultrazvukuvé zariadenie pre kontinuálne spracovanie kvapalínPodstata riešenia spočíva V tom, že p 0 vrch Lultrazvukového žiariča je blízky tvaru dutiny nádoby. Dutina sa smerom ku dnu zužuje a V hornej časti je na dutinu pri~ pojený tangenciáłne na pracovnú medzeru vstup kvapaliny a v dolnej časti je pripojený výstup.Vynález sa týka ultrazvukového zariadenia pre kontinuálne spracovanie kvapalín ultrazvukovou energiou ako je dezintegrácia, dispergácia, homogenizácia, emulzifikácia a ďalšie procesy.V súčasnosti používané zariadenia na spracovanie kvapalín používajú hydrodynamické píšťaly napájané vysokotlakovými čerpadlami a výkonnými elektrickými motormi. Sú známe aj ultrazvuková dezintegrátory, u ktorých ožarovaná kvapalina preteká cez uzatvorenú nádobu opatrenú vstupom a výstupom kvapaliny, v ktorej je ponorený koncentrátor ultrazvukového žiariča, ktorý vyžaruje ultrazvukovú energiu vo vertikálnom smere. Nevýhodou tohoto zariadenia je,že je možné ním spracovávať iba malé množstvá kvapalín, čo je vhodné len pre laboratórne účely. Ultrazvukové dezintegrátory majú však tú prednosť, že spotreba elektrickej energie je u nich nízka a na dopravu kvapalín si vyžadujú iba rôznu výšku hladín spracovávanej kvapaliny pre zaistenie samospádu.Vyššie uvedené nedostatky zmierňuje a technický problém rieši ultrazvuková zariadenie pre kontinuálne spracovanie kvapalín podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že povrch illtrazvukovélio žiariča je blízky tvaru dutiny nádoby. Dutina nádoby je zúžená smerom ku dnu. Vstup kontinuálne pre tekajucej kvapaliny je na nádobu pripoje-.ný tangenciálne v hornej časti. V dolnej časti nádoby je umiestnený výstup. Do podstaty vynálezu patrí aj to, že zužujúca sa dutina nádoby je v tvare pologuľe. Podstata vyuálezu spočíva v tom, že zužujüca sa clutina nádoby je v tvare kužela. Ultrazvukovým zariadením pre kontinuálne spracovanie kvapalín podľa vynálezu a postupne ku dnu sa zužujúcoil pracovnou medzerou sa docieli toho, že zväčšovaním pracovnej medzery ku dnu nádoby sa zväčšuje pracovná medzera aj po stranách nádoby. Zariadenie umožňuje spracovávať väčšie prietočné množstvá kvapalín, pričom pevne častice, ktorých rozmer je väčší ako je veľkosť pracovnej medzery na dne nádoby sa už v bočnej pracovnej medzere dokonale rozdrobia a postupujú ku dnu nádoby do výstupu. Tanąenciálny vstup spracovávanej kvapaliny vyvoláva jej rotáciu V pracovnej medzere nádoby a tým sa predlžuje doba ožarovania ultrazvukom. Na dne nádoby je možné nastaviť minimálnu pra 4covnú medzeru, čím sa dosiahne intenzívnejšie ultrazvuková Ožiarenie spracovávanej kvapaliny.Na pripojenom výkrese je príkladne znázornené ultrazvukové zariadenie pre kontinuálnu homogenizáciu kvapalín, ktoré je nakreslené v reze.Ultrazvukové zariadenie pre kontinuálnu homogenizáciu kvapalín príkladne pozostava z ultrazvukového žiariča 1, ktorý je pevne spojený s prenosovým koncentrujúcim článkom 4. Na prenosový koncentrujúci článok 4 je pevne pripojený ultrazvukový menič 5, ktorý je spojený s ultrazvukovým generátorom 6. V uzle kmitov prenosového koncentrujúceho článku 4 je pevne uchytený nosný kotúč 7, ktorý je prostredníctvom dištančného krúžku 8 uchytený na hornom čele nádoby 2.V hornej časti nádoby 2 je tangenciálne na pracovnú medzeru 3 pripojený vstup 9 kontinuálne pretekajúcej kvapaliny. V dolnej časti nádoby 2 je umiestnený výstup 11. Nad vstupom 9 v hornej časti nádoby 2 je umiestnený prepadový otvor 1 U.Funkcia ultrazvukového zariadenia pre kontinuálnu liomogenizáciu kvapalín je nasledovná Otvorí sa vstup 9, prepadový otvor 10 a priškrtí sa výstup 11. Po naplnení nádoby 2 spracovávanou kvapalinou sa spustí ultrazvukový generátor 6 a nastaví sa na požadovaný Výkon. Ultrazvukový žiarič 1 začne tak všesmerove vyžarovať ultrazvukovú energiu do pracovnej medzery 3. Prepadový otvor lil sa uzatvorí, akonahle začne ním vytekat spracovávaná kvapalina. Spracovávaná kvapalina v nádoba 2 preteká cez pracovnú medzeru 3 rotačným pohybom, čím sa predlžuje doba ožarovania. Rýchlosť prietoku kvapaliny cez nádobu 2 sa nastavuje na vstupe 9 a výstupe 11. Okrem toho v závislosti na druhu a technologickěho spracovávania kvapaliny je možné jej rýchlosť menit zmenou hrúbky pracovnej medzery 3, čo je možné vykonávať zmenou hrúbky dištančného krúžka 8.Ultrazvukové zariadenie podľa vynälezu je možné a výhodné použit na spracovanie kvapalín za účelom ich homogenizácie, emuizifikácie, pre dezintegračné účely, ziskanie jemných disperzií, pre miešanie ťažko alebo klasickými metódami nemiešatelných kvapalín a pre podobné procesy, pri ktorých sa využíva intenzívna ultrazvuková energia.1. Ultrazvukové zariadenie pre kontinuálne spracovanie kvapalín pozostávajúca z ultrazvukového žiaričia a nádoby s kontinuálne pretekajúcou spracovávanou kvàpalinou vyznačujúce sa tým, že povrch ultrazvukového žiariča 1 je blízky tvaru dutiny 12 nádoby 2, pričom dutina 12 nádoby z je zúžená smerom ku dnu, zatiaľ čo v hornej časti nádoby 2 je tangenclálne na pracovnú medzeru 3 pripo jený vstup 9 kontinuálne pretekajúcej kvapaliny, kým V dolnej časti nádoby 2 je umiestnený výstup 11.2. Ultrazvukové zariadenie podla bodu 1 vyznačujúce sa tým, že zužujúca sa dutina 12 nádoby 2 je v tvare pologule.3. Ultrazvukové zariadenie podľa bodu 1 vyznačujúce sa tým, že zužujúca sa dutina 12 nádoby 2 je v tvare kužeľa.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/36

Značky: kvapalín, ultrazvukové, kontinuálně, spracovanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-256096-ultrazvukove-zariadenie-pre-kontinualne-spracovanie-kvapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ultrazvukové zariadenie pre kontinuálne spracovanie kvapalín</a>

Podobne patenty