Laditelná selektivní smyčková souměrná stíněná směrová anténa

Číslo patentu: 255966

Dátum: 15.04.1988

Autor: Nachtmann Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Laditelná selektivní smyčková soumérná stfněná směrová anténaLaditelná selektivní smyčková souměrná stíněná směrová anténa použitelná pro příjem (vysílání) elektromagnetických vln. Stiněná smyčka je provedena z koaxiálniho kabelu, dvojitý ladicí kondenzátor je zapojen ve spodní části stiněné smyčky,nesymetrický napáješ příjímače (vysilačel je připojen paralelné k jedné polovině dvojitého ladicího kondenzátoru, ke druhé polovině je připojen paralelné kompenzační kondenzátor. Elektrcstatické stínění je spojene s elektrickou zemí nesymetrického napáječe a střednim vývodem dvojitého ladicího kondenzátoru spojovacím vodičem. Antény může být využite pro provoz V pásmu krátkých vln, zejména při zaměřováni v námořni, pozemní i letecké službě.Vynález řeší laditelnou selektivní smyčkovou anténu pro směrový příjem (vysílání) elektromagnetických vln, která je elektrostaticky stíněna, je symetrická vůči zemi, přičemž je napájena nesymetrickým napáječem.Stíněné smyčkové antény jsou známyľjiž několik desetiletí, užívají se zejména pro zaměřování radiomajáků a lodí v tísni na námořních plavidlech, dále v pozemní i letecké službě. Stínéná smyčková anténa 5 índuktivní vazbou, zhotovená z koaxiálního kabelu je známa z US patentu č. 4 433 336 (A. R. Carr) z r. 1984 . Smyčkové antény bývají zpravidla nesouměrné vůči zemi, což způsobuje nesymetrický vyzařovaci diagram a obtíže při zaměřování zdrojů signálu a směrovém spojení vůbec. Tato nežádoucí vlastnost se nazývá anténní jev. Lze jej potlačit nebo odstranit elektrostatickým stíněním antény a jejím symetrickým napájením. Elektrostatické stínění současně podstatné zmenšuje Vliv okolních předmětů, indukčních polí elektrických spotřebičú a sítě na činnost antény. Má-li smyčková anténa, byt symetrickâ,fungovat správně, je nutné ji symetricky napájet. Prakticky všechny dnešní krátkovlnné komunikační příjímače určené k běžnému rozhlasovému příjmu mají obvody pro připojení antény nesymetrické. Proto přímé připojení symetrické antény k nim má opět za náeledek anténní jev.Ze známých antén řeší tento problém úspěšně například anténa dle výše uvedeného Carrova US patentu indukční vazbou pomocí malé vazební smyčky.Její nevýhodou je umístění ladicího kondenzátoru v horní části smyčky, kde je obtížně přístupný, dále mělo účinný přenos energie mezi smyčkami a snížení selektivity, způsobené vazební smyčkou. nevýhodou je dále to, že ladicí kondenzátor nemůže být uzemněn.Výše uvedené nedostatky odstraňuje laditelná selektivní smyčková souměrná stíněná směrová anténa, napájená nesouměrným napáječem, se smyčkou provedenou z koaxiálního kabelu podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že dvojitý ladicí kondenzátor je zapojen ve Spodní části stíněné smyčky, nesymetrícký napáječ příjímače (vysílače) je připojen paralelně k jedné polovině dvojitého ladicího kondenzátoru a ke druhé polovině dvojitého ladicího kondenzátoru je paralelně připojen kompenzační kondenzátor. Elektrostatické stínění smyčky, vytvořené opletením koaxiálního kabelu, je spojene s elektrickou zemí (opletením) nesymetrického napáječe a se středním vývodem dvojitého ladicího kondenzátoru. Tímto zapojením se dosáhneVyšší účinek antény podle vynálezu je dán umístěním ladicího kondenzátoru ve spodní části smyčky, takže je uzemněn, je lépe přístupný, účinnějším přenosem signálu mezi anténou a přijimačem (vysílačem) a vysokou selektivitou, nebot neobsahuje vazební smyčku, způsobující nežádoucí parazitní příjmy či vysílání vyšších harmonických kmitóčtů.Na obrázku je schematicky zakresleno uspořádání antény tvořené smyčkou l ze středniho vodiče koaxiálního kabelu elektrostatickým stíněním 2 z opletení téhož koaxiálního kabelu,laděná do rezonance dvojitým ladicím kondenzátorem Ä. Elektricky stíněná smyčka je přizpůsobena nesymetrickému napáječi A jeho připojením k jedné polovině dvojitého ladicího kondenzátoru Q. Paralelně k druhé polovině dvojitého ladicího kondenzátoru 3 je připojen kompenzační kondenzátor 1, který může být proměnný, kompenzující kapacitu napáječe 5. Střed stínění g je spojen s elektrickou zemí vodičem §. Druhý konec nesymetrického napáječe je připojen k přijímači (vysílači) Q. Anténa vyzařuje V rovině smyčky l.Při konkrétním provedení antény podle vynálezu je v obvodu smyčky, zhotovené z běžného koaxiálního kabelu, zapojen dvojitý ladicí kondenzátor (duál) a paralelné k jedné jeho polovině kompenzační kondenzátor, jehož kapacita se řídí délkou napáječe. Celá anténa je otočná kolem svislé osy,pžičemž nosná tyč může být kovová.Anténu podle vynálezu je možno využít pro zvýšení selektivity a dosažení směrového účinku při provozu komunikačníoh zařízení, s výhodou v kmitočtovém rozsahu krátkých vln o frekvencich 1,6 až 30 Mhz. Anténa podle vynálezu má uplatnění při zaměřování v námořní, pozemní i letecké službě.Laditelná selektivní smyčková souměrná stíněná směrová anténa napájená nesouměrným napáječem se smyčkou provedenou z koaxiálniho kabelu, vyznačená tím, že dvojitý ladicí kondenzátor (3) je zapojen ve spodni části stíněné smyčky (1), nesymetrický napáječ (4) přijímače nebo vysilače (6) je připojen paralelné k jedné polovině dvojitého ladiciho kondenzátoru(7), přičemž elektrostatické stínění (2) je spojeno s elektriclčou zemi nesymetrického napáječe (4) a střednim vývodem dvojitého ladicího kondenzátoru (3) spojovacím vodičem (5).

MPK / Značky

MPK: H01Q 7/00

Značky: smerová, laditelná, souměrná, selektivní, smyčková, anténa, stíněná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255966-laditelna-selektivni-smyckova-soumerna-stinena-smerova-antena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Laditelná selektivní smyčková souměrná stíněná směrová anténa</a>

Podobne patenty