Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 255813

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Jaromír, Zoňa Jan, Kollmann Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šžsšfiłfšiľšii Po PIS vYNÁLEzu 255313(54) Hustotové zařízení okrouhlóho plotaclho strojeŘešení se týká hustotového zařízení okrouhlého pletaciho stroje pro výrobu punčochového dpod. zboží, které obsahuje hustotovou páku ovládající např. jehelní válec stroje, ovládanou od řídicího zařízení stroje a od rozkazovacĺho bubnu. Řeši se odstranění pruhováni úpletu při změně otáček tak, že k hustotové páce je do ovládání od řídiciho zařízení zařazen píst pneumatického válce, který je zapojen V pneumatické soustavě obsahující napájecí ventil, ovláda» ný od řidiciho zařízení stroje.Vynález se týká hustotového zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které obsahuje hustotovou páku, přiřazenou např. k jehelnímu válci stroje a ovládanou od řídicího zařízení stroje a od rozkazovacího bubnu.Jsou známy punčochové jednoválcové okrouhlé pletací stroje, kde hustotová páka jeovládána jednak od rozkazovacího bubnu a jednak od počítacího řetězu je tu za tím účelem, aby se prováděla změna hustoty při změnách ještě před tím, než začně působit na hustotovou páku rozkazovací buben, a tím se odstranilo pruhování úpletu při změně otáček do pomala.Toto zařízení pracuje spolehlivě až do 400 ot/min. Při vyšších ryohlostech pletení, kdyklesá při záměnách rychlost z B 50 ot/min. na 200 ot/min. už toto mechanické zařízení nezaručuje svoji funkci, protože je větší setrvačnost a tudíž se prodlužuje časový úsek záměny. Toto mechanické zařízení není schopno tak jemné reagovat, aby se pruhování odstranilo.Úkolem vynálezu je odstranit uvedenou nevýhodu, což je v postatě řesené tím, že k hustotové páce je do ovládání od řídicího zařízení zařazen píst pneumatického válce,který je zapojen v pneumatické soustavě obsahující napájecí ventil ovládaný od řídicího zařízení stroje.Výhodou řešení je to, že zařízení citlivě reaguje, resp. ovládá hustotovou páku při změně otáček, čímž se odstraní pruh na úpletu a zvýši se kvalita zboží, a tím je ovlivněna i prodejnost stroje.Zařízení podle vynálezu je schematicky v příkladném provedení znázorněno na výkrese.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží apod., je opatřen svisle posuvným jehelním válcem l za účelem ovládání hustoty pleteniny. K posuvu jehelního válce l slouží hustotové zařízení, které obsahuje hustotovou páku g, opatřenou rolnou 3 dosedající zespodu na obvod jehelního válce l. Hustotová páka g je uložena na čepu A,který je otočně uložen V otvoru páky Ž. Páka § je výkyvně uložená V neznázorněném rámu stro je. Hustotová páka g je odpružena tažnou pružinou Q, jejíž druhý konec je uchycen rovněžNa konec hustotové páky g tlači zespodu snímací páka 1, jejíž nos dosedá na rozkazovaoí buben §. Rameno páky 5 dosedá na píst g pneumatického válce lg, který je zapojen V pneumatické soustavě. Pneumatický valec lg je uložen v držáku ll, kde je naproti pistu 2 stavěcí šroub lg pro vymezení výkyvu páky 3. Držák ll je upevněn V neznázorněném rámu stroje. Pneqmatický válec lg je napojen na napájecí ventil ll, který je ovládán elektromagnetem ll, který je k němu přiřazen. Elektromagnet ll je zapojen na řídící zařízení stroje, např. na mikropočítač. Na napájecí ventil lg je dále napojen přes škrticí ventil lg zdroj lg tlakovéhoFunkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení jednotlivých úseků úpletu je hustota pleteniny ovládána známým způsobem od rozkazovacího bubnu Q, tj. výškou segmentu Äl rozkazovacího hubnu, případně od segmentu plynulé hustoty. současně s povelem řídicího zařízení k přepnutí pohonu stroje na záměnové otáčky je zapnut proud i do elektromagnetu g, který způsobí otevření napájecího ventilu ll, který byl dosud zavřen. Tlakový vzduch je přiváděn ze zdroje lý přes škrticí ventil lj a napájecí ventil ll do pneumatickéhoválce lg, jehož píst 2 vykývne páku § tak, až narazí na dorazový šroub lg. Paka 5 zvedáčep 3, resp. hustotovou páku g, která se opírá 0 snímací páku 1. vhodným seřízenfm škrticíhoventilu lg dojde ke zpomalenému napouštění tlakového vzduchu do pneumatického válce lg,a tím i k synchronizaci změny hustoty a klesání otáček, což se projeví i na pletenině, kde nevzniká proužek vlivem rozdílných hustot.Po dokončení záměny stroje dojde opět povelem od řĺdicĺho zařízení k přepnutí otáček na vysoké, což probíhá téměř okamžitě. Do elektromagnetu lg je přerušen proud a napájecí ventil ll je uzavřen, přičemž se otevře jeho výfuk. Pusobením pružiny g dojde ke zpětnému výkyvu hustotové páky 3 i páky 5 a rovněž ke zpětnému přestavení pístu 2 pneumatickéhoválce lg. Tato činnost se děje okamžitě.V rámci vynálezu jsou možné různé úpravy. Tak např. píst 2 může působit přímo na hustotovou páku 3 nebo na další rameno hustotové páky g, kdy je tato upravena jako dvojzvratná, přičemž chybí páka 5 apod. Řídicí zařízení může být mechanického typu a na napájecí ventil může püsobit páka apod. Dále hustotová páka nemusí působit na jehelní válec, ale na platinový kruh, a to přes mechanický převod.1. Hustotové zařízení okrouhlého pletacĺho stroje pro výrobu punčochového apod. zboží,které obsahuje hustotovou páku přiřazenou např. k jehelnímu válci stroje a ovládanou od řídicího zařízení spreje a od rozkazovacĺho bubnu, vyznačující se tím, že hustotové páce(2) je do ovládání od řídicího zařízení zařazen píst (9) pneumatického válce (10), který je napojen v pneumatické soustavě obsahující napájecí ventil (13) ovládaný od řídicího2. Hustotové zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že píst (9) pneumatického válce (10) je přiřazen k páce (5), jejíž rameno je Vytvořeno pro uložení čepu (4) hustotové3. Hustotové zařízení podle bodů 1 a Z, vyznačujicí se tím, že pneumatický válec(10) je uložen v rámu (11), který je opatřen seřizovacím šroubem (12). nacházejícím se naproti pístu (9) pneumatického válce (10), přičemž mezi seřizovací šroub (12) a píst(9) zasahuje páka (5), na níž je uložena hustotová páka (2).4. Huetotove zařízení podle bodů 1, 21 3, vyznačující se tím, že na pneumatický válec(10) je napajen napájecí ventil (13) a škrticí ventil (15) a zdroj (16) tlakového vzduchu,přičemž k napájecímu ventilu (13) je přiřazen elektromagnet (14), napojený na řídící zařízení

MPK / Značky

MPK: D04B 9/46, D04B 15/00

Značky: pletacího, hustotové, stroje, okrouhlého, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255813-hustotove-zarizeni-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty