Způsob odstředivého lití dutých válcových těles a zařízení k jeho provádění

Číslo patentu: 255687

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jandera Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob odstředivěho Iití dutých válcovýcłl těle a zařízení k jeho prováděníŘešení se týká způsobu odstředivého liti dutých válcových těles, zejména trub,do rotujicí kokily licim žlábkem 2 kinematické pánve a zařízení k jeho provádění. Podstata způsobu spočívá v tom, že bezprostředně před zahájením lití se do přední části kokily ze strany odlévání vhání, pod úhlem 30 až 60 ° na vnitřní stěnu kokily ve směru lití, tlakový vzducho tlaku 0,4 až 0,6 MPa, a to nejméně po dobu tři sekund od počátku lití. Podstata zařízení spočívá V tom, že sestává z rozvaděciho elementu tlakového vzduchu, ve tvaru dutého prstence o průměru podle jmenovité světlosti odlévaného dutého cělesa, který je opatřen po obvodu, ve směru liti roztaveného kovu, otvory skloněnými k vnitřní stěně kokily pod úhlem30 až 60 °, je připojen k přívodu tlakového vzduchu se vřazeným uzavíracím ventilema je připevněn vně licího žlábku i kinematické pánve.vynález se týká způsobu odstředivého lití dutých váloových těles, zejména trub, a zařízení k jeho provádění.Dosud se při odstředivém odlévání trub lije licím žlábkem roztavený kov z kinematické pánve na rotující stěnu kokily, přičemž při prvním styku roztaveného kovu s vnitřním povrchem kokily dochází k rozstřiku roztaveného kovu. Vlívem tohoto rozstřiku a dále struskovými příměsemi a nečistotami v roztaveněm kovu dochází na konci trub k otřepům a tak k částečnému nebo úplnému znehodnocení funkčních částí trub, sloužících pro vzájemnou montáž. Jejich funkční plochy jsou tvořeny náběhovými úkosy pro zasunutí do hrdla připojované trouby. které je opatřeno pryžovým těsnicím kroužkem. otřepem na koncích trub dochází ke znehodnooování pryžových těsnicích kroužkü a spoje jsou netěsné. Konce trub, které vykazují tuto vadu jsou proto dosud upichovány na soustruhu a dalším třískovým ąbráběním je zhotovován nový náběhový úkos. Při velkých výrobních séríích znamená nutnost obrábění koncu trub značné zvýšení výrobních nákladů, snížení produktivity práce a zvýšené nároky na obráběcí stroje.Tuto nevýhodu stávajícího stavu techniky odstraňuje způsob odstředivého lítí dutých válcových těles do rotující kokily licím žlábkem z kinematické pánve podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že bezprostředně před zahájením lití se do přední části kckily ze strany odlévání vhâní pod úhlem 30 až 60 ° na vnitřní stěnu kokily ve směru lití tlakový vzduch o tlaku 0,4 až 0,6 MP 5, a to nejméně po dobu tří sekund od počátku lití. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá V tom, že sestává z rozvaděcího elementu tlakového vzduchu,ve tvaru dutého prstence o průměru dle jmenovité světlosti odlévaného dutého tělesa, který je po obvodu ve směru lití roztaveného kovu opatřen otvory skloněnými k vnitřní stěně kokily pod úhlem 30 až 60 °, je připojen k přívodu tlakového vzduchu se vřazeným uzavíracím ventilem a je připevněn vně licího žlábku u kinematické pánve.výhodou řešení podle vynálezu je, že zabraňuje rozstřiku rcztaveného kovu v okamžikustyku s rotující stěnou kokily a zajiščuje vynášení strusky 1 veškerých vměstků do vnitŕního prostoru kokily, kde zatuhnou na vnitřním povrchu odlité trouby, odkud se odstraní následnou úpravárenskou technologií, která se běžně dosud používá. Řešením podle vynálezu je odstraněno znehodnocování konců odlitých trub rozstřikem a různými vměstky,čímž odpadá nutnost odstraňování těchto znehodnocenýoh konců trub a vytváření nových náběhových úkosů soustružením. Zvyšuje se tak využití materiálu, produktivita práce, snižují se nároky na energií.Příklad konktétního řešení podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde je znázorněno schematicky zařízení k odstředívému lití.zařízení sestává z rozváděcího elementu l ve tvaru dutého prstence, zhotoveného z tlakové trubky, do které jsou vyvrtány pod úhlem 45 ° otvory a která je zkroužena podle jmenovité světlosti odlévané trouby 1. Rozvaděcí element l je připojen k přívodu g tlakcvého vzduchu se vřazeným uzavíracím ventilem 3 a je připevněn vne licího žlábku 3, u kinematické pánve § s roztaveným kovem §,se kterým je vsunut do okraje kokily Q.Rozváděcí element g se pohybuje společně s licím žlábkem 5. Bezprostredne před zahájením lití se uzavíracím ventílem 3 pustí tlakový vzduch, který proudí otvory v rozváděcím e 1 emenun l a pod úhlem 45 ° dopadá na vnitřní stěnu kokily 5 v místě jejího styku s roztaveným kovem §. Po zahájení lití se uzavíracím ventilem 3 přívod tlakového vzduchu opět uzavře. Po ukončení lití se celé zařízení oddálí.způsobem podle vynálezu jsou příkladně odstředivě odlévány troubyo průměru 400 mm, délce 5 m, o síle stěny 12 mm, ze šedé litíny. Při počátku lití zabráni tlakový vzducho tlaku 0,5 MPa, který se vhání do kokily pod úhlem 45 ° a překrývá místo styku roztaveného kovu § s povrchem vnitřní stěny kokily Q, rozstřiku kovu, vynáší roztavený kov § společněs vměstky do středu kokily §, kde jsou vměstky vlivem své nižší specifické hmotnosti vynâšeny k vnitřnímu povrchu odłévané trouby 1. Po uzavření přívodu tlakového vzduchu vyplní odstřeůovaný čistý roztavený kov 3 zpětnou vlnou konec kokily É, kde vytvoří hladký povrch náběhovéhozpůsob a zařízení podle vynálezu lze využít ve všech slévárenských provozech, kde jsou.trouby vyráběny odstředivým litim do rotující kokily.1. způsob odstředivého liti dutých válcových těles, zejména trub, do rotujíci kokily licím žlábkem z kinematické pánve, vyznačujíci se tím, že bezprostředně před zahájením liti se do přední části kokily ze strany odléváni vhání pod úhlem 30 až 60 °na vnitřní stěnu kokily ve směru lití tlakový vzduch 0 tlaku 0,4 až 0,6 MPa, a to po dobu nejměně tři sekund od počátku liti.2. zařízení k provádění způsobu podle bodu 1, vyznačující se tím, že sestává z rozváděciho elementu (1) tlakového vzduchu, ve tvaru dutého prstence o průměru odpovĺdajícĺm jmenovité světlosti odlévaného dutého tělesa (7), který má po obvodu, ve směru liti roztaveného kovu (8), otvory skleněné k vnitřní stěně kokily (6) pod úhlem 30 až 60 °, je připojen k přívodu (2) tlakového vzduchu se vřazeným uzavíracim ventilem (3) a je přípevněn vně licího žlábku (4) z kinematické pánve (5).

MPK / Značky

MPK: B22D 13/10, B22D 13/02

Značky: válcových, dutých, těles, zařízení, odstředivého, způsob, lití, provádění

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255687-zpusob-odstrediveho-liti-dutych-valcovych-teles-a-zarizeni-k-jeho-provadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob odstředivého lití dutých válcových těles a zařízení k jeho provádění</a>

Podobne patenty