Prostředek k snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formaldehydových kondenzačních pryskyřic a technických produktů na jejich bázi

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Proatředek k snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formalglehydových kondenzačnlch pryskyíic a technických produktů na jejich úzi 4Snížení emise formaldehydu z rozpouš~ tědlových formaldehydových kondenzačnĺch pryskyřic se dosahuje přidavkem prostředku,který tvoří roztok 10 až 50 hmotnostních dilü močoviny a případně až 25 hmotnostnĺch dilů další aminosloučeniny schopné reakce s formaldehydem ve 40 až 100 hmotnostnich dílech rozpouštědla typu alkoholů s počtem uhlíků 1 až 4, alkyléteralkoholů a alkyléteralkoholesterü s počtem uhlíku v alkylových skupinách 1 až 4 a odvozených od vícemacných alkoholů s počtem uhlikových atomü l až 4.Předmětem vynálezu je přostředek k snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formaldehydových kondenzačních pryskyřic a technických produktů na jejich bázi, vhodný zejména pro aminoformaldehydové a fenolformaldehydové pryskyřice a jejich kompozice s jinými pryskyřicemi.Formaldehydové pryskyřice, zvlášte močovinoformaldehydové, melaminformaldehydově,fenolformaldehydové,a krezolformaldehydové pryskyřice éterifikcvané alkoholy, jsou častou reaktivní složkou tvrditelných nátěrových hmot, příp. impregnačních kompozic. Při jejich zpracování za přítomnosti kyselých katalyzátorů a za zvýšené teploty se uvolñuje značné množství volného a labilně vázaného formaldehydu, který zčásti uniká do ovzduší a zčásti zůstává ve vytvrzeném materiálu, z něhož se uvolňuje dodatečně.Uvolněný formaldehyd zamořuje především výrobní prostory při zpracování formaldehydových pryskyřic a jejich kompozic. Avšak i formaldehyd, který se dodatečně dlouhodobě uvolňuje Z užitných předmětů, např. z nátěrů opatřeného nábytku v obytných prostorech, může dosaho~ vat koncentrace, jež překračuje hranici hygienické nezávadnosti. Toxický účinek formaldehydu na lidský organismus je v poslední době předmětem stále většího zájmu hygienikü a v celémsvětě vzrůstâ snaha snížit jeho koncentraci V ovzduší na co nejnižší míru.Z formaldehydových pryskyřic jsou nejrozšířenější aminopryskyřice. Snížení obsahu volného a uvolnitelného formaldehydu a tím jeho emise při zpracování se tu obvykle řeší již při syntéze pryskyřic snižováním podílu formaldehydové složky, s případnou náhradou acetaldehydem (jap. pat. č. 77 26592) nebo zabudovánĺm některých amidů (DOS 2 430 889),případně dodatečnou modifikací aminoalkoholy (jap. pat. č. 78 37794). Jiný způsob řeší odstranění volného formaldehydu v pryskyřici účinkem peroxidu vodíku a zahuštěním produktu jap. pat. č. 77 15595).Snižování obsahu formaldehydu V pryskyřici zásahy do syntézy má nevýhody, spočivající v podstatě náročnější technologii přípravy. Dodatečná modifikace pryskyřičných kompozic je omezena na použití méně dostupných aditiv rozpustných v daném systému a často představuje zhoršení zpracovatelských i konečných vlastností kompozice.Uvedené nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je prostředek pro snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formaldehydových kondenzačních pryskyřic a technických produktů na jejich bázi, který je vhodný zejména pro aminoformaldehydcvé a fenolformaldehydové pryskyřice a jejich kompozice s jinými pryskyřicemi. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tento prostředek je tvořen roztokem 10 až 50 hmot. dílů močoviny a případně až 25 hmot. dílů další aminosloučeniny schopné reakce s formaldehydem ze skupiny zahrnující acylamidy, ąrylamidy, sulfoamidy, laktamy, kyanamid a jeho deriváty a deriváty močoviny ve 40 až 100 hmot. dílech rczpouštědla ze skupiny zahrnující alkoholy s počtem uhlíkových atomů 1 až 4 a alkyléteralkoholy a alkyléteralkoholestezy s počtem uhlíkovýoh atomů v alkylových skupinách 1 až 4, odvozené od vícemocných alkoholu s počtem uhlŕkových atomů 1 až 4.Použití močoviny a případně i jiných aminosloučenin jako prostředku ke snížení emíse formaldehydu z jeho kondenzačních produktů je z obecného hlediska známé. Zatím však nebylo možné využít močovinu ke snížení emise formaldehydu v rozpcuštědlových systémech, neboč její převedení do roztoku v běžných rozpouštědlech těchto systémů bylo velmi problematické. Je totiž známo, že močovina se dobře rozpouští pouze ve vodě a v několika málo speciálních rozpouštědlech a naopak v těch, kterých se obvykle používá k přípravě nátěrových hmot na bázi formaldehydových pryskyřic se nerozpouští buč vübec,nebo jen zcela málo. Předložený vynález umožňuje aplikovat močovinu v uvedených systémoch v množství potřebném k dosažení antiemisních účinků, přičemž její použitelnost je vázána na přítomnost specifikovaných alkoholu, alkyléteralkoholů a alkyléter alkoholesterů. Taková řešení dosud nebylo v líteratuře publikováno. Výhodou prostředku podle vynálezu je mimořádně jednoduchá příprava z běžně dostupných surovín, jednoduchá aplikace a především vysoký účinek při malých přídavcích, 3 255681které prakticky neovlivňují funkční vlastnosti formaldehydových pryskyřic nebo jejichK přípravě prostředků ke snížení emise formaldehydü podle tohoto vynálezu postačují suroviny běžné obchodní kvality. Základní složkou je močhvina, dalšími vhodnými aminosloučeninami, které přicházejí v úvahu jako účinné složky, jsou acylamidy, jako fo ~ąmid,acetamid, propionamid, akrylamid, metakrylamid, 2 diamidä adipamid, dále arylamidy např. benzamid, sulfoamidy, zvláště p-toluensulfonamid a jako laktam je vhodný kaprolaktam.Z derivátů močoviny přichází V úvahu biuret, metylendimočovina, etylendimočovina,acetylendimočovina, etylenmočovina, propylenmočovina,a hydroxyetylenmočovina, metyla dimetylmočovina, acetylmočovina, metyl- až butylurethan, metyl- až propylhexahydrotriazinon, ale také thiomočovina, fenylthiomočovina aj. lále je možno použít kyanamid a jeho deriváty, např. dikyandiamid, soli dikyandiamidinu guanidinu a biguanidu, dimetyla difenylguanidin, dále melamín a guanaminy, jako formo-, aceto-, benzo- a toluguanamín,případně další.Jako jednomocné alkoholy přicházejí V úvahu metylalkohol, etylalkohol, propylalkoholy,butylakoholy a amylalkoholy, z vícemocných alkoholu etylenglykol až butylenglykol, glycerol a jiné. Z alkyéteralkoholů jsou vhodné etylenglykolmcnometyléter až etylenglykolmonobutyléter, z diéterů především etylenglykoldimetyléter, dále vyšší alkyléteralkoholy, např. propylenglykolmonometyléter, z alkyléteralkoholestêrů je to zejména etylenglykolmetyléteracetát.Příprava prostředků k snížení emise formaldehydu podle vynálezu spočívá V prostém rozpuštěni močoviny a dalších aminosloučenin v alkoholu nebo ve směsi alkoholü, příp. alkoholéterů a -esterů, nejlépe za zvýšené teploty. Po ochlazení se roztok zfiltruje na vhodném zařízení k odstranění připadných nečistot.Prostředek nachází největší uplatnění k snížení volného a uvolnitelného formaldehydu v rozpouštědlových typech aminoformaldehydových pryskyřic a jejich kompozic s dalšími pryskyŕicemi v nátěrových nebo impregnačních hmotách Vytvrzovaných kyselým tvrdidlem za běžné nebo za zvýšené teploty. Přísada malého množství tohoto prostředku do aminopryskyřice nebo do kompozice, at už ihned po přípravě nebo až před použitím, podstatné snižuje emisi formaldehydu při zpracování i dlouhodobý únik formaldehydu z vytvrzované pryskyřičné kompozice, nejčastějí z nátěrového filmu. Použití tohoto prostředku neni omezeno výlučně na rozpouštědlové hmoty, může sloužit k snížení emíse formaldehydu i ve vodorozpoustných nebo disperzních formaldehydových pryskyřicích nebo kompozicích pro nejrúznější účelysložení prostředku k snížení emise formaldehydu podle vynálezu vyplývá z několika následujících příkladů.3 hmot. díly tohoto prostředku se přídaí ke 100 hmot. dílům syntetického laku tvrdi~ telného kyselinou, který je roztokem aminopryskyřice, alkydové pryskyřice, nitrocelulőzy,adítiv, v organických rozpouštědlech o sušině 45 hmot. a směs se zhomogenizuje. Takto upravený lak lze dlouhodobě skladovat nebo po přídavku tvrdidla ihned zpracovat. Únik formaldehydu při zpracování laku je podstatné nižší a výrazně se zkrátí i dodatečná emise z vytvrzeného filmu. Množství formaldehydu uvolněné během prvních 8 hodin vytvrzování z lakového filmu při 20 °C a zjištěná dynamickou absorpční metodou předstevuje 50 až 55 hodnoty zjištěné hodnocením laku bez přídavku prostředku.8 hmot.|dí 1 ů tohoto prostředku se přidá ke 100 hmot. dílům 50 roztoku močovinoformaldehydové pryskyřice éterifikované butanolem v butanolu a xylenu a směs se zhomogenizuje. Obsah volného formaldehydu v aminopryskyřici klesne po 3 hodinách na 85 hmot. a po 3 dnech na 60 8 hmot. původního množství, a to bez změny vlastností pryskyřice.Prostředek pro snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formaldehydových kondenzačních pryskyřic a technických produktů na jejich bázi, vhodný zejména pro aminoformaldehyduvé a fenolformaldehydové pryskyřice a jejich kompozica s jinými pryskyřicemi, vyznačující se tim, že je tvořen 10 až 50 hmotnostních dílů močoviny a případně až 25 hmotnostních dílü další aminosloučeniny schopné reakce 5 formaldehydem ze skupiny zahrnující acylamidy,arylamidy, laktamy, kyanamid,a jeho deriváty a deriváty močoviny ve 40 až IDD hmotnostních dílech rozpouštědla ze skupiny zahrnující alkoholy s počtem uhlíkových atomů 1 až 4 a alkyléteralkoholy a alkyléteralkoholestery s počtem uhlíkových atomů v alkylových skupinách 1 až 4 odvozené od vícemocných alkoholu s počtem uhlíkových atomů 2 až 4.

MPK / Značky

MPK: C09D 3/54, C09D 3/50

Značky: formaldehydových, emise, jejich, snížení, kondenzačních, rozpouštědlových, technických, formaldehydu, bázi, pryskyřic, produktů, prostředek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255681-prostredek-k-snizeni-emise-formaldehydu-z-rozpoustedlovych-formaldehydovych-kondenzacnich-pryskyric-a-technickych-produktu-na-jejich-bazi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostředek k snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formaldehydových kondenzačních pryskyřic a technických produktů na jejich bázi</a>

Podobne patenty