Měnič stejnosměrného napětí

Číslo patentu: 255672

Dátum: 15.03.1988

Autori: Eráneke Jiří, Otýs Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PO PIS VYNÁLEZU 255672 K AUTOHSKÉMU osvěnćeníMěnič stejnosměrného napětí je určen zejména pro napájení obvodů, u nichž je požadováno galvanické oddělení, např. pro napájení A/D nebo D/A pŕevodniků v průmyslové elektronice apod. Měnič sestává z řídiciho obvodu, jehož vývody jsou spojeny s prvním a druhým součinovým členem TTL s otevřeným kolektorem,jejichž výstupy jsou přes první a druhé kompenzační vinutí připojeny na prvnina transformátor spojený s kladnou svorkou napájeciho napětí. Kolektory tranzis torů jsou připojenyzápornou svorku napájecího napětí.jejichž emitory jsou anody diod a jednakna anody diod a navynález se týká měniče stejnosměrného napětí určeného pro pŕeměnu napájecího napětí na výstupní napětí různé velikosti.Dosavadní známá provedení měničů stejnosměrného napětí pracují obvykle jako samokmitající měniče s vlastním buzením. Jejich nevýhodou je menší spolehlivost funkce, zejména při rozběhu, nestálost kmitočtu apod. Proto se v náročnějších aplikacích používají měniče s cizím buzením. Nevýhodou těchto měničů jsou pžídavné ztráty v budicích obvodech. Přitom největší část ztrát připadá na buzení koncových tranzistorñ. Je to dáno tím, že koncové tranzistory pracují v zapojení se společným emitorem, takže ani zlomek budicího příkonu V obvodech hází se nepřenáší na výstup měniče, nýbrž představuje pouze ztráty.Uvedené nevýhody odstraňuje měníč stejnosměrného napětí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že první výstup řídicího obvodu je připojen na první vstup prvního součinového členu TTL s otevřeným kolektorem, že druhý výstup ŕídicího obvodu je připojen na první vstup druhého součinového členu TTL s otevřeným kolektorem a třetí výstup řídicího obvodu je připojen na druhé vstupy obou součinových členů TTL s otevřeným kolektorem. Výstup prvního součinového členu TTL s otevřeným kolektorem je připojen přes první kompenzační vinutí na bázi prvního tranzistoru a výstup druhého součinového členu TTL s otevřeným kolektorem je připojen přes druhé kompenzační vinutí na bázi druhého tranzistoru. Emitor prvního tranzistoru je připojen jednak na katodu první diody a jednak na začátek primárního vinutí a emitor druhého tranzistoru je připojen jednak na katodu druhé diody a jednak na konec primárního vinutí transformátoru. Kolektory obou tranzistorů a anody obou diod jsou připojeny společně na zápornou svorku zdroje napájecího napětí a střed primárního vinutí transformátoru je připojen na kladnou svorku zdroje napájecího napětí.Měnič stejnosměrného napětí podle vynálezu odstraňuje dosavadní nevýhody a jeho hlavní předností je spolehlivá funkce a velká účinnost dosažená tím, že koncové tranzistory pracují v zapojení se spoločným kolektorem, takže i jejich budicí proudy se transformují na výstup měniče a dále tím, že vlivem kompenzačních vinutí, zapojených v bázích koncových tranzistorú,jsou úbytky napětí na tranzistorech v sepnutém stavu velmi malé. Ke zvýšení účinnosti přispívá také blokování obou koncových tranzistorů v přechodových stavech signálem z třetího výstupu řídicího obvodu.Praktické provedení měniče stejnosměrného napětí podle vynálezu je blokovým schématem znázorněno na přiloženém obrázku.Měnič stejnosměrného napětí podle vynálezu sestává z řídicího obvodu l, ze dvou součíno vých členů 3, 3 TTL s otevřeným kolektorem, ze dvou tranzistorů 3, §, ze dvou diod É, 1a z transformátoru É s primárním vinutím 2, sekundárním vinutím gg a kompenzačními vinutími ll, lg. Navzájem jsou propojeny tak, že první výstup 5 ŕídicího obvodu l je připojen naprvní vstup g prvního součinového členu g TTL s otevřeným kolektorem, druhý výstup 2 řídicího obvodu l je připojen na první vstup g druhého součinového členu §TTL s otevřeným kolektorem a třetí výstup 3 řídicího obvodu l je připojen ne druhe vstupy 5, h obou součinovýoh členů3, 3 TTL s otevřeným kolektorem. Výstup g prvního součinového členu 3 TTL s otevřeným kolektorem je připojen přes první kompenzační vinutí ll na bázi prvního tranzistoru A a výstup 5 druhého součinového členu g TTL s otevřeným kolektorem je připojen přes druhé kompenzační vinutí lg na bázi druhého tranzistoru 5. Emitor prvního tranzistoru A je připojen jednakna katodu první diody g a jednak na začátek primárního vinutí 2 transformátoru Q s emitor druhého tranzistoru Q je připojen jednak na katodu druhé diody 1 a jednak na konec primárního vinutí g transformátoru 5. Kolektory obou tranzistorů 3, 5 a anody obou diod 3, 1 jsou připojeny společně na zápornou svorku lg zdroje napájecího napětí a střed primárního vinutí 3 transformátoru Q, na jehož sekundárním vínutí gg je indukováno výstupní napětí měniče, I je připojen na kladnou svorku lg zdroje napájeoího napětí.Měnič stejnosměrného napětí podle vynálezu pracuje tak, že pravoúhle symetrické a navzájem inverzní signály z výstupů 5 a Q řídicího obvodu l uvádějí střídavě do sepnutého stavu3 255672 výstupy 5 a i prvního a druhého součinového členu g, g TTL s otevřeným kolektorem. V sepnutém stavu je na výstupech Q a i nulová úroveň výstupního napětí, odpovídající potenciálu záporné svorky lg napájecího napětí. Vzhledem k tomu, že výstupy 5 a i jsou spojeny přeskolektorem, jsou i na jejich emitorech střídavě nulové úrovně napětí, stejné jako na výstupech É a i. To znamená, že začátek a konec primárního vinutí g transformátoru 3 jsou střídavě spínány na potenciál záporné svorky lg zdroje napájecího napětí, zatímco střed primárního vinutí g je spojen s kladnou svorkou lg zdroje napájecího napětí. Tímto způsobem je v sekundárním vínutí gg transformâtoru Q indukováno výstupní napětí měniče. Při každé změně hlavních řídicích signálů řídicího obvodu i je na jeho třetím výstupu 5 generován krátký impuls, kterým jsou blokovány současně oba součinové členy 3, 1 TTL s otevřeným kolektorem. Tímjsou zavírány na krátkou dobu přechodného stavu oba tranzistory 4á, za ůčelem snížení ztrát v přechodových stavech.Měnič stejnosměrného napětí podle vynálezu je mnohostranně využitelný v elektronice a v mikropočítačové technice. Je vhodný zejména pro napájení analogových obvodů, u nichž je požadováno galvanickě oddělení, z napájecího napětí logických integrovaných obvodu, např. pro napájení D/A nebo A/D převodníků V průmyslové elektronice apod.Měnič stejnosměrného napětí, obsahující řídící obvod, dva součinové členy TTL s otevřeným kolektorem, dva tranzistory, dvě diody a transformátor, vyznačený tím, že první výstup(a) řídicího obvod (1) je připojen na první vstup (d) prvního součínového členu (2) TTL 5 otevřeným kolektorem, že druhý výstup (b) řídicího obvodu (1) je připojen na první vstup(q) druhého součinového členu (3) TTL s otevřeným kolektorem a že třetí výstup (c) řídicího obvodu (1) je připojen na druhé vstupy (e, h) obou součinových členů (2, 3) TTL s otevřeným kolektorem, přičemž výstup (f) prvního součinového členu (2) vinutí (11) na bázi prvního tranzistoru (4) a výstup (i) druhého součinového členu (3) TTL s otevřeným kolektorem je připojen přes druhé kompenzační vinutí (12) na bázi druhého tranzístoru (5) a že emitor prvního tranzistoru (4) je připojen jednak na katodu první diody (6) a jednak na začátek primárního vinutí (9) transformátoru (8) a emitor druhého tranzistoru (5) je připojen jednak na katodu druhé diody (7) a jednak na konec primárního vinutí (9) transformátoru (8), zatímco kolektory obou tranzistorů (4, 5) a anody obou díod (6, 7) jsou připojeny společně na zápornou svorku (13) zdroje napájecího napětí a střed primárního vinutí (9) transformátoru (8) se sekundárním vinutím (10) je připojen ha kladnou svorku (14) zdroje napájecího napětí.

MPK / Značky

MPK: H02M 7/537

Značky: měnič, stejnosměrného, napětí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255672-menic-stejnosmerneho-napeti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Měnič stejnosměrného napětí</a>

Podobne patenty