Plnicí komora zařízení pro dávkování sypkých mazadel do trub válcovaných za tepla

Číslo patentu: 255457

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hulicius Přemysl, Legart Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Plnící komora zařízení pro dávkováni sypkých mazadel do łrub válcovuných za tepla. Plnící komora je součástí zařízení pro dávkování sypkých mazadel do trub válcovaných za tepla. Sestává z plnicí hlavy, přivodni částí a vodici části,které jsou k sobě připevněny šroubovými spojí a vodici části suvně uloženy v suportu, přičemž plnicí hlava je opnŕena vrtánim zaústěným do výtokového kanálu,jehož ústi je tvarově shodné s plnicim otvorem opěrného talíře, přivodová část s přívodním nástavcem je opatřena plnicím otvorem mazadla, zaústěným do sešikmeného plniciho kanálu, který je horním vyústěním připojen na výtokový kanál a do něhož je mezi zadní stěnou přívodní části a plnicím otvorem vloženo filtrační sito a z jehož spodni části je vyveden kanálek naústěný do vrtání, a vodici část je opatřena osovým kanálem přivodu stlačeného vzduchu, který je svým sešikr . meným ústim připojen k dolnímu vyústěni plniciho kanálu.vynález se týká plnicí komory pro dávkování sypkýçh mazadel do trub válcovaných za tepla. Při výrobě ocelových bezešvých trub válcováním za tepla se předvalek válcuje na zasunutém trnu. Tečné napětí od trnu při přetvárné práci zpúsobuje možnost vzniku a otevírání trhlin ve vnitřní stěně trubky. zmenšení fríkčních sil mezi trnem a vnitřní stěnou trubky se uäomàčmk je použitím minerálních qranulovaných mazadel, které se při styku s horkou stěnou roury ztekucují. Většinou se ypravování tohoto mazadla do ústí vběžného konce trubky nebo dutéhopředvalku provádí ručně vhozením odhadnutého množství mazadla.Tento úkon je pro obsluhu v sálavém prostředí velmi obtížný a mazací účinky dosažené tímto postupem nejsou vždy optimální, protože množství vpraveného mazadla se vlivem osobní chyby obsluhy Často různí. Tyto nedostatky z velké části odstraňuje zařízení pro dávkování těchto mazadel do vběžného konce předvalku, které je přestavně usporádáno k ose kolmé na osu dopravního pohybu předvalku e je vybaveno kromě jíného plnící hlavou v níž se pohybuje píst s výtlačnou hlavou, která vytlačuje mazadlo do trubky. Částečnou nevýhodou tohoto zařízení je počet pohyblivých dílů a postupné opotřebování kluzných ploch pístu a válce V němž se pohybuje vlivem styku s abrazivním keramickým mazadlem.Tyto nedostatky odstraňuje plnioí komora zařízení pro dávkování sypkých mazadel dotrub Válcovaných za tepla, opatřená ve své čelní části opěrným talířem s výtlačným otvorem,uložená V suportu suvně uspořádaného V ose kolmé na dopravní osu předvalku v saních základověho lože a podstata vynálezu spočíva v tom, že plnicí komora sestává z plnicí hlavy, přívodní části a vodicí části, které jsou k sobě připevněny šroubovými spojí a vodicí částí suvně uloženy v suportu, přičemž plnicí hlava je opatřena vrtáním zaústěným do výtokového kanálu jehož ústí je tvarově shodné s plnicím otvorem opěrného talíře, přívodová část s přívodním nástavcem je opatřena plnicím otvorem mazadla zaústěným do sešikmeného plniciho kanálu,který je svým horním vyústěním připojen na výtokový kanál a do něhož je mezi zadní stěnou přívodní části a plnicím otvorem vloženo filtrační sito a z jehož Spodní části je vyveden kanálek naústěný do vrtání, a vodicí část je opatřena osovým kanálem přívodu stlačeného vzduchu, který je svým sešikmeným ústím připojen k dolnímu vyústění plnicího kanálu. Mezi osazení čela přívodní části a vodítko v němž je celá plnicí komora suvně uložena je vloženaPlnicí komora podle vynálezu podstatné zjednodušuje konstrukcí stávajících plnicích zařízení a vyznačuje se nízkým stupněm opotřebeni, snadnou roztíratelností a údržbou.vynález je v příkladu provedení schematicky znázorněn na připojeněm výkresu, který představuje osový řez sestavou plnici komory.Plnící komora sestává ze tří hlavních dílů z plnicí hlavy lg, přívodové části gg a vodicí části gg. Všechny tyto díly jsou k sobě sešroubovány a vodicí částí gg jsou suvně uloženy ve vodítku il suportu Ag, přičemž mezi osazení 31 vodicí části gg a vodítko gl je vložena pružina 53. K plnicĺ hlavě lg je připevněn operný talíř gg s plnicím otvorem äl,na který navazuje na výtokový kanál ll do něhož ústí vrtání lg vytvořené v dolní části plnicí hlavy lg. Přívodní část gg je opatřena přívodním nástavcem gł na který navazuje plnicí otvor gg, který je v tělese přívodní části gg na sešikmený plnicí kanál gg. Spodní části sešikmeného kanálu 33 je spojena s vrtáním lg plnicí hlavy lg kanálkem 21, přičemž mezi ústovým otvorem gg kanálku gg a dolním ústím plnicího otvoru gg je do plnicího kanálu 23 vloženo filtrační sítko gg. K dolnímu ústí sešikmeného plnicího kanálu 3 je svým sešikmenýmústím 1 napojen osový kanál Q vodicí části gg plnicí komory.Sešikmené ústí 3 a dolní konec sešikmeného plnicího kanálu 3 vytvářeji kapsu, v níž se shromažäuje drobnější granulometrická a prachová trakce mazadla gl, prošlého filtračním sítem 35, zatímco nadsítné se ukládá V sešikmeném plnicím kanálu gg. Vpuštěním stlačeného vzduchu QA do osového kanálu 53 dojde k vylétnutí mazadla gl ze sešikmeného kanálu gg výtokovým kanálem ll a plnicím otvorem âł do vnitřku trubky opřeně o opěrný talíř gg.současně odcházejí i drobnějši a prachcvé podíly mazadla 27 kanálkem gg a vrtáním łg.Nárazy trubky na čelo opěrného talíře 59 tlumí při zásunu vodicí části gg ve vodítku gł1. Plnící komora zařízení pro dávkování sypkých mazadel do truh válcovaných za tepla,opatřená ve své čelní části opěrným taliřem s plnicím otvorem, uložená v suportu suvně uspořádaného v ose kolmé na dopravní osu roury v saních základového 1 ože,vyznačená tím, že sestává z plnici hlavy (10), přivodní části (20) a vodicí části (30), které jsou k sobě přípevněny šroubovými spojí a vodicí částí (30) suvně uloženy v suportu (40), přičemž p 1 nici.hlava (10) je opatřena vrtánĺm (12) zaústěným do výtokového kanálu (11) jehož ústi je tvarově shodné s plnicim otvorem (51) opěrného taliře (50), přívodová část (20) s přivodnim nástavcem (21) je opatřena plnicím otvorem (22) mazadla (27) zaústěným do sešikmeného plnicího kanálu(23), který je svým hornim vyústěním přippjen na výtokový kanál (ll) který je svým hornim vyústěním připojen na výtokový kanál (11) a do něhož je mezi zadní stěnou přívodnĺ části(20) a plnicím otvorem (22) vloženo filtrační sito (26) a z jehož spodní části je vyveden kanálek (24) naústěný do vrtání (12), a vodicí část (30) je opatřena osovým kanálem (3 M přivodu stlačeného vzduchu (34), který je svým sešikmeným ústím (32) připojen k dolnimu vyústěni plnicĺho kanálu (23).2. Plnící komora podle bodu 1, vyznačená tím, že mezi osazení (31) čela vodici části(30) a voditko (41) je vložena pružina (42).

MPK / Značky

MPK: B21C 45/00

Značky: sypkých, dávkování, komora, mazadel, zařízení, plnicí, válcovaných, tepla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255457-plnici-komora-zarizeni-pro-davkovani-sypkych-mazadel-do-trub-valcovanych-za-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plnicí komora zařízení pro dávkování sypkých mazadel do trub válcovaných za tepla</a>

Podobne patenty