Prostředek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového

Číslo patentu: 255251

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Vladimír, Kalvoda Ladislav, Zumr Václav, Vrkoč Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno za os 83 úunpmwwu (45) Vydáno 15 03 39Autor vynález KALVODA LADISLAV RNDr. CSc., NOVÁK VLADIMIR ing. csc. , VRKOČ JAN RNDr, CSC., PRAHA, ZUMR VÁCLAV ing. CSO.,HLUBOKÄ nad Vltavou(54) Prostłedok pro masový odchyt lýkožrouta smrkovóhovynález se týká prostředku pro masový odchyt lýkožrcuta smrkového (Ips typographus), který vedle 2-methyl-3-butan-2-olu a (S)-cis-verbenolu obsahuje jako další synergicky působící složku xylen. Prostředek se V příslušné aplikační jednotce,odparniku používá pro masový odchyt tohoto kůrovce v lapačich.Jedním z nejnebezpečnějších a ekonomicky nejvýznamějších škůdců smrkových porostú v jejich celém areálu rozšíření (téměř celá Evropa, Sibiř až po Madžusko a severní Čínu) je kůrovec, lýkožrout smrkový Ips typographus (L.).Protože je tento kůrovec polyvoltinním druhem, a protože se vyvíjí jeho populace pod ochranou kůry v lýku smrku, přemnoží se poměrně velmi snadno, zpravidla v průběhu dvou let a stává se agresivním, primérním Škůdcem, který nalétává i zcela zdravé smrkové porasty,zprvu vyšších věkových tříd, pak i středního věku. Jeho ekonomický význam vyplývá i z existence standardu, oborová normy ON 48 2711 Ochrana lesa proti kůrovci, lýkožroutu smrkovému,kde jsou legislativní ustanovení povinných kontrolních s obranných opatření. Z citované oborové normy je patrno, že dosavadní způsob ochrany spočívá jednak V pracném a ekonomicky neůnosném lapákovém boji (lákání brouků na nakácené evidované stromy) a chemické asanaci íceloobvodový postřík insekticidy). Protože dosažení dobrého účinku na brouky žijící ve většině vývojových stadií pod kůrou je obtížné a protože je navíc žádoucí omezovat v co nejvyšší míře použití pesticidů, jsou hledány nové metody boje s tímto škůdcem.Je známe, že kůrovci používají íeromonový komunikační systém. U lýkožrouta smrkového,který je polygamním druhom. naletují na hostitelské stromy nejprve samci, kteří produkují směs feromonů, sestávající z alespoň tří složek. Dosud byly identifikovány 2-methyl-3-buten-2-ol çmethyl-butenol), (S)-cis-verbenol a 2-methyl-6-methylen-2,7-oktadien-4-ol (ipsdienol)Naturwissenschaften 53, 582 (1976) a gg, 98 (1977) a tam uvedené citace . Jednotlivé složky,které samy o sobě mají relativně nízký účinek, působí synerqicky a váhí jednak samice a jednak působí agregačně na ostatní samce.Na podkladě těchto znalostí je znám prostředek pro vábení lýkožroutů, zejména lýkožrouta smrkového, obsahující verbenol, který se vyznačuje tím, že též obsahuje 2-methyl-3-buten-2-ol a popžípadě též ipsdienol (čs. patent Č. 196 414) a komerčné jsou dostupné odparníky Pheroprax firmy Celamerck AG. a Ipslure firmy Borregaard Industries Limited. Prvý z nich je dvousložkový a obsahuje methylhetenol a (S)-cis-verbenol v poměru 191 a druhý je tžísložkový a obsahuje methylbutenol, (S)-cis-verbenol i ipsdienol v poměru 15071. Přestože prvý dvousložkový prostředek vábí menší množství brouků, je jeho použití ekonomičtější vzhledemk vysokým výrobním nákladům ipsdienolu. Navíc í počet chycených brouků u obou směsí závisí na typu použitého lapače.Jako slabé atraktanty se též v literatuře uvádějí alfa-pinen, beta-pinen a myrcen, získané z těkavých složek čerstvě kácených stromů. V práci Bakke aj. v NaturwissenschaftenQA, 98 (1977) a v čs. patentu č. 196 414 však uvádějí, že při testech směsi cis-verbenolu,methylbutenolu a ipsdienolu nebylo pozorováno další zvýšení účinku po přidání primárních atraktantů, jako jsou extrakty z těkavých složek čerstvě kácených stromu a jejich jednotlivých složek. Nyní bylo s překvapením zjištěno, že přidání xylenu ke směsi methylbutenolu a (S)-cis-verbenolu významné zvyšuje její účinek.Předmětem předloženého vynálezu je prostředek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového(Ips typographus), obsahující 2-methyl-3-buten-2-o 1 a ls)-cie-verbenol, který se vyznačuje tím, že jako další složku obsahuje xylen.Poměr aktivních složek, to je methylbutenolu, (S)-cis-verbenclu a xylen V prostředku podle vynálezu může být V širokém rozmezí, například 19140 až l 91 l,s výhodou 19119. Aplikační jednotka prostředku podle vynálezu, odparník, musí umožňovat, aby se všechny aktivní složky odpařovaly přibližně v uvedeném poměru současně a po dostatečně dlouhou dobu, to je alespoň 6 týdnů. V praxi se pro tento účel používají tři typy odparníků třívrstvé lamináty, odparník s propustnou folií z plastické hmoty firmy Celamerck a knotový odparník podle čs. autorského osvědčení č. 210 299.I vynález je blíže objasněn v následujících příkladech.P ř I k 1 a d 1 Porovnání účinnosti agraqačních směsí při polním testu.Pokus masového odchytu byl proveden na dvou lokalitách během jarního i letního rojení a na jedné lokalitě během jarního rojení. Byly srovnány dvě směsi účinných složekV tabulce jsou shrnuty počty odchycených imag a účinnost porovnána s účinnosti standardní směsi 1., která byla vzata jako 100.Lokalita Směs Jarní rcjení Letní rojení Celkem S účinnosti Erdy l l S 79 427 2 306 100Při testování na lokalitách Brdy a Zbyšov byly použity okenní lapače, na lokalitě Hluboké byly použity lapače barierově. Z testů vyplýva, že na obou typech dochází po přidání xylenu k vyšším úlovkům. p ř k 1 a d 2 Porovnání účinku agregačních směsi při polním testu v provozních podmínkách.Pokus masového odchytu byl proveden v Lesním závodě Vlašim. Byly testovány dvě směsi účinných složek a porovnány s obchodním výrobkem Pheroprax firmy Celamerck. Pro odchyt bylypoužity transparentní okenní lapače a trubicové lapače.uvedené poměry složek jsou objemové.Směs ĺočet lapačů Počet imag účinnosti 1. 20 31 598 107 2. zo 40 075 136 Pharoprax 20 29 490 100Procento účinnosti bylo vztaženo na komerční výrobek Pheroprax. Počty v jednotlivých lapačích se podle,lokality pohybovaly mezi minimální hodnotou 310 a maximálně nalezenou hodnotou 4 450. Na jednotlivých lokalitách byly umístěny vždy stejné typy lapačů a všechny 3 varianty.Prostředltek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového - Ips typographus - obsahující Z-methyl-Zł-buten-z-ol a (shcis-vsrbenol vyznačujicí se tim, že jako další složku obsahuje xylen, přičemž poměr složek ve shora uvedeném pořadí je od 19140 do 1911 objemové.

MPK / Značky

MPK: A01N 31/00

Značky: masový, lýkožrouta, odchyt, smrkového, prostředek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255251-prostredek-pro-masovy-odchyt-lykozrouta-smrkoveho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostředek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového</a>

Podobne patenty