Způsob likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

33372 Po PIS VYNÁLEZU 255105Autor Nám STRAKA FRANTIŠEK ing., HUŠEK VLADIMIR ing. csc., KUŽNIAR JOSEF MVDr. CSC., KRUNTORÁD FRANTIŠEK ing., PRAHA(54) Způsob likvidace tokutých nebo ztokutitalných potravlnářakých odpadů a upojonl k provádění tohoto způnobuZařízení sestává ze zásobni nádrže nutrientu připojené přes mísič a vtláčeci čerpadla na sĺč vtláčecich vrtů. Tekutý odpad se vtlačuje do lože skládky tuhého komunálního odpadu, která je v biologicky aktivním stadiu metanogenniho kvašeni a je vybavena recirkulací průsakových vod 5 odčerpáváním vznikajíciho plynu. Řešení lze použít nejen k likvidaci tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů, ale též vedlejšich produktů z potravinářských výrob.vynález se týká způsobu likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů a zapojení k provádění tohoto způsobu a řeší tento problém za jejich současného energetického využití.Tekuté nebo ztekutítelné odpady, resp. vedlejší produkty z potravinářských výrob mohou pocházet z libovolné potravináłské výroby. Pžedpokládá se, že tekuté nebo ztekutitelné potravinářské odpady nebo vedlejší produkty z potravinářských výrob mohou obsahovat lipidy a jejich degradační produkty, s výhodou v emulqované nebo rozpustné formě, proteiny a jejich degradační produkty včetně volných aminokyselín, sacharidy a polysacharidy a z nich vznikající produkty včetně glycidů, jednoduché cukry a jejich deriváty, celulosu, škroby i dextriny. produkty kvašení cukrů, mastné kyseliny i alkoholy a minerální látky přírodního organického materiálu. Nejsou přípustné pouze látky všeobecně toxické pro mikroorqanismy a látky inhibující metanogenní procesy.Dosud používané způsoby likvidace těchto odpadů vyžadují aplikaci chemických procesů,převážně pak spalování. U odpadů s vysokým obsahem vody je likvidace obtížná, spalovací proces je energeticky náročný nebo je nutné odpady předupravit či zahustít.Biologické čištění odpadů ve specializovaných čistírnách není jednak vhodné pro všechny typy odpadů, např. pro vody s plovoucím tukem, a jednak nedosahuje v jednoduohém provedení bez dočištění ekologicky přípustných norem pro kvalitu vypouštěných vod. Další nevýhodou specializovaného biologického čištění je omezená univarsálnost technologického procesu pro odlišné typy odpadů a též to, že čistící jednotka musí pracovat nepřetržitě, at už zcela kontinuálně nebo v šaržovém procesu se zásobní nádrží, protože je pro udržení biologické aktivity stanice nutný trvalý přísun nutrietu ve formě zpraccvávaných odpadů. Nevýhodou dosud používaných čisticích nebo likvidačních technologií je to, že obtížné zvladají nárazové výkyvy v kvalitě L kvantitě vetupujících odpadních vod obtížně se realizují i jednorazové likvidace nebo kampañový provoz.Nevýhody odstraňuje způsob podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, že odpad se vtlačuje do lože skládky tuhého komunálního odpadu, která je v biologicky aktivním stadiu metanogenního kvašení a je vybavena recirkulací průsakových vod s odčerpáváním vznikajíoího plynu. Způsob podle vynálezu se provede s výhodou tak, že odpad se před vtláčením předupraví chemicky, např. úpravou pH a/nebo enzymaticky, např. přídavkem proteolytických enzymů a/nebo biologicky, např. propionovým kvašením nebo se ohřeje je teplotupdo 100 °C. Výhodou způsohu podle vynálezu je tedy skutečnost, že při současné likvidaci obtížných odpadů je produkovana ze zlikvidovaného odpadu ušlechtiiá forma energie. Další výhodou je to, že vtláčený tekutý odpad i voda v něm obsažené intenzifikují kvasný metanogenní proces ve skládce jednak vlivem přídavků vlhkosti a perkolací kapaliny ložem skládky a jednak nutriční hodnotou organické hmoty vtlačeného tekutého odpadu. Intenzifikací metanogenního procesu se docílí l intenzivnějšího odbourání obtížně reagujících komponent z uloženého tuhého odpadu. Další výhodou je to, že velká kapacita skládky umožňuje i nárazové vtláčení tekutého odpadu různého původu V různých časových intervaloch.Způsob podle vynalezu se provedl na zapojení podle vynalezu, jehož podstata je v tom,že zasobní nádrž nutrientu je płipojena přes mísič a vtláčecí čerpadla na síč vtláčecích vrtů.zapojení podle vynálezu na obrázku, kde nádrž l nutrientu je svou spodní častí připojena na dávkovací čerpadlo 3, které je svým výtlakem zaústěno do mísiče g. opatřeněho míchadlem 1 a topnými registry á, mísič 3 je svou spodní částí připojen na vtlačecí čerpadla §, která jsou výtlakam zaústěna do vtláčecích vrtů 1. Tekutý odpad je u skládky deponovan v uzavřené nádrži l nutrientu a je davkovacím čerpadlem 3 přimísen do vratné průsakové vody v mísiči 3 vybavené míchadlem 1 a topnými registry §, přičemž je možno upravit pH vzniklé kapaliny přídavkem tlumiče, např. vápenné suspenze. Obsah mísiče g je topnými reqistry 5 ohřát na teplotu 20 až 100 °C a pomocí vtlačecích čerpadel g je dopraven do vtlačecích3 255105 vrtů 1, kterými namichaný odpad vtěká do lože skládky. Při použití velmi zředěných odpadůse může zpracovávat 1 nemísený odpad.způsob podle vynálezu byl proveden například 5 použitím zapojení podle vynálezu taktoSplachové vody z mastného A drůbežâřského průmyslu obsahující proteinové a tukové komponenty byly před vtlačením do skládky v nádrži nutrientu předupraveny přídavkem proteolytického enzymu.Splachové vody z mastného a drubežářského průmyslu obsahující proteinové a tukové komponenty byly před vtlsčením do skládky v nádrži nutrientu předupraveny přidavkem lípolytického enzymu.Homogenizované bachorové obsahy z masného průmyslu byly smiseny v mísiči s exkrementy z drůbežářských závodů, naředěny recirkulačni vodou a vtlačeny do skládky.Obsahy lapačů tuku z masného průmyslu byly v nádrži nutrientu naředěny splachovou vodou, zahžáty na 70 °C, v misiči byl obsah nutrientu doplněn další ředicí vodou, emulgován při 70 °C za současné ůprayy pH vápennou suspensi na hodnotu 7,6 a takto upravený nutrient byl vtlačen do lože skládky.Směs splachových vod a syrovátky z mlékárenskáho průmyslu byla v nádrži nutrientu podrobena fermentaci bakteriemi propionového kvašení, pŕokvašený substrát byl mísičí upraven přídavkem žedíci vody a vápenné suspenze na pH 7,7, zahřát na 65 °C a vtlačen do skládky.4 vynález lze použit nejen k likvidaci cekutých nebo ztekutítelných potravinářských odpadů. ale též vedlejších produktů 2 potravlnáłských výrob.1. způsob likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů, vyznačujici se tím, že tyto odpady se vtlačují do lože skládky tuhého komunálního odpadu, která je v biologicky aktivnim stadiu metanogenního kvašení a je vybavena recirkulaci průsakovýçh vod 5 odčerpávánim vznikajícího plynu.2. Způsob podle bodu 1, vyznačujíci se tim, že odpad se před vtláčením předupravi chemicky a/nebo enzymaticky a/nebo biologicky, např. propionovým kvašením nebo se ohřeje na teplo tu do 100 °c.3. zapojení k provedení způsobu podle bodů 1 a 2, vyznačujíci se tim, že zásobni nádrž(1) nutrientu je připojena přes misič (3) a vtláčecí čerpadla (6) na síť vtláčeclch vrtů (7).

MPK / Značky

MPK: C02F 11/04

Značky: likvidace, zapojení, tekutých, způsob, potravinářských, způsobu, odpadů, ztekutitelných, tohoto, provádění

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255105-zpusob-likvidace-tekutych-nebo-ztekutitelnych-potravinarskych-odpadu-a-zapojeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů a zapojení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty