Plošný vícevrstvý textilní útvar, vhodný zejména jako nepřilnavý absorpční obvaz

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

uouomovvuuazv (45) vydáno 15 09 as AOBIEVY g 5) PILLER BOHUMIL ing. Drsc, PROCHÁZKA ROSTISLAV, KRAMPLOVÁ MILADA ing.,Autur vynâluzu JAVORSKÝ JOSEF ing., BRNO (ČSSR), FILATOV VLADIMIR NIKOLAJEVIČ, KOVARSKIJ ALEKSANDR VASILJEVIČ, KASJANĚNKO VADIM VASILJEVIČ, CITULSKIJ ALEKSANDR DIMITROVIČ, MOSKVA (SSSR)(54) Plošný vícevrstvý textilní útvar, vhodný zejména ako nepřilnavýPlošný vicevrstvý textilní útvar je vhodný například jako nepřilnavý absorpční obvaz na otevřená poraněni. Sestává z nejméně dvou vlákenných útvarů, z nichž nej~ méně jeden je savý a obsahuje vlákna s vysokou absorpcí vlhkosti. Nejméně jeden vlákenný útvar z hydrofóbnich nekonečných vláken je kontaktní 5 nízkou absorpcí vlhkosti pod 0.5 , tažnosti nejméně 20 ve všech směrech a pevnosti nejméně 2 CN/dtex. Je spojen s nejméně jedním vlákenným útvarem, tvořicim savou vrstvu pomoci mechanických spojů, např. proplétaci vazbou nebo äitim.vynález se týká vicevrstvého textilního útvaru s možností použití na nepřilnavé absorpční obvazy pro rychlé krytí ran. V základním provedení obsahuje nejméně dva vlákenné útvary a to nejméně jeden, jehož vlákna s vysokou absorpcí vlhkosti tvoří savou složku textilního útvaru a nejméně jeden další vlákenný útvar s nízkou absorpční vlhkostí, který tvoří kontaktní vrstvu.Běžně používané obvazové materiály se vyrábí ponejvíce klasickou pletařskou nebo tkalcovskou technologií, 2 nití obsahujících hydrofilní vlákna, například bavlnu nebo visközovou střiž. Některé druhy těchto obvazů se napouštějí léčivy nebo obsahují přípravky zastavující krvácení, antimikrobní přípravky a podobně.Pokrokem ve výrobě a v aplikaci tohoto zdravotníckeho materiálu jsou známé typy vrstvených obvazů s nejméně jednou povrchovou vrstvou vláken, propouštějící snadno vlhkost a na ni uloženou savou vrstvou, která tuto vlhkost částečně nebo úplně absorbuje. Z hlediska známých způsobů výroby a spojování použitých vrstev mezi sebou převládají absorpční obvazy,vyráběné papírenskou technologií, vpichováním, pojením, lepením přípravky na bázi škrobů,případně spojením pomocí ultrazvuku, přičemž bylo vyvinuto velké množství variant vzhledem k perforaci vrstev, použití samolepicích okrajů, rozměrně odlíšných typů a pod. vedle vlákenných materiálů se ve vrstvách používá pletenin, tkanin, netkaných textilií, folií.Z patentové a odborné literatury jsou známé různé způsoby výroby a různá složení absorpčních obvazů, například z jednoho dvouvlákenného rouna, v němž jedna vrstva obsahuje vlákna z inertního polyclefinu a druhá vrstva viskôzová nebo bavlněná vlákna a spojení těchto vrstev je provedeno vpichováním.Z výsledků aplikace dosud používaných známých obvazů v lékařské praxi vyvstal požadavek na jejich přilnavost a na dokonalé kopírování povrchu lidského těla, což předpokládá vhodně zvolené materiálové složení, zejména vrstvy dotýkající se pokožky. Cílem vynálezu je proto uplatnění vyhovujícího materiálového složení kontaktní vrstvy obvazu, jeho struktura a vyhovující způsob spojení vrstev mezi sebou. Ke splnění těchto cílů směřuje nepřilnavý absorpční obvaz v podobě plošného, vícevrstvého textilního útvaru, sestávajícího nejméně ze dvou vlákenných útvaru, to jest savé vrstvy obsahující vlákna s vysokou absorpcí vlhkosti a kontaktní vrstvy obsahující vlákna s nízkou absorpcí vlhkosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vlákenný útvar, vytvářející kontaktní hydroföbní vrstvu z nekonečných vláken vykazujících absorpci vlhkosti menší 0,5 má ve všech směrech tažnost nejméně 20 a pevnost nejméně 2 CN/dtex, čemuž odpovídají například parametry rouna vyrobených pod tryskou.Tato konstantní hydrofóbní vrstva je spojena s nejméně jedním dalším vlákenným útvarem z hydrofilních vláken pomocí mechanických spojů, například proplétací vazbou bez vazné nitě. S výhodou je vlákenný útvar, vytvářející v nejpřilnavém absorpčním obvazu kontaktní vrstvu vytvořen z rouna nekonečných hydrofôbních, nahodile uspořádaných vláken na bázi inertního polyolefinu, například z polypropylenových vláken. Do savé vrstvy možno použít vlákna hydrofilní s vysokou absorpcí, například bavlněná vlákna, viskózovou střiž nebo celulozová vlákna ve formě modifikované visközové střiže s vysokou absorpčni schopností.V důsledku flexibility kontaktní vrstvy z nekonečných, zejména nahodile orientovaných vláken je zajištěn dokonalý styk obvazového materiálu i s nerovným povrchem lidského těla. Použitý způsob spojení vlákenných útvaru spolu s materiálovým složením a se strukturálním uspořádáním kontaktní vrstvy odstranil hlavní příčinu vzniku tuhých obvazů, které sice plní funkční vlastnosti, avšak nedostatečně kopírují tvar lidského těla. Použitím absorpčního obvazu podle vynálezu odpadá nebezpečí dráždění rány a jejího okolí vyčnívajícími volnými vlákny, jak je tomu například při použití staplových vlákenných materiálů. Rovněž je možno dosáhnout u kusových absorpčních obvazů zatavení okrajových vláken kontaktní vrstvy pomoci vyhŕívané sekaci šablony natolik, aby vlákna nevyčnívala ze zarovnaných krajů a nevnikala do otevřené rány.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na základě několika příkladných provedení nepřilnavého absorpčního obvazu podle tohoto vynálezu.Absorpční obvazový materiál, sloužicí například k překrytí otevřených ran, byl vyroben z jednoho vlákenného útvaru, vytvářejícího kontaktní hydrofóbní vrstvu obvazu z nekonečných nahodile uspořádaných polypropylenových vláken jemnosti 3,75 dtex, o plošné hmotnosti 30 až50 g.m 2 s tažností 25 ve všech směrech a pevnosti 3 CN dtex 1, zhotoveného pod tryskou. Druhý vlákenný útvar byl vyroben na mykacím stroji z viskozové střiže jemností 1,6 dtex, 31 mm délky, což je bavlnářský typ. Tyto dva vlákenné útvary se spojily na propletacím stroji Arachne děl. 40 pomoci vazných nití POPh KK, jemností 84 dtex f 25 ve vazbě protisměrně kladeného trikotu.Takto získaný polotovar se rozřezal na pásy požadované délky a šířky a pásy byly zabaleny do vzduchotěsných ohalů, sterilizovány ionizujícim zářením Co dávkou 25 KGy.Obvazový materiál sestává z kontaktní hydrofóbní vrstvy podle příkladu 1, zatímco savá vrstva sestává z 50 hmot. vizkozové střiže bavlnářského typu 1,6 dtex, 31 mn a 50 hmot. bavlněné střiže délky 25 až 35 mm. Spojení obou těchto vlákenných útvaru opět na propletacím stroji Arachne děl. 40 za stejných podmínek jako v příkladu 1.Z takto vyrobeného polctovaru se vyrazily pomoci sekací šablony, vyhřivané na teplotu bodu tání materiálů kontaktní hydroföbni vrstvy, jednotlivé kusy obvazů, jejichž okrajová polypropylenová vlákna se vlivem vyhřívané sekací šablony lehce termoplasticky spojila tak, aby volné konce nevnikaly do rány.Plošný vícevrstvý textilní útvar pro zdravotnické účely, obsahující kontaktní hydroföbní vrstvu podle příkladu 1 a savou vrstvu, obsahující směs 50 hmot polyesterových vláken jemnosti 1,7 dtex délky 38 mm a 50 2 hmot. bavlněných vláken libovolné jemnosti a staplu, přičemž byly oba druhý těchto vláken nahodile promíseny na klasickém mykacím složení. Spojení obou vlákenných útvarú nastalo opět na proplétacím stroji ARACHNE děl. 40 - viz přiklad 1.složení kontaktní i savé vrstvy absorpčního obvazu podle kteréhokoliv z příkladů 1 až 3 s tím rozdílem, že byla použita navíc vnější vrstva z nahodile uspožádaných polypropylenových vláken jemnosti 3,75 dtex o plošné hmotnosti vnější vrstvy 50 g m 2, která se spolu s kontaktní a savou vrstvou proplete podle příkladu 1.Na proplétacim stroji ARACHNE děl. 40 se spojily způsobem proplétáni bez vazné nitě dva vlákenné útvary, z nichž jeden obsahoval polypropylenová vlákna o jemnosti 3,75 dtex,plošné hmotnosti 40 g m 2 a tažnosti ve všech směrech 30 při pevnosti 3 CN dtex 1 pro použití na konstantní vrstvu absorpčního obvazu. Druhý vlákenný útvar, tvořicí savou vrstvu obvazu obsahoval bavlněnou střiž délky 30 mm a viskozovou střiž délky 30 mm v poměru 40 60 hmot. Dokončovací operace podle příkladu 1 a 2.1. Plošný vícevrstvý textilní útvar, vhodný zejména jako nepřilnavý absorpční obvaz k rychlému krytí otevřených poranění, sestávající nejméně ze dvou vlákenných útvaru, 2 nichž nejméně jeden je savý a obsahuje vlákna 5 vysokou absorpcí vlhkosti a nejméně jeden je kontaktní s nízkou absorpcí vlhkosti, vyznačující se tím, že vlákenný útvar, vytvářející kontaktní hydrofőbní vrstvu z nekonečných vláken s absorpcí vlhkosti pod 0.5 E vykazuje ve všech směrech tažnost nejméně 20 E a pevnoat nejméně 2 CN/dtex, přičemž je epojen s nejméně jedním dalším vlákenným útvarem, tvořicím savou vrstvu pomocí mechanických spojů,například proplétací vazbou nebo šitím. i2. Plošný vícevrstvý textilní útvar podle bodu 1, vyznačující se tím, že spojení vlákenných útvarů je provedenc pomocí mechanických spojů V podobě proplétací vazby bez vazné nitě vlastními vlákny.3. Plošný vícevrstvý textilní útvaŕ podle bodu 1 nebo 2, vyznačující se tím, že vlákenný útvar vytvářející kontaktní hydrofőbní vrstvu je vytvořen z rouna nekonečných, nahodile orientovaných vláken.4. Plošný vícevrstvý textilní útvar podle některých 2 bodů 1, 2, a 3, vyznačující se tím, že nekonečná vlákna s absorpcí vlhkosti pod 0,5 S jsou hydroföbní vlákna na bázi inertního lineárního polyolefinu, napýíklad vlákna polypropylenová.5. Plošný vícevrstvý textilní útvar podle bodu 1, vyznačující se tím, že vlákna savévrstvy jsou hydrofilní vlákna, například bavlněná, visközová střiž nebo celulözová vlákna v podobě modifikované viskozové střiže s vysokou absorpční schopností.

MPK / Značky

MPK: D04B 21/14, A61F 13/00

Značky: vhodný, vícevrstvý, absorpční, nepřilnavý, útvar, plošný, obvaz, textilní, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255091-plosny-vicevrstvy-textilni-utvar-vhodny-zejmena-jako-neprilnavy-absorpcni-obvaz.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plošný vícevrstvý textilní útvar, vhodný zejména jako nepřilnavý absorpční obvaz</a>

Podobne patenty