Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 254295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Andó Ján, Šídlo Eduard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Hustotové zařízení okrouhlěho pletacího strojeŘešení se týká hustotového zařízení okrouhlého pletacĺho stroje, zejména maloprůměrového vícesystémového. které obsahuje axiálně posuvné zámky pro ovládání pletacích jehel a jim přiřazené hustotové prostředky tvořené s výhodou hustotcvou vačkou a hlavní hustotovou pákou. Podle řešení.je hlavní hustotová páka opatřena výkyvnou pomocnou hustotovou pákou, nesoucí ovládací elektromagnet, jehož jádro je opřeno 0 hlavní hustotovou páku.Vynález se týká hustotového zařízení okrouhlého petacího stroje, zejména maloprüměrovéhoJe známé zařízení pro řízení hustoty úpletů, které obsahuje posuvně umístěné zámky s přiřazenou pákou ovládanou např. vačkou nebo elektromagnetem. Tyto ovládací prvky přesunují odpružené posuvné zámky o předem danou hodnotu. Zařízení je poměrně jednoduché a spolehlivá,jeho použití je však možné pouze tehdy, kdy je celková hustota úpletu ovládána axiálním pohybem platinového víka. Toto představuje značnou nevýhodu, protože řízení celkové hustoty úpletu axiálním přestavováním platinového víka je značně složité a náročné na přesnost výroby.Další známé hustotové zařízení pro řízení skokové hustoty, v případě, že celková hustota úpletu je řízena axiálním přestavováním zámků, obsahuje páku ovládanou zvláštní samostatnou vačkou. Tato vačka je spřažena s hlavní vačkou ovládající celkovou hustotu úpletu. Hlavní nevýhoda tohoto vytvořeného hustového zařízení spočíva V tom, že musí být použity dvě samostatné vačky, vzájemně pohybově spřaženě, což je poměrně složité a výrobně náročné.Cílem vynálezu je odstranit tyto nevýhody zařízení pro řízení pro řízení skokové hustotyÚkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro řízení skokové hustoty úpletů, které by bylo výrobné jednoduché, levné a snadno seřiditelné.Úkol je vyřešen hustotovým zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že hlavní hustotová páka je opatřena výkyvnou pomocnou hustotovou pákou, nesouci na svém konciovládací člen, jehož činná plocha je opřena o hlavní hustotovou páku.Výhoda hustotového zařízení podle vynálezu spočívá V tom, že velikost změny skokové hustoty úpletu v pletacím systému je dána vzájemnou polohou hlavní a pomocné hustotové páky. Tato Velikost je určena zdvihem jádra ovládacího elektromagnetu a je nezávislá na poloze hlavní hustotové páky. Proto řízení celkové hustoty, jakož i skokové hustoty v pletacím systému je možné provádět jedinou vačkou a celé hustotové zařízení je velmi jednoduché a výrobnéDalší výhody a význaky vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení hustotovéhozařízení, znázorněného v bokoryse na přiloženém výkrese.Okrouhlý pletací stroj, zejména maloprůměrový, jednoválcový, vícesystémový, je opatřen jehelním válcem l, v němž jsou umistěny pletací jehly g. Pletacím jehlám 2 je přiřazena známá zámková soustava, z níž jsou na obrázku znázorněny pouze stahovač § a protizámek g, které jsou V každém pletacím systému upevněny na posuvném jezdci Š prostřednictvím šroubů 1. Posuvný jezdec § je uložcn na stojanu Q. Na jeho spodní části âll je připevněn kolík É, který se opírá o pomocnou hustotovu páku lg. Stojan A je upevněn na přírubě 3. V přírubě l, bezprostředněpod jezdcem 5, je uložená rovněž hlavní hustotová páka ll.Tato hlavní hustotová páka ll je na svém vnitřním okraji llll otočně uložená na čepu ll a na svém vnějším konci lll je opatřena kladkou lg. Kladka ll se opírá o dráhu läll vytvořenou v hustotové vačce lg. Hustotová vačka lg je uložena na vnějším obvodě lll příruby l prostřednictvím kulíček lg. Hustotová vačka l§ je dále na obvodě ozubeným věnoem l§ll, se kterým je v záběru neznázorněné ozubené kolo, poháněné např. servomotorem. Nad hlavní hustotovou pákou ll je uložena pomocná hustotová páka lg. Pomocná hustotová páka lg je k hlavní hustotové páce ll uchycena výkyvně pomocí čepu ll. Na vnějším konci lglg pomocné hustotové páky lg je upevněn ovládací člen, např. ovládací elektromagnet ll, nebo bowden spojený neznázorněným vedením s elektronickým řídicím ústrojím pletacíhb stroje. Činná poloha ovládacího členu,tj. jádro lgll ovládacího elektromagnetu lg se opírá 0 hlavní hustotovou páku ll.Hustotové zařízení podle vynálezu pracuje následovně.Hustotová vačka l§, uložená na přírubě 3, je pootáčena prostřednictvím svého ozubenéhověnce 15.2 neznázorněným servomnterem napojeným rovněž na elektronické řídící ústrojí pletacíhostroje. Pohyb vačkové dráhy ł§Lł se pomocí kladky lg přenáší na obě hustotové páky lg, 1 a odtudpak na posuvný jezdec Q nesoucí stahovač ga protizámek 2. Dochází tím k axiálnínu posuvu těchto zámků É, 2 a ke stejné změně velikosti hustoty ve všech pletacích systémech okrouhlého pletacího stroje. Dílčí změna nastavené velikosti hustoty např. skoková hustota v některém z pletacích systémů se provede připojením ovládacího elektromagnetu lg ke zdroji elektrického napětí na základě impulsu z elektronického řídicího ústrojí.Jádro 12.1 ovládacího elektromagnetu, upevněného na pomocné hustotové páce lg, kterése opírá o hlavní hustotovou páku lg, se vysune a zvedne pomocnou hustotovu páku lg o danou délce elektrického impulsu odpovídající hodnotu. Tim dojde i k posunu jezdce Q nesoucíhooba zámkově díly g, 2 a ke skokové změně hustoty v daném pletacím systému. Tento nastavený rozdíl hustot v daném pletacím systému zústane zachován bez ohledu na polohu hustotové vačky łà až do té doby, než je ovládací elektromaqnet lg odpojen od zdroje elektického napětí. Poté dojde púsobením stahovače § na jedzci á k poklesnutí pomocné hustotové páky lg do původníl. Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje. zejména maloprůměrového vícesystémového, obsahující vzhledem k pletacím jehlám axiálně posuvné zámky pro ovládání pletacĺch jehel a jim přiřazené hustotové prostředky, tvořené hustotovou vačkou a hlavní hustotovou pákou,vyznačujicí se tím, že hlavní hustotová páka (13) je opatřena výkyvnou pomocnou hustotovupákou (10), nesoucí na svém konci ovládací člen, jehož činná plocha je opřena 0 hlavní hustoto vou páku (13).2. Hustotové zařízení podle bodu 1. vyznačujíci se tím, že ovládací člen je tvořen elektro magnetem (12), spojeným s řidicím ústrojím pletacího stroje.

MPK / Značky

MPK: D04B 9/46, D04B 9/02

Značky: okrouhlého, zařízení, pletacího, hustotové, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-254295-hustotove-zarizeni-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty