Sposob hodnotenia povrchových vlastností práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií

Číslo patentu: 254218

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marcinčin Antón, Harmaniaková Pavla, Ondrejmiška Koloman

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD RD VYMAlEzv 45 Vydané 15 11 33 A oozrvv l g(75) Autor vynálezu MARCINCIDj ANTON ing. CSc., BRATISLAVA, ONDREIMISKA KOLOMAN ing. CSC., SVIT, HARMANIAKOVA PAVLA, BRATISLAVA54) Spôsob hodnotenia povrchových vlastností práškového polynleíínu vhodného na prípravu koncentrnvaných farebných disperzłíRiešenie sa týka spôsobu hodnotenia povrchových vlastností práškového ipolyolefí~ nu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií určených pre farbenie polymérov- v hmote. Hodnotenie povrcho~ vých vlastností práškového polyolefinu podla vynálezu spočíva v tom, že sa stanoví pódlel polýpropylénového alebo polyetylénového oleja Zn, o viskozite 5 D až 300 mPa .s pri 25 °C, ktorý sa nachádza v ipovrchovej vrstve po dokonalom zmáčaní práškového polýolefínu a odstránení prebytočného množstva oleja vákuovou filtráciou.Vynález sa týka spôsobu hodnotenia .povrchových vlastnosti práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií určených pre farbenie poIymér-ov v hmote.V prvej fáze prípravy farebných rkoncentrovaných disperzií koncentratov s maximálnou iarbiacou silou dochádza k zmiešaniu a homogenizácii práškového polyolefínu a dispergatora. K zmesi sa potom pridá pigment a nasleduje ďalšia homogenizácia systému.Povrchové javy V systéme určujúce mechanizmus dispergácie podmieňujú optimálne množstvo dispergátora polyoxyetylénglykoly a ich deriváty tak, aby došlo k dokonalému zmáčaniu práškového polyolefinu a vytvoreniu povrchovej vrstvy s hrúbkou približne radov-e 10 m. Okrem toho, množstvo dispergätora má zodpovedať 35 až 50 percent z celkovej hmotnosti pigmentu -v zmesi. Vzájomné vztahy zložiek a charakter disperzie pri homosçenizácii práškových materiálov a dispergátora budú určované chemick-ou stavbou zložiek a povrchovými vlastnosťami polyolefínu apigmentu.Merný povrch práškového pigmentu je daný typom pigmentu a stupňom mletia. Množstvo dispergátora potrebné na dosiahnutie optimálnych vlastnosti farebného koncentrâtu sa určí tzv. metódou zmáčateinosti pigmentov. Präškový polyolefín určený na výrobu farebných koncenträtov vykazuje značnú nerovnomernost velkosti častíc, merného povrchu, jeho členitosti a adsorpčnej schopností. Výsledkom toho je rozdielne množstvo dispergétora potrebné na jeho dokonalé zmáčanie a vytvorenie požadovanej hrúbky povrchovej vrstvy. Pri malej ati sorpčnej schopnosti, t. j. spravidla pri velkých častiach práškového PP dochádza v systéme k nadbytku dispergätora, ktorý potom vytvára s pigmentom tažkodispergovateľné tlokuly. Naopak pri vysokej adsorpčnej schopnosti, čiže spravidla pri veľmi jemnom prášku nedôjde k jeho úplnému zmáčaniu dispergâtorom. Množstvo dispergátora je určené koncentráciou pigmentu vo farebnej disperzii. V obidvoch prípadoch dochádza k zhoršeniu spracovateinosti zmesi pri príprave farebných koncentrovaných disperzii a k zhoršeniu koloristických vlastnos 1.Pre hodnotenie merného povrchu práškového polypropylénu je možné použiť niekto 4ré adsorpčné metódy, ktoré sa však v- prevadzkove praxi nepouživajú pre technickú a ekonomickú náročnosť, Iné vhodné jednoduché metódy pre hodnotenie povrchových. vlastnosti práškového polypropylénu okrem sitovej analýzy nie sú rozpracované ani jpoužívané.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob podla vynalezu, ktorého, podstata spočíva v tom, že sa stanoví podiel polypropylénového alebo polyetylénového oleja o viskozite 50 až 300 .m.Pa . s 25 °C nachádzajúceho sa v povrchovej vrstve po dokonalom zmáčaní polypropylénového prášku a odstránení prebytočného množstva vákuovou filtráciou. Táto hodnota Zn - zmačateľnost olejom) vyjadrená v 0/) na množstvo polyměru zohladňuje »nielen vonkajší ale tiež vnútorný povrch agregovaných častíc, jeho členitost a adsorpčnú schopnosť. .Výhodou spôsobu hodnotenia povrchových vlastností práškového polypropylénu podľa vynälezu je jednoduchosť vykonania metódy, bez nároku na investície, technická nenáročnosť umožňujúca využitie spôsobu ako prevádzkovej metódy a velmi dobrá korelácia stanovených hodnôt Z., so spracovatelskými vlastnosťami práškového polypropylénu.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.Do filtračného .kelímka S 1 obsah 30 ml sa navážia 3 g práškového polypropylénu na predvážkach. K polypropylénu sa pridá 12 g polypr-opylénového oleja PPKSOO a zmes dôkladne premiešame za čas 5 minút. Potom sa nadbytok oleja odfiltruje za vákua pomocou vodnej vývevy. Cez vzniklý filtračny koláč sa nechá nasávať vzduch pod vákuom ešte 10 minút. Po tomto čase sa stanoví hmotnosť kelímka filtračného koláča ako. hodnota X. Filtračný koláč z kelímka sa potom odstráni najvýhodnejšie gumovou stierkou a stanovi sa hmotnost kelímka ako hodnota Y. PP olej pred meraním sa temperuje pri 25 °C. Zmáčateľnost Z vypočitame zo vztahuTabulkal , Zmáčatelnost Z vzoriek práškového PP TATRENPostupom ako V príklade 1 sa stanovila zmáčatelnolst práškového polypropylénu polyetylénovým olejom o viskozite 170 m. Pa.stanovila sa zmáčatelnost práškového polyetylénu Liten postupom ako v. príklade 1,zo z Presnosť metódystanovila sa chyba merania vyjadrená va TATREN HPFsuperjemný 2 105 0/0 riačným koeficientom tabuľka 2.Priemerná hodnota Z 32,3 Variačný koeficient vx i 60 0/0Vuplyv viskozíty na Z 0je len málo závislá od viskozity oleja, a teda aj od teploty takto to» vyplýva z tab. 3. Z to~ hoto dôvodu je možné pre stanovenie zrnáčatelnosti Zo použit komerčne vyrábaný PP olej alebo PE olej pri normálnej teplote 25 °C.Vplyv viskozity PP oleja na zmáčateľnost práškového polypropylénu pri 25 °CFrakcie 3 .až 5 zodpovedajú rozjptylu viskozity komerčne vyrábaného PPK 300, čo dovoľuje ejho použitie pre stanovenie bez korekcie na viskozitu.Vplyv velkosti častíc PP a Z 0Ďalšie výsledky tab. 4 poukazujú na to, že jednotlivé frakcie rôznych vzoriek PP majú rozdielne zmáčateľnosti, z čoho vyplýva, že častice práškového PP majú veľmi rozdielnu geometriu a členitosť povrchu. Hodnota zmáčateľnosti Z., lepšie odráža povrchové vlastnosti práškového» polypropylénu ako sitová analýza a medzi týmito hodnotami nie je jednoznačný vztah.Zmâčateľnost frakcií praškov medzi sitami 400 až 900 ôk/cmz pre rôzne vzorky PP Vzorka PP 1 2 3 4 Z 0, 0/0 lZ výsledkov vyplýva, že spôsob hodnotenia povrchových vlastnosti práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií podľa vynálezu je vhodnou metódou pre stanovenie jeho spracovateľských vlastností a môže byt pre svoju jednoduchosť vykonania použitá V prevádzkovej praxi. Podia výsledkov optimálne hodnoty Z 0 pre práškový PP na výrobu farebných koncentrátov v rozsahu 25 až 50 .Zmáčateľnosť Z práškového PP ovplyvňuje hlavne homogenitu prášk-ovej zmesi po lypropylén-pignient-dispergátor. Präškový polypropylé-n s hodnotami zmáčateľnosti pod 25 vykazuje v zmesi s dispergátorom a pigment-om zníženú homogenitu a pretaveni vzniká veľký podiel flokulätorov pigmentu, ktoré znižujú spracovateľnost vyfarbeného polyméru a farebnú silu jpigmentu.Pri hodnotách zmáčateľnosti nad 50 9/0 farebný koncentrát vykazuje zhoršenú filtr-nvateľnosť a tiež nižší stupeň disperzity pigmentu vyplývajúci z nehomogenity práškovej zmesi.Spôsob hodnotenia povrchových vlastností práškového polyolefinu vhodného na pripravu koncentrovaných farebných dispewrzií určených pre farbenie polymérov v hmote vyznačený tým, že sa stanoví podiel Z 0 9/0 poiyupropylénovéhol alebo polyetylénovéhooleja o vískozite 50 až 300 mPa .s pri 25 °C nachádzajúceho sa v povrchovej vrstve po dokonalom zmáčani práškového polyolefínu a odstránení prebytočného množstva vákuovou filtráciou.

MPK / Značky

MPK: C08J 3/20, C08J 3/08, B01J 8/00, C08J 3/22

Značky: povrchových, farebných, práškového, disperzií, přípravu, vlastností, hodnotenia, koncentrovaných, vhodného, polyolefinů, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-254218-sposob-hodnotenia-povrchovych-vlastnosti-praskoveho-polyolefinu-vhodneho-na-pripravu-koncentrovanych-farebnych-disperzii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob hodnotenia povrchových vlastností práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií</a>

Podobne patenty