Způsob čištění odpadních vod s obsahem organických a dusíkatých látek

Číslo patentu: 253810

Dátum: 17.12.1987

Autori: Žák Jiří, Hlavicová Marie, Wanner Jiří, Rak Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob čištění odpadních vod s obsahom organických a dusíkatých látekProcesy biologické asimilace organického znečištěni, biologičké nitrifikace a denitrifikace se prováději v systému s postupným tokem, přičemž dochází ve stupni k asimilaci organického uhliku a míneralizaci dusíku, ve stupni nitrifikace anorqanického dusíku, ve stupni k endogenni denitrifikací za současné neutralizace vzniklých vodikových iontů,ve stupni k dokončení nitrifikace a ve stupni k exogenní denitrifikací potřebným množstvim zpracovávané odpadní vody. Ve stupni jsou dočištěny posledni zbytky orqanického znečištěni a dochází k uvolněni plynného dusíku, což umožní zlepšení separační schopnosti funkční polykultury od vyčištěné cdpadni doby a její vrácení zpět na začátek systému. Využití spadá do oboru vodního hospodářství k ochraně životního prostředí.vynález řeší problém biologického čištění odpadních vod zejména prúmyslových nebo směsí průmyslových a splaškových vod, obsahujících biologicky rozložitelné organické látky a amoniakální a organický dusík ve vyšších koncentracích. K čištění je použito funkční polykultury v suspenzním stavu.Doposud jsou popisovány různé systémy čištění odpadních vod splaškových, průmyslových nebo směsných splaškových a průmyslových. zaměřených na odstraňování organického uhlíku. Některé 2 nich jsou zaměřeny i na odstraňovaní anorganického a mineralizovaného organického dusíku tzv. nitrifikací a denitrifikací. Princíp spočívá v biologické oxidaci amoniakálního dusíku na dusitany Š dusičnany a biologické denitrifikaci obou těchto oxidovaných forem na elementární dusík, který ze systémuuniká ve formě plynu. Při použití společné funkční polykultury jsou známy dva základní systémy - jednak s předřazenou denitrifikací, jednak s následnou asimilací organického dusíku.Nevýhodou prvního systému je vracení vysokého objemu odpadních vod a aktivovaného kalu z konce systému do denitrifikace na začátku systému při vysokém recirkulačním poměru u řady odpadních vod, vyvolávajících vláknité bytnění aktivovaného kalu, se systém blíží nevýhodnému režimu směšovacího reaktoru při vysokých koncentracích dusíku ani použití vysokého recyklu nezabrání odtoku vyšších koncentrací oxidovaných forem dusíku do recipientu.Nevýhodou druhého systému je značný pokles pH v nitrifikačním stupni, který proces inhibuje dávkování většího podílu biologicky nevyčištěné odpadní vody do denitrifikačního stupně vede opět k průniku vyšších množství anorganického dusíku do odtoku.Uvedené nevýhody zpúsobů čištění odpadních vod s vyšším obsahem biologicky rozložitelných organických látek a amoniakálního a organického dusíku řeší způsob podle vynálezu. Způsob čištění odpadních vod podle vynálezu spočívá v tom, že odpadní vody s vyšším obsahem organického uhlíku a amoniakálního nebo organíckého dusíku obvykle po mechanickém předčištění jsou uvedeny do styku s funkční polykulturou, která obsahuje převážně aerobní heterotrofní baktérie, dále nitrifikační baktérie rodu Niktrosomonas a Nitrobacter a denitrifikační baktérie rodu Bacillus a Achromobacter.Uspořádání řešení je v postupném sladu, jak je patrné z výkresu, ve kterém ve stupni l probíhá asimilace organického uhlíku a mineralizace organického dusíku, ve stupni 3 nitrifikace amoniakálního dusíku na dusitany nebo dusičnany, přičemž oba procesy nejsou ostłe ohraničeny a lze je vzájemné spojovat. Dále prochází směs odpadní vody a funkční polykultury anoxickým stupněm 3, kde dochází k endogenní nitritové a nitrátové respiraci, při které oxidované formy dusíku přecházejí na volný dusík za současné oxidace organického uhlíku akumulovaného v buňce bez nároku na vnější přívod kyslíku přitom dochází k neutralizaci vudíkových iontů, vzniklých při denitrifikaci. Neutralizace ve stupni Q umožní dokončení nitrifikace v dalším cxickém stupni A a oxidované formy dusíku jsou pak podrobeny exogenní denitrifikaci v anoxickém stupni 5, ve kterém jako zdroje exogenního uhlíku se používá malé části zpracovávané vody. U dvou nebo více druhů odpadních vod se použije ten proud, který obsahuje biologicky snadno rozložitelné organické znečištění a pokud možno nejnižší koncentraci dusíku.V postaeračním stupni É dochází jednak k dooxidaci posledních zbytků oxidovatelného znečištění,jednak k uvolnění vzniklého plynného dusíku z buněk a zlepšení separační schopnosti funkční polykultury. Ve stupni 1 se separuje funkční polykultura od vyčištěné odpadní vody a potřebné množství polykultury se vrací do stupně l.Způsob čištění odpadních vod s vyšším obsahem biologicky rozložitelných organických látek a amoniakálního a organického dusíku podle vynálezu je výhodný tím, že umožňuje vysokou účinnost nitrifikace oxidačních forem dusíku bez vysokého recirkulačního poměru, který by vyvolal vláknité bytnění aktivovaného kalu a zvyšoval provozní náklady. Způsob je dále výhodný tím, že střídání nitrifikačních a denitrifikačních zón umožňuje udržení hodnoty pH nutné pro nitrifikační proces bez dávkovâní chemikálií. vynález je dále objasněn konkrětním příklademPo mechanickém předčištění je směs splaškových vod s obsahem 200 mg.l 1 BSK 5 a průmyslových vod z mokrých koželužských provozů s obsahem 2 500 mg.11 BSK 5 a koncentrací amoniakál ního dusíku 550 mg.1 l a vod z potravinářského průmyslu s obsahem 800 mg.ll BSK vedena do 5.stupně i popsaného systému, přičemž potřebné malá část vod z potravinářského průmyslu je při vedena do stupně 5. Systém čištění s funkční polykulturou je provozován způsobem podle vynálezu. Vyčištěná odpądní voda obsahuje 25 mq.ll BSK 5 a 5 mg.11 anorganického dusíku ve formě dusitanů, přičemž celkový efekt odstranění organického znečištění vyjádřeného hodnotou BSK 5 činí 95 a odstranění dusíku 89 .Způsob čištění odpadních vod s obsahem organických a dusíkatých látek, přičemž probíhá biologická asimilace organického znečištění, mineralizace orgąnickéhodusíku a biologická nitrifikace a denitrifikace, využívající činnosti heterotrofních asimilačních i denitrifikačních baktérií a autotrofních nitrifikačních baktérií v jedné funkční polykultuře s postupným tokem, vyznačující se tím, že odpadní voda se podrobí násobné nitrifikaci ve stupni (2) a (4) a násobné denitrifikaci ve stupni (3) a (5), přičemž do stupně (5) se přivádi část odpadních vod jako substrát potřebný pro exogenní denitrifikaci, přičemž násobná nitrifikace ve stupních(2) a (4) a násobná denitrifikace ve stupních (3) a (5) udržuje pH V rozmezí 4,5-9,0.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/00

Značky: látek, obsahem, odpadních, způsob, čištění, organických, dusíkatých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-253810-zpusob-cisteni-odpadnich-vod-s-obsahem-organickych-a-dusikatych-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob čištění odpadních vod s obsahem organických a dusíkatých látek</a>

Podobne patenty