Nosič dýh so samočinným sklápaním

Číslo patentu: 253439

Dátum: 12.11.1987

Autori: Werner Peter, Jentner Pavel, Katuščák Svetozár

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ono no mmm 45 Vydané 15 10 88 A cum75 Autor vynálezu IENTNÉR PAVEL, KATUŠČÁK SVETOZAR ing. CSc.,WERNER PETER ing. CSc., BRÁTISLAVÁ(541 Nosič dýh uuumněinným Iklipaním1 2 Zariadenie rieši pohyblivý rám posuvný vo vodítkach spojený s pevným rámom cez tiahla sústavou výkyvných ramien, na ktorých sú upevnené kolíky nesúce vysúvateľné deliace rošty a podložený plech. Pohyblivý rám je opatrený zalstovacím zariadením. K pevnému rámu sú pripevunené valčeky.vynález sa týka nosiča dýh so sainočirlným sklápaním.Doteraz známe nosiče dýh sú riêšfíàriählĺo»pevné s možnosťou otvárania jednej steny pre vkladanie dýh, napr. AO ČSSR číslo 187 943 rieši farbiace hydrodýzové zariadenie pre dyhovacie materiály s pevným nosičom dýh, AO ČSSR č. 200 763 sa týka za- riadenia na farbenie dýh, ktoré má riešenýpevný nosič dýh s ponáraním do farbiacej kvapaliny a AO ČSSR č. 225 330 rieši hydrotryskové zariadenie pre zušľachtovanie dyhovacích materiálov s pohyblivým nosičom dýh, ktorý sa vyklápa ponad pevné trysky. Vo Švajčiarsku je známy -nosič dýh s roštom,ktorý ho rozdeluje na dve časti tak, že je umožnené uloženie dýh kratších formátov nad sebou. Nevýhody súčasného stavu sú v tom, že pre vykladaníe dýh z nosiča je potrjebne otvorenie každej sekcie zvlášť, čím je vykladanie časovo náročné, namáhavé a neumožňuje mechanizácia prác.Popísané nedostatky súčasného stavu tech niky odstraňuje nosič dýh so samočinným - ~ sklápaním podla vynálezu, ktorého podsta-ta spočíva v tom, že pohyblivý rám posuvný vo vodítkach, ktoré zapadajú do otvore ného veka a preforovaného vodiaceho dna .je spojený s pevným rámom cez tiahla sústavou horných výkyvných ramien a spod ných výkyvných ramíen, ktoré sú opatrené kolíkmi nesúcimi vysúvatelné deliace rošty a podložný plech, pričom pohyblivý rám je v otvorenom stave zaisťovaný poistným zariadením a k pevnému rámu sú pripevnené valčeky.Vyšší účinok nosiča dýh so samočinným sklápanim je v tom, že umožňuje dyhy počas vyberania z farbiacej nádoby zavrieť a vytiahnuiĺ v jednom bloku, čim sa zabráni úniku tepla z dýh počas manipulácie. Výhoda vynáiezu je v tom, že v nosiči dýh sú umiestnené vysúvateľné deliace rošty, ktoré po dobu farbiaceho procesu zabraňujú zosúvaniu a deforrnovaniu jednotlivých dýh.Vysúvatelné deliace rošty sú ešte pred vyberaním nosiča podľa vynálezu z farbiacej nádoby vytiahnuté cez otvorené veko. Po vybraní a preklopení nosiča dýh V roztiahnutom stave, ktorý je zaistený poistným zariadením sa blok dýh vysunie na podložnom plechu po valčekoch pevného rámu a preloží sa do difúznej komory. Týmto sa skráti proces farbenia a zabráni sa úniku tepla z dýh. Ďalšou výhodou vynálezu je rýchlejšie a jednoduchšie a tým aj menej prácne plnenenie nosiča dýh.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zná 4zornený nosič dýh »so samočinným sklápaňím v ŕoztiahnutôrñ ,stave pri vkladaní do farbiacêjďnádoxbý, naiobr. 2 je znázornený nosičnýhvzovretqm stave pri vyberani z fàřbitfčěj-ďáüčlñyĺa néa obr. 3 je rez nosiče-m dýh v otvorenom stave.Do nosiča dýh so samočinným sklápaním podľa vynálezu sa volne ukladá veľkoplošný materiál vo forme tenkostenných listov,napr. dýhy, drevovláknitá došký, tvrdý papier a pod., k rôznym úkonom-,akôhje ŕnáčanie, farbenie, impregnovanie atď., piiľ-kizłorých má byt materiál po skončení íúkćxłňü zôvretý do jedného bloku.Do pevnéhorämu 1 je vsadené perforovaně vodiace dno 9 a otvorené veko 8, do ktorých zapadajú vodítka 14 pohyblivého rámu 2 prepojeneho s pevným rámom 1 cez spoločné tiahla 5 sústavou sp-ddnýčñ výkyvných ramien 3 a horných výkyvných ramien 4. K pevnému rámu 1 sú pripevnerié valčeky 13. Spodné Výkyvné ramená 3 a horné výkyvné ramená 4 sú opatrené kolíkmi 15 nesúcimi trubkové vysúvateiné deliace rošty B, podložný plech 7 a súbory dýh 11. Tiahla 5 sú na voľnom konci opatrené závesnými hákmi 16. Pohyblivý rám 2 je opatrený poistným zariadením 12 na fixovanie nosiča dýh v roztiahnutom stave pri vkladaní do farbíacej nádoby 10. Do otvoreného nosičadýhzaisteného poistným zariadením 12 súćež otvorene veko H žäsúvané jednotlivé súbory dýh 11 poukladané na vysúvateľných deliacich roštoch B, ktoré sú vedené kolikmi 15, pripojenými k spodným výkyvným ramenám 3 a horným výkyvným ramenäm 4. Následne je naplnený nosič dýh ponorený do farbiaceho roztoku. Po »ukončení farbiaciehoprocesu sú vysúvateľné deliace roštyB vysun-úté cez otvorené veko-E. Potom sa úvoitľii poistné zariadenie 12 a nosič dýh .je pomocou háku 16 vytiahnutý z farbiacejtłñdoby 10, pričom spodné Výkyvné ran-renáiil a hor-névýkyvnéraniená 4 sa voči tiàhlur-S pootáčajú, čím sa pohyblivý rám 2 samočinne približuje prostredníctvom vodítok 14 k pevnému rámu 1. Zároveň sú súbory dýh 11 navzájom stlačené, vytiahnutý nosič dýh sa preklopí, otvorí a zaistí sa v otvorenej po.1 ohe poistným zariadením 12, kedy sa po» mocou podiožného plechu 7 na valčekoch 13 viysunie celá náplň dýh z nosiča k ďalšiemu technologickému procesu.Nosič dýh so samočinným sklápaním možno použit najmä v prevadzach pri farbe-níNosič dýh so samočínným sklápaním pre namáčaúíe, farbenie alebo impregnovanie veľkoplošných materiálov, ktoré majú byt stlačené do jedného bloku., vyznačujúcí sa tým, že pohyblivý rám 2 posuvný vo vodítkach 14), ktoré zapadajú do otvoreného veka B a perforovaného vodíaceho dna 9 je spojený s pevným rámom 1 cez tiahla5 sústavou horných výkyvných ramien 4 a spodných výkyvných ramien (3, ktoré sú opatrenê kolíkmi 15 nesúcimi vysúvateľné deliace rošty 6 a podlažný plech 7,pričom pohybljvý rám 2 jeĺvn otvorenom stave zaisťovaný poistným zariadením 12 a k pevnému rámu glysú prípevnené valčeky (13). A z

MPK / Značky

MPK: B05C 3/02

Značky: nosič, sklápaním, samočinným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-253439-nosic-dyh-so-samocinnym-sklapanim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič dýh so samočinným sklápaním</a>

Podobne patenty