Způsob výroby karburantu

Číslo patentu: 253228

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čihák Milan, Viktor Adam, Říha Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Auwrvynáhzu ČIHÄK MILAN ing. CSC., VIKTOR ADAM ing., KARLOVY VARY.Způsob výroby karburantu, použitelného pro úpravu jakosti svítiplynu je řešen problém výroby karhurantu ze směsi uhlovodíkü a plynů s vysokým obsahem sulfanu, vznikajících jako expansní plyny,při čištění surového generátorového plynu. Ochlazením expansních plynů na teplotu nižší než -15 °C a odloučením vznikající kapalné fáze se získá kondenzát, který se dále stripuje kyselým plynem s nízkým obsahem sulfanu. Kapalným produktem ze stripovacího procesu je karburant, obsahující převážně frakci vyšších alifatických uhlovodíků, v dostatečně míře zbavený sirných sloučenin. Řešení má uplatnění V plynárenství.Vynálezu se týká způsobu výroby karburantu ze směsi uhlovodíků a plynů s vysokým obsahem sulfanu, vznikajících jako expansní plyny procesu čištění surového generátorového plynu.Expansní plyny jsou doposud bud spalovány ve výrobním komplexu přímo. nebo po odsíření,případně jsou částečně rekomprimovány. Je znám i způsob získání některých vyšších uhlovodíkü z expansních plynu, který pracuje s vysokou koncentrací sulfanu a proto v praxi nemá uplatnění. Nevýhodou dosavadního stavu využití expansních plynu jsou značné energetické ztráty vznikající tím, že vysoce výhřevné složky přecházejí do spalovaného plynu a musejí pak být ve vyráběném svítiplynu nahrazovány karburací kvalitním vysoce výhřevným plynem.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem výroby karburantu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že expansní plyn se ochlazuje na teplotu nižší než -15 °C za tlaku 0,2 MPa až 0,7 MPa, kondenzací vznikající kapalná fáze se odlučuje,získaný kondenzát se stripuje za teplot nižších než -15 °C kyselým plynem s nízkým obsahem sulfanu, plyny ze stripování spolu s nekondenzujícími složkami expansních plynu jsou odváděny ke spalování nebo kodsížení a kapalným produktem ze stripovacího procesu je karhurant,obsahující převážně frakci vyšších alifatických uhlovodíků 5 vyhovujícím obsahem sirných sloučeninVýhodou zpusobu výroby karburantu podle vynálezu je to, že lze zvýšit výrobu svítiplynua jeho spalné teplo pomocí těch složek plynu, které odpadají při jeho výrobě. Zvyšujese tím účinnost výroby svítiplynem a dochází k úapoře ušlechtilého paliva, používanéhoke karburaci. Další výhoda spočívá v tom, že při výrobě karburantu nedochází k zakoncentrování toxických složek, zejména sulfanu. Ve srovnání se zemním plynem používaným ke karburaoimá karburant vyrobený způsobem podle vynálezu vyšší spalné teplo a navíc má odorizačníProvedení vynálezu je popsáno na příkladu výroby karburantu z expansních plynů,vznikajících při čištění plynu z tlakového zplyňování hnědého uhlí. Na výkresu je znázorněno technologické schéma výrobního postupu. Expansní plyny z okruhu vypírky sulfanu 3 jsou vedeny přes výměník l, kde jsou předchlazovány nekondenzujícími složkami 3 a dále jsou dochlazovány v kondenzátoru 3 na teplotu -20 °C. Kondenzátor 3 je uspořádán jako čpavkový výparník. V proudu I se do procesu přivádí 2 000 m 3(n).h 1 expansních plynu o tlaku 0,6 MPa. Vznikající kondenzát se odlučuje do nádrže Q, nezkondenzované plyny jsou vedeny přes výměník l. Kondenzát 1 z nádrže Q se V množství 0,5 m 3.h-1 nastřikuje na hlavu stripovací kolony 5. Do stripovací kolony § se přivádí za teploty -20 OC v množství 100 m 3 ĺn) až 300 m 3(n) na 1 m 3 nastřikované kapaliny nesirovodíkovy expansní plyn 335 s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Plyn ze stripování gy se odvádí společně s nekondenzujícími složkami 55 kespalování. Patovým produktem ze stripovací kolony, který se shromažčuje v nádrži § V množství0,4 m 3.h 1 je vyrobený karburant. složky složení proudú (obj. 3) I III Voxid uhličitý C 02 40,0 80,0 46,0 oxid uhelnatý CO - 4,0 0,4 sulfan HZS 10,0 - 9,6 vodík H 2 - 3,0 0,3 dusík N 2 - 1,0 0,1 methan CH 4 - 11,0 1,1 propan C 3 H 8 13,0 - 11,9 i - butan CAHIU 11,0 - 9,9 n - butan C 4 H 10 7,0 - 6,5 buteny C 4 HB 9,0 - 6,6složky složení proudů (°bj 5) n - pentan C 5 H 12 2,0 - 1,5 penteny C 5 H 10 3,0 - 2,1 hexany C 6 H 14 0,5 - 0,2 hexeny C 6 H 12 0,5 0,2 vyšší uhlovodiky CnHm 1,0 1,0 1,1a ostatních sirných látek 0,5 g.11Vyšší výtěžek produktu se získá sniženim kondenzační teploty. Napřiklad při teplotě-40 °C se množství získaného produktu ztrojnásobi oproti kondenzaci při teplotě -20 °C.Karburant vyrobený způsobem podle vynálezu lze přímo v místě výroby využít ke karburaci na požadované spalné teplo svitiplynu. Na výkresu je tato návaznost znázorněna tak,že dávkovacim čerpadlem 1 je vyrobený karburant dodáván do karburačni kolony, která již je součástí navazujicl technologie. Jiným způsobem použití je přímé využití produktuZpůsob výroby karburantu ze směsi uhlovodíků a plynů s vysokým obsahem sulfanu,vznikajících jako expansni plyny procesu čištění surového generátorového plynu vyznačený tim, že expansní plyn se ochlazuje na teplotu nižší než ~ 15 °C za tlaku 0,2 MPa až 0,7 MPa, kondenzaci vznikajicí kapalná fáze se odlučuje, získaný kondenzát se stripuje za teplot nižších než -15 °C kyselým plynem s nizkým obsahem sulfanu, plyny ze stripování spolu s nekondenzujícími složkami expansních plynü jsou odváděny ke spalování nebo k odsířeni a kapalným produktom ze stripovaciho procesu je karburant, obsahující převážně frakci C 4 až C 6 alifstických uh 1 ovodiků.

MPK / Značky

MPK: C10J 1/00

Značky: karburantu, způsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-253228-zpusob-vyroby-karburantu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby karburantu</a>

Podobne patenty