Nosič ozdobných motivů pro přenos na plošné vláknité materiály, zejména na textilie nebo na usně

Číslo patentu: 253121

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wolf Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Nosič ozdobných motivů pro přenos na plošné vláknitó materiály, zejména na textílie nebo na usněZdobení textilií nebo usňcvých povrchů přenosem ozdobných motivů vytvořených textilními vločkami na podloženém papíru ten pelným působením na zdobené předměty, při kterém se používá podložného papíru, který nevyžaduje předběžnou speciální povrchovou úpravu. Je to umožněno tím, že ve vrstvě základniho lepidla mezi podložným papírem a souvislou vrstvou vločak je rozptýleno hmotnostně 10 až 20 , vztaženo na hmotnost základního lepidla včetně záhustky, směsného kopolymeru propylenoxidu s etylenoxi dem 0 molekulové hmotnosti 1 000 až 3 000 obecného vzorce HO-(G-Iz-G-lz-Ošç (ŤH-Cl-lZ-OÄFÍCHZ -CHZ -0)x-H z CHSvynález řeší nosič ozdobných motlvů pro přenos na plošné vláknité materiály, zejména na textilie nebo na usně, sestávající z podložného papíru, na němž je pomocí základního lepidla na bázi vodného roztoku nebo disperze polyvinylalkoholu, želatiny nebo kaseinu, s příměsí jednoho až pěti hmotnostních procent záhustky z karboxymetylcelulózy nebo sodné soli kyseliny akrylové nanesena souvislá vrstva viskőzových, polyamidových, polyesterových nebo akrylových vloček o délce 0,2 až 1,0 mm, v níž vločky jsou svoji délkou orientovány kolmo na rovinu podložného papíru a na vrstvě vloček je uloženo ve tvaru ozdobného motívu lepidlo pro vločky,které je překryto nánosem tavného prášku schopného přilnutí pouze k lepidlu pro vločky.Při zdobení výrobků textilního a galanterního, popřípadě obuvnického průmyslu vločkováním doznala značného rozsahu technika přežehlování ozdobných motivú z papírového nosiče pro přenos vloček. Jak známo (Ulerich Maag Die neue Welle - Flocktransfers, Der Siebdruck, 28,9/1982, sv. 680-687) připravují se takové nosiče tak. že se na papír nanáší celoplošně vrstva vloček, která je na papíru zakotvena pomocí základního lepidla, pro něž je charakteristická pouze omezenâ soudržnost nejen s vločkami, ale zejména s podkladovým papírem. Na povrch vločkové vrstvy se pote natiskne požadovaný ozdobný motiv, k čemuž se použije speciálního lepidla pro vločky a tento potisk se překryje tavným práškem, majícím schopnost přilnutí toliko k lepidlu pro vločky.Při samotném přenášení ozdobného motivu z tohoto nosiče se nános vloček přežehlením oddělí ze základního lepidla na papírověm nosiči,přičemž se dbá na to, aby se přenášený ozdobný motív před oddělením papírového nosiče poněkud ochladil, v důsledku čehož dojde k přilnutí tavného lepidla na zdobený předmět vyšší pevnosti, než je pevnost zakotveni vloček v základním lepidla.Dokonalé oddělení ozdobného motívu od papírového nosiče je tedy jednou z nejdůležitějších vlastností nosiče při tepelném přenosu motivu na zdobený předmět. Táto vlastnosti se najčastěji dosahuje volbou podkladového papíru a výběrem základního lepidla, kdy se pro výrobu po~ vločkovaných papírových nosičů používá speciální silikonový papír, na který se nanáší natíráním nebo sítotiskem základní lepidlo, většinou na bázi kopolymerů kyseliny akrylové, jehož vlastnosti jsou upravovány přídavkem polyetylenglykolu a parafínové disperze.Popsáno je rovněž použití rozmanitých pryskyřic, derivátů celulčzy nebo vinylacetátových či vinylchloridových polymerních produktů (GB 2 066 158 JP 71/B 0 462, 71/B 0 463 FR 2 509 227 US 4 292 100, 4 340 632). Jak však ukazuje praxe, ani tyto kombinace nezajišřují čistotu přeneseného ozdobného motívu, nebot po přenesení na zdobený předmět na něm zůstává velmi jemný zbytek základního lepidla.Popsané nevýhody se neprojevují u nosiče ozdobných motivů pro přenos na plošné vláknité materiály, zejména na textílie nebo na usně, sestávající z podložného papíru, na němž je pomocí základního lepidla na bázi vodného roztoku nebo disperze polyvinylalkoholu, želatiny nebo kaseinu, s příměsí jednoho až pěti hmotnostních procent záhustky z karboxymetylcelulôzy nebo sodné kyseliny akrylové nanesena souvislá vrstva viskôzových, polyamidových, polyesterových nebo akrylových vloček o délce 0,2 až 1,0 mm, v níž vločky jsou svoji délkou orientovány kolmo na rovinu podložného papíru, a na vrstvě vloček je uloženo ve tvaru ozdobného motívu lepidlo pro vločky, které je překryto nánosem tavného prášku schopného přílnutí pouze k lepidlu pro vločky, pro který je podle vynálezu příznačná skutečnost, že ve vrstvě základniho lepidla mezi podložným papírem a souvislou vrstvou vloąek je rozptýleno 10 až 20 hmotnostních procent,vztaženo na hmotnost základního lepidla, včetně záhustky, směsného kopolymeru propylenoxidu s etylenoxidem o molekulové hmotnosti 1 000 až 3 000 obecného vzorceMezi technické výhody nosiče ozdobných motivů podle vynálezu se řadí nejen naprosto čistý, vkvalitní a ostrý přenos ozdobného motívu na zdobený předmět, ale především rozšířené možnost při výběru podložného papíru, když odpadá nutnost předběžných speciálních úprav jeho povrchu,takže je možno jako podložná papír nosiče podle vynálezu používat prakticky libovolný papír,pokud jeho gramáž nepoklesne pod 120 g/m 2. základní lepidlo nosiče nadobude totiž přítomnosti rozptýleného směsného kopolymeru propylenoxidu a etylenoxidu zvláštní charakter povrchu, nebot jsou v něm obsaženy hydrofilní částice a hydrofobní častice molekuly směsného kopolymeru,který se hydrofilními, to je polyoxyetylenovými částioemi orientuje k povrchu jednotlivých částic vodného roztoku nebo disperze nosného polymeru základního lepidla a hydrofobní, to je polyoxypropylenové částice vytvářejí nový charakter povrchu základního lepidla V důsledku toho tedy vločky, jejichž povrch je vždy upraven hydrofilně, nejsou hydrofobním povrchem základního lepidla v nosiči ozdobných motivů podle vynálezu dokonale smáčeny a v základním lepidle jsou zakotveny jednom částečně, čímž vlastně zpevñují základní požadavek, kladený na zakotvení vloček na podložném papíru nosiče ozdobných motivů.Nosič ozdobných motivů podle vynálezu bude popsán jako příklad provedení následujícím popisem. sestává z podložněho papíru, jímž může být libovolný papír o stejnoměrné tlouštce a 5 hladkým povrchem, nejvhodněji s gramáží v rozmezí od 120 do 220 g/m 2. Na tomto podložném papíru je nanesena vrstva základního lepidla, například lepidla obsahujicího na 100 hmotnostních dílü 16 vodného roztoku polyvinylakoholu 15 hmotnostních dílů etylenpropylenoxidového kopolymeru o molekulové hmotnosti 2 000, jehož přesné složení, včetně strukturního vzorce je uvedene V definici předmětu vynálezu a 5 hmotnostních dílü 7 vodného roztoku karboxymetylcelulózy jako záhustky. Na této vrstvě základního lepidla je celoplošně uložena vrstva vloček,například polyamidových vloček o délce 0,5 až 0,75 m při titru dtex 1,7, popřípadě 3,3 dtex. Je samozřejmě možno použít rovněž visközové, polyesterové nebo akrylové vločky, jejichž délka spadá do rozmezí 0,2 až l,0 mm. Tyto vločky jsou na podložném papíru orientovány kolmo k jeho ploše a při výrobě nosiče ozdobných motivů podle vynálezu se na vlhký nános základního lepidla nanášeji pomocí strojního zařízení vybaveného elektrostatickou komorou při intenzitě pole 4 až 6,5 kV/cm.Další vrstva nosiče ozdobných motivů podle vynálezu je vytvořena lepidlem pro vločku ajejí nános je proveden ve tvaru zvoleného ozdobněho motívu. Tato vrstva sestává napříkladz lepidla, které je vzájemnou směsi kopolymeru esteru kyseliny akrylové s polyvínylakoholema anhydridem kyseliny maleinové. Do vrstvy ozdobného motívu je zakotven nános tavného polyamidového prášku, jehož přebytek, který se nezakotvil na lepidle ozdobného motívu, je při výrobě nosiče podle vynálezu odstraněn ofoukáním. Ozdobný motiv je na nosiči podle vynálezu tepelným působením zapečen, to je lepidlo, z něhož je ozdobný motiv vytvořen, je působením teploty asi 140 DC zesítováno a tavný polyamidový prášek na jeho povrchu se roztavi a vytvoří lesklý hladký povrch. Tím je vlastně nosič ozdohných motivü podle vynálezu připraven k prümyslovémuZákladní lepidlo pro použití při výrobě nosiče ozdobných motivů podle vynálezu může tvořit rovněž vodný roztok nebo disperze želatiny, popřĺadě kaseinu a jako záhustka může být použite rovněž sodná sůl kyseliny akrylově. Nevylučuje se použití rovněž jiných základních lepidel, pokud budou mit obdobne vlastnosti jako uvedená lepidla. Má-li však být dosaženo technického účinku uvedeného v příslušné části tohoto popisu, musí základní lepidlo vždycky a bezpodmĺnečně obsahovat od 10 do 20 hmotnostních procent směsného kopolymeru prcpylenoxidus etylenoxidem o molekulavě hmotnosti 1 000 až 3 000, jehož obecný vzorec má tvarV němž x 2 až 18 a y 15 až 35, což je nejpodstatnějši zárukou snadného uvolñování vloček ze základniho lepidla a jejich pevného zakotvení na podložku, na niž je ozdobný motív pře~ nášen.Nosič ozdobných motivů pro přenos na plošné vláknité materiály, zejména na textílie nebo na usnä, sastávajicí z podložného papíru, na němž je pomocí základniho lepidla na bázi vodného roztoku nebo disperze polyvinylnlkoholu, želatíny nebo kaseinu, s přiměsí jednoho až pěti hmotnostnich pfocent záhustky z karboxymetylcelulőzy nebo sodné soli kyseliny akrylové nanesena souvislá vrstva viskózových, polyamidových, polyesterových nebo akrylových vloček o délce 0,2 až 1,0 mm, v níž vločky jsou svoji délkou orientovány kolmo na rovinu podložného papiru, a na vrstvě vloček je uloženo ve tvaru ozdohného motívu lepidlo pro vločky, které je překryto nánosem tavného prášku schopného přilnutí pouze k lepidlu pro vločky, vyznačený tím,žé ve vrstvě základniho lepidla mezi podložným papirem a souvislou vrstvou vloček je rozptýleno 10 až 20 hmotnostnich procent, vztaženo na hmotnost základního lepidla včetně záhustky,směsného kopolymeru propylenoxidu s etylenoxidem o molekulové hmotnosti 1 000 až 3 000 obecného vzorce5 eV°° 93 a n- D~ MOST Cena 2,40 Kčs

MPK / Značky

MPK: B41M 3/12

Značky: materiály, motivů, prenos, plošné, ozdobných, nosič, usně, textilie, vláknité, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-253121-nosic-ozdobnych-motivu-pro-prenos-na-plosne-vlaknite-materialy-zejmena-na-textilie-nebo-na-usne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič ozdobných motivů pro přenos na plošné vláknité materiály, zejména na textilie nebo na usně</a>

Podobne patenty