Pružinová příchytka

Číslo patentu: 253038

Dátum: 15.10.1987

Autor: Srstka Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pružinové příchytke sestává z tlačně pružiny, která Qosedá jedním koncem ne soustřednoupodložku, uloženou v držáku topného tělese. Druhý konec má pružina vyveden středem směrem k její opačné straně, provlečen otvorem uprostřed soustředné podložky, otvorem v držáku, mezerou mezi sousednímí topnými tělesy e ukončen ůvoustrannou úchytkou V podobě očka.2 253038 Vynález řeší pružinovou příchytku zejména pro uchycení topného tělese při tepelnéDoposud se k uchycení topných keramických těles používá kovových příchytek v pcdobě tverovaných pásku, které jsou na svém jednom konci k těłesu příslušnl ohnuty a svým druhým koncem přichyceny k držéku topného tělese. Těchto příchytek se s výhodou používá tam, kde se jedná o uchycení vždy jednoho samostatného telesa. V těchto případech není problém s montáži topných těles, protože spočívá v odšroubování príchytky z držáku, tím dojde k uvolnění topného tělese a po jeho vyměnění se příchytka k držáku opět příšroubuje.Nevýhodou těchto příchytek je to, že se jich nedá použít u skupinového uchycení topných těles, kde mají být tělese umístěne těsně vedle sebe s minimální vzájemnou vzdálenosti. Další nevýhodou těchto příchytek je to, že jsou pouze jednostranné s nelze jimi přichytít dvě sousední tělese najednou. Tvar této pŕíchytky nedovoľuje vyjmutí príchytky z mezery dvojici sousedních těles e konečně velká ploche této príchytky zepřičiňuje nadmerné odvádění teple z místa uchycení topného tělesa, a tím snížení povrchové teploty telesa v místě uchycení.Uvedené nevýhody odstraňuje pružinová příchytke podle vynálezu, jejíž podstatou je to, že tlačná pružina, dosedcjíci jedním koncem no soustřednou podložku uloženou v držáku topného tělesa, má dnuhý konec vyveden středem pružiny tak, že směřuje k opučnému konci pružiny, prochází otvorem uprostřed souatředné podložky, otvorem V držáku, mezerou mezi sousedními topnými tělesy e je ukončen uchytkou ve tveru očka. Příchytka umožnuje skupinové uchycení topných těles.Príklad provedení pružinové příchytky podle vynálezu je uveden na výkrese, kde na obr. 1 je osový řez príchytky e na obr. 2 je řez v rovinä kolmé k obr. 1.Tlačná pružina 1 má jeden konec g vyvedenistředem pružiny 1 směrem k opečná straně této pružiny 1. Druhým koncem dosedá pružina L na soustřednou podložku 5. Otvorem v jejím středu prochází vyvedený konec g pružiny L, procházející otvorom v držáku 2, mezerou mezi dvěma sousedními topnými tělesy Q e je ukunčen oboustrannou úchytkou 3 ve tvaru očke. Soustředná podložka 5 je svým osezením uložene v držáku Ž topného tělesc Q.Smysl sil tlačné pružiny 1 v pružinové příchytce podle vynálezu je opačný nežu běžně užívaných tlečných pružin a je shodný se smyslem sil běžně používaných pružin tažných. Středění tlečné pružiny 1 je zajištěno jejím vyvedením koncem g, procházejícím otvorem ve středu souetředné podložky 5. Topná těleao Q je uchyceno tím způsobem, žeje sevřeno mezi držák E topného tělese § e oboustrannou úchytku 3 pružiny 1 v podobě očko. Tlaćná pružina L je vyrobene z materiálu odolávajícího vysokým teplotám, v tomto případě z nerez ocele.Výhodou pružinové príchytky podle vynálezu je to, že umožňuje připevnění topných těles Q k držáku v těsném sousedství. Minimální vzdálenost dvou sousedních těles je dána dvojnásobkem průměru drátu, z kterého je vyrobene tlečná pružiny 1. Jedna příchytka zajistí upevnění dvou topných těles najednou. Při manipuleci s topnými tälesy § není nutné příchytku demontovat. Stačí do oöka zesunout háček, pružinou pootočit o 90 ° e vyvedený konec pružiny L s úchytkou 3 se zasune mezi topná tělese Q, čímž dojde k uvolnění topných těles §. V místě uchycení pružinovou příchytkou podle vynálezu je topné těleso ochlezováno minimálně a nedochází k nedměrnému snižování povrchové teploty tělese v tomto místě.Pružinové příchytks, zejména pro uchycení tcpného těleaa při tepelné úpravě ploě~ ného útvaru, sestávejícĺ z tlečné pružiny vyznačená tim, že jeden konec tlačné pružiny (1) dosedá na soustřednou podložku (4), uloženou V držáku (5) topného tělesa (6)a druhý konec tlačná pružiny (1) směřuje k opačnému konci tlačné pružiny (1), prochází otvoreů uprostřed soustředné podložky (4), ctvorem v držáku (5), mezérou mezi sousedními topnými tělesy (6) a je ukončena úchytkou (3) V podobě očka.

MPK / Značky

MPK: F16S 3/08

Značky: príchytka, pružinová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-253038-pruzinova-prichytka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pružinová příchytka</a>

Podobne patenty