Zařízení pro vedení nápichového klínu pod tkací rovinou víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 252611

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lapeš František, Horňák Bohuslav, Požár Vojmír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šffšľžtfšžľêäi Po Pls VYNÁLEZU 252611(75) Auwrvynüezu POŽÄR VOJMIR ing., HORŇÁK BOHUSLAV(54) Zařlzenl pro vedení nápichováho klínu pod tkací rovinou vlceprnšlupního tkaclho strojeÚčelem zařízení je zjednodušení konstrukce vedení nápichového klínu pod tkaci rovinou, čímž dojde ke zlevnění výroby. Podstatou řešení je, že dno drážky(2) má alespoň část rovnajici se tkaci šířce tkacího stroje vytvořenu jako kluznou plochu (13),přičemž ve vstupní části drážky (2) je upevněno vložené těleso (11),za nimž je k bočñĺ stěně upevněn sestupný Výstupek (12) a ke konci drážky (2) je upevněn k boční stěně vzestupný výstupek(15), za nimž je na konci drážky (2) upevněno další vložené těleso (11).vynález se týká zařízení pro vedení nápichového klínu pod tkací rovinou vícopřošlupního tkacího stroje.známá zařízení jsou tvořena nekonečným pásem nesoucím zanášeče v pevné vodicí dráze. jejíž část prochází prostorem tkącího procesu. Nekonečný pás sestává z článkových nosičů se zanašeči s spojovacích článků. Část vodicí dráhy procházející prostorem tkacího procesu je kryta krycínxpásem. Každý zsnašeč je upraven tak, aby se mohl po krycím pásu pohybovat pomocí vertikální kladky, uložené v článkovém nosiči proti vybrání v zanašeči a pomocí odvalovací kladky uložené v zanašeči.Každý zanašeč je rovněž opatřen rozpojitelnými prostředky pro spojení s článkovým nosičem mimo prostor tkacího procesu. Rozpojitelné prostředky sestávají z posuvného unašeče uloženého v článkověm nosiči a zasahujícího šikmou plochou do otvoru v zanašeči.Ve spodní části je posuvný unašeč opatřen vybráním, které zasahuje do nájezdového vedení. umístěného V prostoru tkacího procesu. Nájezdové vedení je vytvořena v boční stěně vodicí dráhy a vystupuje z něho náběžnými částmi. Posuvný unašeč je ve vysunuté poloze zajistitelný pružnou pojistkou, připevněnou na člunkovém nosiči. Vodicí dráha pod tkací rovinou je vyrohena z jednoho kusu materiálu a opracovávání nájezdového vedení, které vede posuvné unašeče je velmi pracné. Z hlediska pracnosti při výrobě víceprošlupního tkacího stroje se jedná W o výrobně nejpracnější díl.Nevýhodou je zejména nutnost opracovâvat vodicí dráhu náročným frézováním tvarovými nástroji.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vedení nápichového klínu pod tkací rovinou víceprošlupního tkacího stroje, jehož podstatou je, že dno drážky má alespoň část rovnsjící se tkací šířce tkaoího stroje vytvořenou jako kluznou plochu, přičemž ve vstupní části drážky je upevněno vložené těleso, za nímž je k boční stěně upevněn sestupný výstupek a ke konci drážky je upevněn k boční stěně vzestupný výstupek, za nímž je na konci drážky upevněno vložené těleso.-U jednoho provedení je kluzná plocha vytvořena jako vrstva kluzného materiálu. Další možné provedení má v dolní části dražku opatřenu bočním vedením nápichového klínu.zařízení podle vynálezu umožňuje levnou a jednoduchou výrobu vedení nápichového klínu pro víceprošlupní tkací stroje.Příkladné provedení podle vynálezu je znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je podélný řez zařízením pro vedení nápichového klínu, na obr. 2 je příčný řez vedení nápichového klínu.Zařízení pro vedení nápichového klínu podle obr. l a 2 sestává z tělesa l vedení, v němž je vytvořena drážka 3 ve tvaru U k vedení nápichového klínu Ä, v jehož spodní části je vybrání 5. Nápichový klín Q je posuvný v otvoru Ž článku É článkověho řetězu 1. Jednotlivé články É jsou spojený momooíčepů Q .Na bočních stěnách článkového řetězu 1 jsou upevněny vodicí válečky g, kterými je ělánkový řetěz Zwveden ve vodicí dráze lg, a která je vytvořena v bočních stěnách telesa l vedení. Ve vstupní části vodicí dráhy lg je ke dnu drážky 3 upevněno vložené těleso ll, za nímž je k boční stěně drážky 3 upevněn sestupný výstupek lg, který je s výhodou umístěn v části drážky 3 před okrajem tkaniny. Sestupný výstupek 3 spolupüsobí s vybráním A nápichového klínu g na tento nápichový klín 1, až spodní část nápichového klínu 3 dosedne na dno drážky 3. Část dna drážky g. kde prochází nápichový klín 3 pod osnovou po dně drážky g je upravena jako kluzná plocha lg. Tato kluzná plocha lg je nejméně rovnu tkací šířce tkacího stroje a po celé délce je upravena vhodně proti otěru,napříkląd vrstvou tvrdého chromu nebonanesením vrstvy kluzného materiálu, například teflonu.Dolní část drážky g je opatřena bočními vedeními li pro lepší vedení nápichového klínu g.Na konci drážky 3 je upevněn k boční stěně vzeetupný výstupek lg, za ním je na konci drážky g upevněno vložené těleso ll. Zařízení pro vedení nápichového klínu Q pod tkací rovinou víceprošlupního tkacího stroje pracuje následovně Při pohybu člânkového řetězu 1 dopravujíjednotlivé články É na nápichových klínech g neznázorněné zanášeče do prošlupu víceprošlupníhotkacího stroje. Při průchodu zanášečů prošlupem je potřeba toto spojení rozpojit a nápichový klín g zasunout pod osnovní nitě. Spodní část nápichového klínu 3 se pohybuje po vloženém tělese ll a jeho vybrání A je navedeno na sestupný výstupek gg, které zasune nápichový klín Q pod úrověň osnovních nití.Zde se pohybuje nápíchový klín Q po kluzné ploše lg a pro lepší stabilizaci je veden bočním vedením li. Na konci kluzné plochy lg je vybrání g navedeno na vzeetupný výstupek lg, který vysune nápichový klín Q nad článek Q článkového řetězu 1 a tím se nápichový klín g spojíse zanášečem, který je dále unášen k neznázorněnému plnicímu zařízení a zanašeč se vrací zpětke vstupu do prošlupu.zařízení lze použít u víceprošlupních tkacích strojů. PŘEDMÉT VYNÄLEZU1. Zařízení pro vedení nápichového klínu pod tkací rovinou víceprošlupního tkacího Štroje sestávájící z tělesa vedení, V němž je vytvořena drážka ve tvaru U k vedení nápichového klínu s vybráním, přičemž V horní části tělesa vedení jsou vytvořeny vodící dráhy pro vedení řetězu s nápichovým klínem vyznačující se tím, že dno drážky (2) má alespoň část rovnající se tkací šířce tkacího stroje vytvořenu jako kluznou plochu (13), přičemž ve vstupní části drážky (2) je upevněno vložené těleso (11), za nimž je k boční stěně upevněn sestupný výstupek (12) a ke konci drážky (2) je upevněn k boční stěně vzestupný výstupek (15), za nímž je na konci drážky (2) upevněno další vložené těleso (ll).2. Zařízení podle bodu 1 vyznačující se tím, že kluzná plocha (13) je vytvořena jako vrstva kluzného materiálu.3. Zařízení podle bodu 1 nebo 2 vyznačující se tím, že V dolní části je drážka (2) opatřena bočním vedením (14) nápichového klínu (3).

MPK / Značky

MPK: B03D 47/26

Značky: nápichového, rovinou, zařízení, klínu, vedení, tkací, stroje, tkacího, víceprošlupního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-252611-zarizeni-pro-vedeni-napichoveho-klinu-pod-tkaci-rovinou-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vedení nápichového klínu pod tkací rovinou víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty