Zařízení pro kompenzaci rozdílů v osové síle příze

Číslo patentu: 252573

Dátum: 17.09.1987

Autori: Svoboda Jan, Horatschke Rudolf, Šimůnek Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.°°r. Po PIs VYNÁLEZU 252573(54) Zařízení pro kompanzaci rozdílů v osové sile přizoŘešení se týká zařízení pro kompenzaci rozdílů v osové sile příze, zejména při navijení kuželových civek na strojich 5 konstantní přivâděci rychlostí příze, tvořené pohyblivým dotykačem uspořádaném V oblasti mezi podávacím ústrojím a místem navíjeni přize v blízkosti rozváděče, kde pohyblivý dotykač je uspořádán po šiřce pásma rozvádění přize ve formě podélníku napříč k dráze přiváděné přize, uchyceného alespoň jedním ramenem k pružnému elementu, přičemž rameno podélníku je prostřednictvím čepu spojene se zkrutnou pružinou se stavitelným předpětím.vynález se týká zařízení pro kompenzaci rozdílů v osové síle příze, zejména při navíjení kuželových cívek na strojích 5 konstantní přiváděcĺ rychlostí pŕíze.Při navíjení kuželových cívek na strojích s konstantní přiváděcí rychlostí příze, zejména na bezvřetenovém dopřádacím stroji je velmi závažným problémem udržení stejnoměrného napětí příze, vzhledem k disproporci délky příze vzniklé rozdílem mezi rovnoměrnou dodávkou příze podávacími válečky odebírajícími přízi z přádní komory a cyklickou kolísavou navíjscí rychlostí na cívce, kdy se projeví účinek vratného rozvádění příze vodičem podél cívky a účinek rozdílů v navíjení na malém a velkém čele cívky vzhledem k tomu. že se cívka rovnoměrně otáčí po odvalovacím válci.Pružných kompenzačních zařízení a způsobü kompenzací délky příze při navíjení je známa celá řada. zařízení, která používají k napínání příze účinku proudu vzduchu až přetlakového nebo podtlakového, mají nevýhodu v malé stejnoměrnosti napětí płíze, tj bud příze je hodně uvolněná, tvoří kompenzační smyčku a je napínána pouze proudem vzduchu, nebo je příze vypnutá a je využíto jen pružnosti příze a může docházet k přepínâní příze. Mimoto tato zařízenívyžadují navíc pomocné zařízení pro proud vzduchu.zařízením, kde se k napínání příze používá účinku frikčního unášení napínače příze,se dosáhne síce poměrně stejnoměrného napětí příze,ale u těchto zařízení jsou problémy s udržením mezních poloh napínače příze většinou jsou vázány na regulační prvky, což celé zařízení prodraží a dále jsou i problémy s naváděním příze při zapřádání.zařízení, kde k napínání příze je napínač aktivně ovládán podle voleného programu ať mechanicky, nebo elektronicky, jsou, aby byla opravdu účinná, velmi drahá.zařízení, která k napínání Volené délky příze využívají pasívních účinku mechanické pružiny, je rovněž známa celá řada.Všechna však vycházejí poměrně robustní, potýkají se s problémem umístění na stroji,aby neovlivníly proces předení, umožnily jednoduché zapřádání a hlavně při vyšších navíjecích rychlostech vlivem dynamiky pružných elementů se rozkmítají a nepřípustně ovlivní napětí příze.Uvedené nevýhody a problémy řeší zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva zejména v tom, že rameno podélníku je prostřednictvím čepu spojene se zkrutnou pružinou se stavitelným předpětím.zařízení je mechanické a je velmi jednoduché, využívá k napínání příze pasívníhc účinku zkrutné pružiny, je umístěno v místě chybu příze, před vodičem rozvádění příze, kde nepřekáží ani procesu předení, ani neznesnadňuje zapřâdání prize. Jeho kinematické poměry jsou voleny tak, že v počátku napínání příze rychleji roste odpor napínače než při velkém výkyvu napínače,což má tlumicí účinek na kompenzační rameno a kompenzátor dává přijatelný průběh napětí příze i při velkých rychlostech navíjení.Další výhody a význaky předloženého vynálezu jsou patrny z následujícího popisu a výkresů, kde značí obr. 1 boční pohled na navíjecí zařízení s kompenzátorem, obr. 2 kompenzační zařízení řezu.Příze ł vycházející z neznázorněné přádní komory, je podávacími válečky 3, g podávána k navíjené cívce 1, podél které je cyklicky rozváděna vodičem Q. V místě chybu dráhy příze l před hranou Q je umístěn pohyblivý dotykač 1 ve formě podélníku rozprostírajícího se po šířce pásma rozvádění příze ł, prostřednictvím ramen li, s čepy §, 2, na držáku hrany É.Podélník pohyblivého dotykače 1 je ve tvaru oblouku podél pásma rozváděné příze 1 a na píná přízi 1 silou zkrutné pružiny lg, která natáčí čepem 2 resp. §. Druhý konec zkrutnépružiny lg je opřen V zářezu pouzdra lg, které je zajištěno matici 3 a jeho natočenim se seřizuje účinek sily zkrutné pružiny lg na přízi i. .Pokud je pohyblivý dotykač 1 v uvolněné horní poloze označené 1 a začíná se napinat čárkovaně naznačený úsek ll přize l, kývne dotykač z polohy 1 do polohy 1 a přitom se zkráti úsek přize l od místa polohy 1 pohyblivého dotykače 1 k podávacim válečkům 3, 3, Protože se však 0 trochu zvětši zároveň úsek l od polohy l pohyblivého dotykače 1 k hraně Q, dojde s touto malou změnou délky přize l z polohy l ke značnému nárůstu odporu zkrutné pružiny lg.Při velkém napnuti přize l až do polohy l a při poloze 1 pohyblivého dotykače 1 je nárůst úseku polohy ł přize l mezi pohon 1 pohyblivého dotykače 1 a hranou Q relativně značně meněí než zkrácení úseku ł přize l směrem k podávacím válečkům g, g a nárůst síly pružiny lg je méně výrazný. Tyto disproporce v nárůstu síly pružiny lg se právě projevujiV utlumení dynamického účinku výkyvného dotykače 1 při větších navíjecich rychlostech.Zařízení lze použít i pro navijeni válcové civky, lze jej také použít jako doplněk k vyrovnáváni napětí u navijecích zařízení s pohyblivým mistem styku oívky 3 5 hnacím elementem, synchronizovaným s pohybem vodiče pro rozvádění přize l. Kompenzační zařízení podle tohoto vynálezu lze také využít k vyrovnání rozdílů napětí mezi malou a velkou cívkou, ke kterým u kuželové civky vlivem kinematiky navíjení dochází.1. Zařízení na kompenzaci rozdílů V osové sile přĺze, zejména při navíjení kuželových civek na strojích s konstantní přiváděcí rychlostí příze, tvořené pohyblivým dotykačem uspořádaném V oblasti mezi podávacím ústrojím a mistem navíjení příze v blizkosti rozváděče příze, přičemž pohyblivý dotykač je uspořádán po šiřce pásma rozváděnĺ přize ve formě podélníku napřič k dráze přiváděné příze, uchyceného alespoň jedním ramenem k pružnému elementu, vyznačené tĺm, že rameno (14) podélníku je prostřednictvím čepu (8, 9) spojene se zkrutnou pružinou (10) se stavitelným předpětím.Z. Zařízení podle bodu 1, vyznačujíci se tím, že alespoň jeden čep (8, 9) je opatřen záŕezem, v němž je zasunut jeden konec zkrutné pružiny (10). přičemž druhý její konec je opřen ve výřezu pouzdra (12) upevněného matici (13) k držáku hrany (6) pro ohyb dráhy přize

MPK / Značky

MPK: B65H 59/10

Značky: síle, osové, rozdílu, zařízení, kompenzaci, příze

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-252573-zarizeni-pro-kompenzaci-rozdilu-v-osove-sile-prize.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro kompenzaci rozdílů v osové síle příze</a>

Podobne patenty