Sposob riasenia dielov z plochých ohybných materiálov

Číslo patentu: 252387

Dátum: 13.08.1987

Autori: Majtás Slavomír, Greguš Rudolf, Gendiar Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

A 0 mm 751 Autor vynálezu GENDIAR ANTON, KOLACNO, MAJTAS SLAVOMÍR ing., GREGUŠ RUDOLF, PARTIZÁNSKE(54) Spôsob riasenia dielov z plochých ohyhných nlateriálovRieši sa problém vytvárania efektu riase« niwa na dieloch z usne a usni podobných materiálov vytváraním záhybm. Záhyby sa vytvárajú postupným vtláčanĺm dielu do drážok pružinej pnudlnožky, na ktorú sa ustredí,potom sa pvodlepí a sníme z pružnej piadiož~ ky. Záhyby sa fixujú zažehlezním a diel sa vysekne na konečný tvar. Riešenie možno využiť nnajmä v oibuvnícke a galantérnej výmbe.Vynález sa týka spôsobu riasenia dielov z plochých ohybnýcłr materiálov, najmä prírodných a syntetických usní, vytvorením záhyhov, zaistením záhybov podlepením a zažehlením, najmä pre obuvnícku a galantérnu výrobu.je známyspôsob ručného vytvárania záhybov s následunýmpoklepaním alebo zažehlením a zaistením záhybu podlepením alebo prešitím po okraji. Tento spôsob je velmi práony a v prípade, že je potrebné dodržať preslnü polohu záhybu, musí sa táto vopred vyonačlť, napr. pomuooou šablóny. Ďalej je známy spôsob. vytvárania záhybov v celej ploche materiálu. Záhyby sa vytvárajú prechodom cez valce wotáčajúce sa rozdielanou rýchlosťou, pričom materiál sa privádza k sústave valcov meniacim sa smerom. dochádza k zažehleniu vytvoreného záhybu,Prechodom materiálu cez sústavu valcovv takže-nie »je nutné zaistovanie vytvorených záhybov podlepením v celej ploche. Po vyseklnutí dielu pre obuv alebo výrobky koženej galantéria je však jeho podlepenie nutné. Produktivita práce u tohto spôsolbu je oveľa vyššia loprolti ručlnému vytváraniu záhybov. Nevýhodou je nepravidelné tvorieuie záhybocv. Tvar záhybov, poloha a hustota ich rozmiestnenia sa .nedajú vopred presne nastaviť. Po vysekznutí nemajú diely rovnaký charakter inakrčenia, čo spôsobuje ťažkosti najmä pri dopárovalní ob-uvri vyhàotovvenej s použitím takýchto dielov. e tiež používaný spôsoob vytvárania záhybov na IlSÍÍlOIVÝOh alebo koženkových materiáloch v tvare pásu konštantnej šírky pomocou sústavy podávacích a zažehlovacích valček-ov s mimobežnými osami otáčania. Podávacie profilované valčeky rovnomerne .nakrčujú materiál zmenšovoním šírky pásu a podávajú materiál na zažehl-ovacie valčeky s hladkým povrchom. Týmto spôsobom sa dosiahne rovrnnomeroé vytvorenie záhybxov kooštantného tvaru pri pomerne vysokej produktivita práce. Nevýhodou tohoto spôsobu je vysoký odpad, ktorý vzniká tým, že materiál sa musí .najskôr narezat na pásy, z kt-orých sa po lnakrčení vysekávajú diely požadovaného tvaru. Zoačlne sa tak zhoršuje skla-dnost dielov pri vysekávamí a vzniká vyššie percento odpadu.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob riasemia podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že diel sa ustredí na pružnú podložku oypatrenú drážkami, do ktorých sa postupne vtláča, potom sa podlepí a sníme z pružnej podložky.Technický účinok vynálezu spočíva v tom,že sa dosiahne dobrá reprodukuovatelľnost tvorby zahybuov, ich presnýtvaríapowloha Ina dielci pri vhodnej produktivita .práce prepodmienky sériovej výroby. vhodným počia toč-ným tvarom dielu sa zníži percento odpadu materiálu na minimum. Na-objasne.nie spôsobu vytvárania záhybov na uaňouvý,resp. koželnkuový diel zvršku obuvi prodlja vynálezu je priložený schematický v-ýkres, kde značí obr. 1 pôdorys dielu »uloženého na pružnej podložka, obr. 2 priečtny rezr-pružnou podložkou s uloženým dielom a matricami a obr. 3 priečny rez podlepeným dielom s vytvoreným záhybmi vo zväčšenejPostup podľa predkladaného spôsobu je nasledovný. Predbežne vyseknutý zvrškový diel 1 sa položí lionou stranou .na pružnú podložku 3. Počiatwná poloha zvršknového dielu 1 voči pružne podložke 3 je určená neznázornenými zn-ačknami. Neznázorneným lisovacím zariadením sa uvedie do pohybu rám 4, v ktorom sú upravené mat-rice 5 a až 5 e, ktoré postupne vtláčajú materiál zvrškovéhvo dielu 1 od jeho prvého okraja 1 a k druhému okraju 1 b do zodpovedajúciclí drážok 3 a až Be, vytvorených V pružne podložke 3. Matrice Sa až 52 pritom tvarovo zodpovedajú približne rovnako orientovaným drážkam 3 a .až 3 e pružnej podložky 3. Po úplnom vtlačení materiálu zvrškového- dielu 1 do všetkých drážok 3 a až 32 sa pohybom rámu 4 začnú postupne vysúvat od druhého okraja 1 h k prvému okraju 1 a, teda v opačnom poradí ako pri ich zasúvaní. Pružná podložka 3 udrží takto vytvąanovaný zvrškový diel 1 v drážkach. Sa až 3 e. Na rubnú stranu zvrškového dielu 1 sa nalepí podšívka 2, ktoré zabezpečí zachovanie vytvarova.ných záhyb-ov z po jeho sňatí z pružnej podložky 3. Podlepetný zvrškový diel 1 sa potom vhodzným spôsobom, napr. sústavou valčekov zažehlí .a takto upravený sna vysekrne ldo konečného tvaru podľa príslušného veľkostneho čísla. oPldobne sa postupuje aj v prípade vtláčanía materiálu zvrškového dielu 1 do drážok Ba až 3 e pružlnej podložky 3 od jeho stredu k prvému a druhému okraju 1 a a 1 b. Počet záhvbov a v podstate aj ich tvar sa dajú ľubovoľne meniť. Zahyby môžu mať rovnakú alebo rozdielnu šírku, môžu byt vedené od okrajo-v alebo byt ukončené v ľubovolnom mieste postupným zmenševaním šírky.. Spôsob podľa vynálezu je možné využiť najmä V obuvníckej a galantérnej výrobe.Spôsob riaseniua dielov z plochých vohyb- vyznačujúci sa tým, že diel sa ustredí na ných materiáhov vytvorením záhybov, fíxo- pružnú podložku »opatrenú drážkami, Ido ktovazním záhybsov pndlepetním, zažehlením a rých sa postupne vtláča, potom sa podlepí .a dodatočným vysekmutím na konečný tvar, sníme z pružnej podložky.

MPK / Značky

MPK: D06J 1/12

Značky: riasenia, materiálov, dielov, plochých, spôsob, ohybných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-252387-sposob-riasenia-dielov-z-plochych-ohybnych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob riasenia dielov z plochých ohybných materiálov</a>

Podobne patenty