Vertikálna batéria s odformovacím prípravkom

Číslo patentu: 252361

Dátum: 13.08.1987

Autor: Makovíni Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POPIS VYN ÄlEZU Lgonsxtuu OSVEDČENIUAutor vynálerzu MAKOVÍNI PETER ing., BANSKÁ BYSTRICA č,Zrýchlełné odformnovanie vertikálnej batérie tým, že Vertikálna batéria má susedné duše spojené navpínacím prvkom, küoréhro dĺžka je taká, aby sa susedné duše mohli vzdialit pri uoxdfmrmovávaní len na ovdfommmvaciu vzdialenosť je mložné využiť u vertikálmych batérií vIo výrobe stavebných diel 000 V.vynález rieši zrýchlené vertikálnej batérie.Pri odforrmovávani panelov z vertikálnej batérie je potrebné najskôr vzdialiť od seba duše, aby bolo možné vybrať vyrábané panelyu. U súčasných vertikálnych batérií sa to prevádza postupne u jednotlivých foriem pomocou zvláštnych zariadení (odiiormovacie vozíky), alebo u menších vertikálny-ch batérií pomocou ručných nástrojom. Nevýhodou tohto riešenia je značná prácnosl a časová náročnosť, pretože každá forma sa rozoberá osobitne.Podstata vynálezu je v tom, že Vertikálna batéria má susedné duše spojené napínacím prvkom, ktorého dlžka je taká, že sa susedné duše pri odf-.ormovani môže vzdia 11 t len na otdformovvaciu vzdialenosť. Ked sú takto pospájané všetky duše vertikálnej batérie stači pri odformovávani tahat krajnú dušu vertikálnej batérie, aby došlo k roztiahnutiu celej vertikálnej batérie tak, že vždy bude medzi susednými dušami potrebIná odilormovacia vzdialenosť. Potom stači už len žeriavom povyberat panely. Napínacie prvky sa odpoja od duší a s dušami je možné individuálne posun-ovál. obvyklým spôsobom.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že umožňuje niekoľkonásobne skrátenia času potrebného na vzájomné oddelenie duší pri o-dformvovávaní. Pri vyberaní panelov z roztiahnutej vertikálnej batérie napnuté napí odñormovanienacie prvky držia duše vertikálnej batérie v stanovenej polohe.Príklad prevedenia vynálezu je stanovený na ob-r. 1, 2, 3, 4 a 5. Obr. 1 znázorňuje napínací prvok na dušiach vyhotovený z plechu s oválnym otvorom. Obr. 2 znázorňuje ąnapinaci prvok vyhooovený z reťaze. Obr. 3 znázorňuje vertíkálnu batériu s ľlüpÍüäCÍlHl prvkami V zopnutom stave a obr. 4 vertikálnu batériu v roztiahnutom stave. Obr. 5 znázorňuje vertíkáluiu batériu, u ktorej sa spodný rám spolu s bočnioami odsúvo od duší pri -odformovávaní a preto- sú» napínaoie prvky upevnené aj o spodný rám s bočnicami držiacimi panel.Duše 2 a 3 sú spojené napínacím prvkom 1, ktorého dĺžka 1 je taká, aby duše 2 a 3 bolo možné vzdialit len na odtormovacíu vzdialenosť A. Po vybratí hotových panelov 6 sa .napinacie prvky 1 odopnú tak, aby bolo možné vyčistiť duše 2 a 3 a tiež, aby bolo možné založit .armaturu Bosun duší 2 a 3 sa prevádza obvyklým spôsobom podľa typu vertikálnej batérie. Ak sa spodný rám 5 spolu s bočnicami 4 držiacimi panel 6 odsúva od duší 2 a 3 pri odformovávaní, tak je výhodné upevniť naplnací prvok 1 aj o spodný rám 5 s biočunicami 4. Pri roztiahnuti duší 2 a 3 dôjde k oddeleniu panelu B od duše 2 iodduše 3.Riešenie podľa vynálezu je možne využit u vertikálnych batérií vo výrobe stavebných dielcov.Vertikálna batéria s odñormovacim prípravkom vyznačujúca sa tým, že susedné duše 2 a 3 sú spojené napinací-m prv kom 1, ktorého dlžka odpovídá odformoVaci vzdialenosti medzi susednými dušami.

MPK / Značky

MPK: B28B 5/04

Značky: odformovacím, vertikálna, prípravkom, batéria

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-252361-vertikalna-bateria-s-odformovacim-pripravkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vertikálna batéria s odformovacím prípravkom</a>

Podobne patenty