Způsob úpravy polyesterového vlákna

Číslo patentu: 252130

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šrůta František, Vaníček Jiří, Kvízová Milena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Zpnąob úprnvy polyutorovóho vláknaZpůsob úpravy polyeeterového vlákna s obsahom do 5 i hm. uhličitanu vápena~ tého působoním vodného roztoku kyseliny o koncentraci 0,1 n 20 93 hm. na povrch vlákna před nebo v průběhu dloułení,případně v průběhu dalšího zpracování vláken a výhodou před nebo v průběhu barvenł. x působení ne povrch vlákna lze poušít především zředěuý roztok kyseli solně nebo octově. Po působení kysel ny se vystaví vlákno účinku zdse~ ditého rozto hydroxidu zadného nebo draaelného. pravou povrchu vlákna ae dosáhne zlepšení jeho aorpčníoh vlastností.Vyndlss sa týká spůsobu upravy polyastarovćho vlákna s obsahom uhličitenu vápenstóho,ktorý ss s povrchových vrstev vllkna odstraňuje působení kyseliny, tvořící s vdpníkam rospustnl soli, čím vznikl na vláknl mikroporásní struktura, mající sa následek zvýšení sorpčních a dslsícb nutných vlastností vlákna.V současné dob se polyesterová vlákno s mikropôry v tuzemsku nevyrábí. Výroba polyeetarových vláken, kde ja vyulito mikreporísní struktury ke zvýšení sorpäních ofektů, je uvedena v rad nhrsničních prsmanů. Tak napr. JP 149 312/83 uvádí prípravu vlákna částečnýl selsktivním rospoultőním vllkan, obsahujících jemné čústioe insrtní látky, kterou je fosroračnsn alkalickosemitěbo kovu. Toto vlákno. má velké mnołství mikropőrů o průměru 0,3 nl, 51 ml sa omssuja odrss svitla. Vyulití esterotvorné alkalické soli sulfonová kyseliny, která je sastoupsna v mnoiství do 50 mol. i na celkový obsah diksrboxylové elołky s glykolu, uvidí JP 144 612/84. Polyssterově vlákno má dobrý onak a je dobre vybervitelné na tmave odstírw. způsob výroby vodu sbsorbujících polyeeterových vláken je uveden v JP 21 119/54.Do nvlákňovanćho polyesteru sa priddvá modifikovaný polyester, obsahující organickou eloučsninu sulíonová kyseliny a částics i insrtní organické sloućeniny, jako je napr. I-nstylnattylimid. Výsledná vlákno se upravuje alkalickým roztokom, přičemž ee hmotnost vlákna eniäuje o 2 i. Dle JP 204 972/84 se vlákňuje polyester a alkylarylester sulfonové lwselirw. Pôry se tvorí úpravou vlákna vodným roztokom nlkálie Indie se upravovat i hotová tkanina. JP 150 129/84 uvádí prípravu polyesterových jemných vláken přídevkem pőrotvorného činidla na bicí slouěenin fosforu. x odstranění se používá roztok elkálie. vlákno je velmi rovnomerne vybsrvitslná.vynález předklállá způsob úpravy polyesterových vláken s obsahem do 5 S hmot. uhličitsnu vdpenatáhn, jeho podstata spočívá v tom, že uhličitan vápenatý se s povrchových vrstev vlákna odstraňuje působenín vodného roztoku anorganická nebo organické kyseliny,která s vápníkem tvorí rozpustnou sůl. S výhodou lze ulít kyseliny solná a obzvláätě kyseliny octovd, kterł sa uiívejí běžně v textilním průmyslu při zuälechiovecích operacích. Stejnćho efektu je dosažano i pri poulití kyseliny sírovd, dusičnć, mravenčí. Roztok kyseliny o koncentraci 0,1 ai 5 S hmot. ss nenáeí na povrch vlákna bud jako eouěást preparsčního roztoku pri svlákñování, nebo se působí kyselinou o koncantrsci 2 až 20 hmot. na povrch vlákna v průběhu dloužení, případně sa kyselinou o koncentraci 0,1 až 20 5 hmot. působí na povrch vlákna v průběhu dalšího zpracování, s výhodou před nebo v průběhu barvení nebo v průběhu zullechłovacích operací. V některé následující technologické operací po působení kyseliny se vlákno důkladně propírá vodou nebo vystaví účinku zásaditáho roztoku,s výhodou působení 0,1 al Z 0 i hmot. roztoku hydroxidu sodnáho nebo draselnćho.Výhodou Ipůsobu úpravy polyeeterového vlákna. které obsahuje levné editivutn v polymeru je zvýlsní sorpčních a uiitąých vlastností vlákna. Vlákno má ve srovnání se stávajícím stavom svýäanou sorpční schopnost. pro vlhkost. Je ovýěena vybarvitelnoat pri vysoká rovnomlrnosti, zvláltě na tmavě odstíny. Při zpracování vlákna je snížena adhese k vodiěům a čistom strojů, čím as sniłuja jejich opotrebaní současně s úaporou energie. vlákno si pritom zschovává potrebné soudrlnosti pro bezporuchový výpřed. Vzhledem k fyzikálne-mechaniekým vlastnostem a jeho uplatnění v teztilním průmyslu, má vlákno sníieąý sklon ke molkovlní. iditivum v polymcru umožňuje uplatnit ssmozháäivý charakter vlákna. x úpravě polysstaroveho vlákna a mikropőry dla vynálezu může být použite stávající výrobní technologie,bu ndroků ns další investice s přídavná nařízení. Významnou předností v porovnání se stávsdłcím stavom je to, a k dooílsní mikroporeoity není třeba přídevku cenově náročných komponent s slolitýcb úprav technologie výroby vláken.Způsob úpravy polyasterových vláken je osvětlen na následujících příkladechPolyetylentereftslát, připravsnýrpolykondenzací diskontinuálním postupom výroby,obsahující 3 S hmot. snorganických pigmentů, z ćehož bylo 2,75 i hmot. uhličitanu vápenatóho, byl zvlákněn a vydlouion na vlákno o jemnosti 0,35 tex a relativní pevnosti 0,37 N/tex. Hs toto vlákno bylo 15 minut působano 142 m. obsahující 2,5 i kyseliny oetové při pokojové teplote, při délce lázně 130. Po oplachu vodou bylo vlákno 15 minut v neutrslizačni lézni s 2,5 5 NaOX-I. Pyzikálně-mechanické vlastnosti vlákna se nezměnily. Mikroskopicky byly pozorovány mikrotrhliny. Při srovnání harvitelnosti takto upraveného vlákna se stsndsrdem byla zjištěna vyšší vyhervitelnost až o 5 i. obdobných vlastností vláken bylo dossženo pri působení 2 S roztoku kyseliny mravenčí.Bylo postupováno stejně ako v příkladu 1 s tím rozdílem, že polymer obsahoval 5 S anorgsnických pignentů s na vlákno bylo působeno 10 kyselinou solnou. Tímto účinkom se zmčnily frikční vlastnosti vlákna koeficienty tření vlákno/kov z 0,30 ns 0,20 a nižší,přičemž mezivlákenná třaní zdstalo nezměnäno. současně byl prováděn pokud s působením 5 roztoku kyseliny dusićnć. Při mikroskopickém studiu povrchu vlákna byly u obou uiitých kyselin pstrná mikropőry, účinek kyseliny dusičné na koeficienty tření byl stejný Jako u kyseliny solné.zvlákněn byl polyetylenteraftalát s obsahom 2.75 5 uhličitanu vápenatého. Jako navíjací prepsrace byl aplikovún vodný roztok neinogenního lubrikantu o koncentraci 0,6 i,přičemž do jeho roztoku byla přidłns kyselina octová o koncentreci 2,5 S met. Na nadloužene vlákno bylo nsnesenó 17 S hmot. této upravená navíjeoí preparsce pri působení 24 hodin. Potd bylo vlákno vedeno přes vypírací lazeň s vodou teploty 20 ° 0 s dále standardní způsobem dvouzonálně dloułeno a tepelné upraveno. Oproti standardu, zvlákněnćmu pouze se samotným lubrikantsm. došlo k výrazné změně povrchu vlákna, což mělo za následek zvýšení barvitelnosti s výrazné snížení koeficientů tŕaní vlákno/kov statických i dinamických.lĺetkaný textilní útvar, zhotovený z polyesterovýoh vláken s obsahom 4 5 hnlot. uhličitanu vapenatáho, byl vysteven působení 20 kyseliny octové po dobu 15 minut, pak zneutrslizován roztokom ludi-oxidu sodného o stejné koncentraci a vyprán ve vodě. Při srovnání s neuprsvenou tkaninou se zvýšila účinnost filtrační plachetky a prodloužila doba zsfiltrování o 30 IS.1. způsob úpravy polyesterovâho vlákna s obsahom do 5 S hmot. uhličitanu vúpenatého,vyznačující sa tím, le uhličitsn vápenatý se z povrchových vrstev vlákna odstraňuje působením vodného roztoku anorganické nebo organické kyseliny tvořící s vápníkem rozpustné soli,s výhodou kyseliny solné nebo octovő, o konosntraci 0,1 si 20 S hmot.2. Způsob úpravy polyssterovćno vlákna podle bodu 1, vyznsčuuící se tím, la roztok kyseliny o koncentraci 0,1 s 5 i hmot. sa nanáěí na povrch vlákna ako součást preperačního roztoku při zvlákňovlní.3. Způsob úpravy polyastsrováho vlákna podle bodu 1, vyznnčující se tím, že roztok kyseliny o koncantraci 2 a 20 i hmot. působí na povrch vlákna v průběhu dloužení a je součástí chladící nebo ohřevné lázně.4. Způsob úpravy polysaterového vlákna podle bodu 1, vyznočující n th. lo u rostokem kyseliny půaobí na povrch vlákna v průběhu daläího zpracování, o výhodou před nooo v průběhu barvení, případně v průběhu zuälechícvacíoh operací.5. Způsob úpravy polyeaterového vlákna podle bodů 1 I 4, vyznačuuící n til. lo v některé následující tochnologická operací po působení kyseliny, no vystaví 71 th účinku záandítáho roztoku, a výhodou působení 1 a 20 i hmot. roztoku bydroxidu zadného nebo

MPK / Značky

MPK: D01F 11/04, D01F 6/62

Značky: způsob, vlákna, úpravy, polyesterového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-252130-zpusob-upravy-polyesteroveho-vlakna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob úpravy polyesterového vlákna</a>

Podobne patenty