Způsob aktivace bentonitu ve vodné suspenzi

Číslo patentu: 252080

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ottová Miloslava, Engelthaler Zdeněk, Duchek Petr, Kačín Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

, 4 -. ĺ A (Ilha. AK AUTORSKEMU osvinćenl-~cuspcns 1 h ktorěmJo bontonn molu u .oh-n n inčnín čmdlom n okups.9 mm. hołcőnątýoh, nm, ehm-idú .xx-um, duuönąnů bych-und s toàłnnčšąnů Minich. drąnĺnýoh yápmą- . tgph, äciunntých . nebo äclogitýoh, nlupon őatoönä rozpustnýoh to łodä, co tono stabilní vodné uns- ,popu obsahu ic( minimálně 90 5 ěásłio raucniính než mô přičemž vodná suaponsĺo .vynález řeší způsob aktivsoe bentonitů ve vodná suspsnzi.mPřírodní bentonit Je obvykle v hořsčnatoavápanetém cyklu, Prozlepšení řady mschanicko-fyzikálních vlastností se používá průmyslové sktivacs různými anorganickými öinidly tím způsobem. že se eurový vlhký bsntonit zakrápí roztokem příslušeného anorgsnickáho činidla a-po odlsžsní a homogenizsci se suší v rotačnich sušárnách, přičemž teplota sušení nesmí přssáhnout 100 °C, Usušený bsntonít se Jemně msle způsobem náročným na energii. Ákve světě se V současné době využívánejvíce bentonit v Ne - cyklu(akt 1 vovený sodou)av malá miře v HŤ- cyklu (aktivovaný minerál ní kyselinou). . Nedostatky dosud používaného způsobu jsou .- velká spotřeba energie na sušení a mletí i v případech, kdy ježVbentonit před použitím rozplsvovánk-ąobtížné rozplsvování jemné mletého bentonitu ibzmíněné nedostatky vynález odstraňuje tím. že se bentonit male. AAza mokré společně s přídavkem laktivačnihopčinidls zs skupinychlorídů. sírsnů, dusičnsnů, hydroxidů a fosforsčnanů sodných,drsss 1 ných,pvápenatých. horečnatých, hlinitýoh, želsznstých, želszitých alespoň částečně rozpustných ve vodě na stabilní suspen zi, obsahující 50 - 350 g bentonitu na litr, přičemž přídavsk aketivsčních ćinidel je V rozmezí 9,1 - 1,0 mol aktivního vyměñovsného kationtu na 1 kg-bentonitu. w .Při tomto postupu Je náročná chemicko-tepelná aktivacenshrsžsnáméně náročnou mechanicko-chemičkou aktivscí, přičemž dossžený stupeň dispereity materiálu může být při mokrám mleti výšší. než při suchém. V ñaděípřípadů je dodávka bentonitavá suspsnze eko mnomičtějěí než aplikace sušeného mletého bentonitu z důvodu nižpäích energetických nároků s snsžši připrsvy materiálu e manipu lsce e ním.-L Přiklady , 1/ 100 g přirodniho bentonitu bylo společně s 950 m 1 vody a 5 g bezvodného uhličitanu sodného třeno v kulovém mlýně tak dlouho, až zbytek na sítě 63/um byl menší než 1 (3 hodiny). . Ziskaná viskőzni wixotropni suspenze byla ponechána 24 hodin,pak byla změřana hodnota pH 7,5 shodně jako u bentonitu aktivovaného chemicko-tepelným postupom. Byla porovnána sorpčni kapacita takto připraveného Na (sodněho) bentonitu vůči kvasným produktům v odpadnich vodách, obsahujicich 2 b koloidnich látek v litŕu. Sorpčni kapacita činila u obou typů bentonitu 1,2 g koloidnich látek na 1 g bentonitu při 90 ni účinnošti čištění.2/ 200 g přirodniho bentonitu bylo společně s 900 ml vody a 10 g nonahydřátu dusičnanu hlinitého zpracovaného postupom shodným jako v přikĺadu 1/. Hodnota pH suąpenze byla 4,5. Byla stanovena sorpčni kapacita takto upraveného bentonitu vůči ropnýmd látkám emulgovaným ve vodě. Při poměru obsahu bentonitu vůči ropné látce na výchozi vodě 10 1 bylo u bantonitu aktivovaného podle uvedeného postpu dosaženo eorpčni účinnosti 95 ,zatimco u neaktivovaného bentonitu pouze 40 .c W 3/ 200 g přirodnino bentonitu bylo spoločně s 900 ml vody a 40 gheptahydrátu eiranu hořečnatého zpracovanáho shodně jako u přikladu 1/. Byla atanovena eorpčni kapacita takto upraveného. bentonitu vůči zředěné vodné disperzi vihylacetát -2-ethylhexyln akrylátováho kopolymeru. Sorpčni kapacita byla 2,1 g/1 bentonit tu při 95 niúčinnosti čištění oproti neaktivovanámu.bentonitd,který měl sorpčni kapacitu 0,5 g/g bentonitu a účinnost 23 .ZpůsoÉ àktivace bentonitu ve vodné suspenz 1 vyzna§ujici se tim.za se bentonit mela za mokra 9 aktivačnim činidlem ze skupiny chloridů. siranů, duaičhanů, hydroxidů a fosforečnanů sodnýçh, drase 1 ných. vápenatých, hořačnatých. hlinitýçh. železnatých neboželezitých alespoň částečně rozpustných vevodě do formy stabilní vodné auspenze obaahujicí minimálně 90 částiq menších než 63/um, přičemž vodná suepenze obsahuje 50 - 350 g bentonitu aW 1 litru a př 1 davakakt 1 vačního činidla činí 0,1 5 1,0 mo 1 Aaktiv nihg vyměňovaného katýontu na 1 kg bentonitu.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/28, B01J 20/30

Značky: suspenzí, způsob, vodné, bentonitu, aktivace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-252080-zpusob-aktivace-bentonitu-ve-vodne-suspenzi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob aktivace bentonitu ve vodné suspenzi</a>

Podobne patenty