Zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlídaných stavů

Číslo patentu: 252057

Dátum: 13.08.1987

Autori: Němec Václav, Sklář Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

oTýká sezapojení víoenásobné si alizace(54) Zapojeňí víuenásobné aignalioaoe a oeg 1 stracoa rešistrace dvouhodnotových hl daných átav Podstata spočívá v tom, že na vstup je napojen jednak tvarovací obvod, a jednak signalizační obvod, který je dále Brogojen 5 napájecím zdrojem ą filtrom,přicemz na tvarovací obvod je napojen vyhodnocovací obvod se signalizací, který je přes apínací obvod napojen na napájecí zdroj. ~vynález se týka zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlidaných stavů u dispečerakćho řízení provozu.Doaud pri krátkodobém trvaní hlídaneho stavu diapečer často nestačí signál zaregistrovat a zajistit sjednání nápravy. Pro zachyceni těchto krátkodobých eignálů je pri použití klasického. releového vyhodnoceni zapotřebí složitébo obvodu z vice relé.Uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojenia vícenáeobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlidaných stavů obsahující tvarovací, vyhodnocovací a spínaci obvody podle vynálezu, jehožpodstata spočíva v tom, že na vstup je napojen jednak tvarovací obvod a jednak signalizačni obvod, který je dále propojen s napájecím zdrojem a Filtremj přičemž na tvarovaci obvod je napojen vyhodnocovací obvod se signalizaci, který je přes apinací obvodnapojen na napájecí zdroj. Dvouhodnotové hlídané stavy jsou vyhodnocovány obvodYkteré jeou tvořeny polovodičovými diskretnimi a integrovanými prvky. Tím je hlidaný stav libo ~ volné doby trvání registrovân a signalizován dispečerovi až dodoby,kdy na něj tento reaguje a registraci zruší. Tato aignalizace trvá jen po dobutrváni hlídaného stavu. Pokud hlidaný stav zanikl již před zrušením registrace, zruší se signalizace ihned po zrušení registrace.Výhody tohoto zapojení vícenásobné signalizace spočívaji v malé náročnosti na výrobu a prostor, zvýšení životnoati,a tím i provozní apolehlivosti oproti dosud používanéou způsobu, dále v ury 4 chlcní odstranění případné poruchy při použití výměnných modulů.Na přiloženén výkresu je blokově znázorněno příkladné provedení zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlidaných atavů, kde l je aignalizačni obvod tvořen tyriatoro dvou spínací jednotkou a aignálkou. Tvarovací obvod 3 je tvořsnmonostabilnin klopnýn obvoden a vyhodnocovací obvod~§ je tvořen bistabilnín klopnýn obvodom, apínecí obvod 1 filtru Q je připojený k napâjecímu zdroji §, blok 1 je vlastni signalizacena pracoviäti diapečero kde je nežádoucí stav aignalizovâna záaaheu diapečera zrušen. Signál nežádoueího stavu libovolné délky je přiveden na vstup tvarovacího obvodu g, kde je tvarovánona požadovaný impulz pro obvod vyhodnoeovací logiky g, kteráiupu 1 s~zpracuje o svým výstupním signálom sepne apínací obvod 3,který připojeníu filtru Q k nopâjecímu zdroji § znění napájecí-,napětí u zdroje z neľiltrovaného na filtrované. Signálen nežádoucího stavu je zároveň sepnut signalizační obvod l a jelikož je napojen na filtrované napětí je sepnut tak dlouho než diapečer aignalizaci zaregistruje a než uvede obvod vyhodnocovací logiky3 do původního stavu, to je zrušení registrace. Po té signalizuje. signalizační obvod 1 jen trvá-li na vstupu eignalizačního obvodua aignalizačních obvodů L je shodný s počtom hlídaných atavů pro ceaů. Obvod vyhodnocovací logiky 3 je společný pro více hlídaných atavů - dle počtu vetupů použitého hradla. N - vatupové hradlo vyhodnotí N - 1 různých hlídaných atavů. Spíuací obvod filtru 3, napájecí zdroj § a filtr Q jsou společné pro libovol-4 ný počet hlídaných otavů. obvody vyhodnocovací logiky 3 je možno pro zvýšení počtu hlídaných atavů.spojovat paralelně.vynález lze e výhodou využívat ve všech oblastech průmyslu řízených diapečerskýn zařízením.A zapojení vicenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlídaných stavů obsahující tvarovací, vyhodno. covací a spínací obvod, vyznačující se tím, že na vstup je přípojen jednak tvarovaçí obvod /2/ a jednak aígnalizačni obvod /1/, který je dále propojen s nepájecím zdrojem /5/ u filtrem /6/ přičemž k tvarovacímu obvodu /2/ je připojen vyhodnocdvací obvod /3/ s obvodem signalizace /7/, který je přes spínací obvod /4/ připojen na napájecí zdroj /5/.

MPK / Značky

MPK: G08B 19/00

Značky: vícenásobné, registrace, dvouhodnotových, hlídaných, zapojení, stavu, signalizace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-252057-zapojeni-vicenasobne-signalizace-a-registrace-dvouhodnotovych-hlidanych-stavu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlídaných stavů</a>

Podobne patenty