Okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okrasných drevín a sposob ich výroby

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁÁEZY 45. Vydané 15 09 33 Ä ÚBJEVY54 Okrasné dwh a nrasívv z drevín s saev vraznou iexiúron alebo z nkrasníxh 4 y .Predmetom riešenia sú okrasné dyhy n. masívy, ktoré obsahujú farbivá a farebnépigmenty regulovane uložené V pásoch vy-chádzajúcich od čelných plôch v smere vlákien do vnútra dýh a masívov a ďalšie farbivá s moleikulovou hmotnosťou. menšou ako 1 500 homogénne rozložené in situ v ich bu« nečných stenách.Podstatou spôsobu výroby je, že do časti jedného alebo obidvoch čiel drevných masívov sa v zámerne predom zvolených miestach privádza drevosfarbujúca kvapalina v smere vlákien dreva, následne sa drevný materiál vo forme masívov alebo dýh dofarbí difüznym farbením.vynález sa týka okresných dýh a masívov z drevín s nevýraznou textúrou a spôsob výroby riadenou impregnáciou drevosiarbujúcimi kvapalinami.V súčasnej dobe sa dekoratívna dyhy a masívy s výraznou textúrou pripravujú mechanickým delením z primárnych okresných drevín ako orech, ovangkol, mahagón a iné. Pre výrobu dýh sa obyčajne používajú kmene alebo mechanicky opracované prlzmy kmeňov so zvýšenou vlhkosťou. Pritom značná časť drevín sa pred krájaním alebo lúpanim hydroltermicky plastiiikuje. Dekoratívne dyhy s výraznou textúrou sa vyrábajú znamymi spôsobmi aj z drevín s nevýraznou textúrou talk, že sa vyrobia najprv lúpané dyhy, tieto sa farbia hlbkovým dlfúznym tarbením, následne sa skladajú a zlepia do blokov pomocou farebných lepiacich zmesi, z ktorých sa potom krájajú dyhy s reprodukovatelnou kresbou. Sú známe tiež postupy, podľa ktorých sa dekoratívne dyhy vyrábajú krájanim z lepených blokov,skladajúcich sa z dýh, kúskov dýh, papiera,vlákniny drevných častíc a iných materiálov.Nevýhody súčasného stavu výroby dekorativnych dýh z primárnych okresných drevín spočívajú v tom, že sa znižuje ich dostupnosť, hlavne kvalitných drevín, alko sú orech, grenadil, ovangkol, teak, mahagón a trvale výrazne sa zvyšujú ich ceny.Nevýhody reprodukovatelných dýh z dyhových blokov je ich polosyntetický v-zhľad. Lepené spary sú viditeľné a najmä u jednoduchých tzv. radiálnych textúr z pásikmi o šírke 0,6 až 20 mm, pôsobia často rušivo.Ďalšou nevýhodou je to, že výroba reprodukovatelných dýh, t. j. arodýh, fine-line dýh, leriex a lamidýh, je značne prácna.Nevýhody súčasného stavu odstraňujú v značnej miere okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že dyhy a masívy obsahujú vysokomolekulové farbivá,farebné pigmenty, reaktívne, kovokomplexné, priame a kyslé iarbiva a zmesi týchto farbív alebo organických pigmentov s realktoplastami regulované uložené v pásoch o šírke 0,1 až 30 mm vychádzajúcich od čelných plôch v smere vlákien do vnútra dýh a masívov a monosulfónové farbív-á s molekulovou hmotnosťou menšou ako 1 500 rozložené homogénne in situ V bunečných stenách dýh a masívov.Spôsob výroby okresných dýh a masívov spočíva v tom, že do časti jedného alebo obidvoch čiel drevených masívov o vlhkosti 18 až 210 0/0 sa v zámerne zvolených miestach rovnakého, prípadne rôzneho tvaru privádza drevosfarbujúca kvapallna účinkom rozdielu tlakov 0,04 až 7,0 MPa pri teplote 10 až 110 °C, po dobu 2 až 600 min. v smere vlákien, následne sa drevný materiál vo forme masívov alebo dýh doiarbí difúznym farbením.Výhoda i nový účinok vynálezu spočíva vtom, že je možné pripraviť dekoratívny drevný materiál, ktorý má na určitom farebnom pozadí superponovanú výraznejšiu kresbu,orientovaná v smere vlákien, tak ako u primárnych okresných drevín. vyvolanie takejto kresby sa zakladá na skutočnosti, že pomer permeability dreva v smere pozdĺžnom, radiälno-tangenciálnom je 104 až 105 a ďalej na riadení toku drevosfarbujúcich tekutín cez čelné plochy.Spôsob podľa vynálezu umožňuje vyvolávaf superponovanü kresbu V drevinách a tým pripravovať a vyrábať prakticky neobmedze-ný rozsah prírodných zušlachtených drevných materiálov. Rovnako je možné zušlachťovať sekundárne dreviny, ktoré sú dostupnejšie a lacnejšie, ako vzácne tažko dostupné primárne okrasné dreviny s výraznou textúrouPodla predmetného vynalezu je možné zušlachťovat aj primárne dekoratívna dreviny tak, že sa farbou a kresbou približujú vzácnym nedostupným alebo ťažko dostupným drevinám.Ďalšou výhodou zušlachťovania drevín superpozíciou kresby in situ je to, že takto vyrobená dyha alebo dekoratívny masív sú vždy neopakovatelnê Originály, pretože superponovanâ kresba vznika v dôsledku toku vodných drevosiarbujúcich roztokov pozdĺž vlákien dreva, pričom sa týmto tokom zvýrazñujú alebo vyvolávajú prirodzene priepustné cesty, prirodzené anatomické zábrany, vznikajú tiene hydraulických prúdov,podobne ako pri toku kvapalín cez stromovú hmotu v živej prírode.sústava priepustných a menej priepustných ciest a tokových zábran v každej drevine i strome je neopakovatelná a z hladiska estetickej hodnoty originálna. Preto je aj výsledný produkt zušlachťovania založeného na ich využití neopakovatelným originálom. Z fyzikálneho hladiska sa predmetným spôsobom dosahuje transformácia neoptických vlastností, ako sú permeabilita,morfologické vlastnosti, najmä distribúcia rôznych druhov vlaknitých buniek, radiálne orientovaných buniek, stavu medzibunkových stenčenin a tukových zábran, šírka a distribúcia ročných alebo prírastkových kruhov, na optické vlastnosti V oblasti spektra 400 až 700 nm, ktoré určujú estetickú úroveň materiálu.Okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou ako sú topol, osika, javor,buk, wawa, alebo z okresných drevín ako sú koto, mahagón, ovangkol, teak, obsahujú zušlachťovacie látky ako sú syntetické polyméry, oligoméry, zmakčovadlá a povrchovo aktívne látky. Dyhy a masívy ďalej obsahujú VYSOKOIÍIOÍGlKUIOVÉ farbivá, farebné pigmenty, reaktívne, kovokomplexné, priame a kyslé farbivá a zmesi týchto farbív alebo organických pigmentov s reaktoplastami, ktoré sú regulovane uložené v smere vlákien do hĺbky dýh a masívov tak, že na 251983podobňujú v celej hĺbke a ploche mákroskopické časti prirastkových alebo ročných kruhov, jadrových a beľových častí živičných kanáliwkov a parenchymatických buniek oltrasných drevín. Dyhy a masivy obsahujú Iľalej monosulfónové farbi-vä s Inolekulovou hmotnosťou menšou ako 1500 rozložené homogénne in situ V bunečných stenách dýh a masívov.Spôsoby výroby okrasných dýh a masívov sú uvedene v nasledujúcich príkladoch.Hranoly dreviny buk Fagus silvatica o rozmeroch 6 X 6 X 40 cm a vlhkosti 40 0/0 sa obojstranne opatria na čelách nánosom epoxidovej živice a nechajú sa v-ytvrdiť po dobu 24 hodín. Po vytvrdení sa čelá hranolov upravia zárezmi širokými 1 cm, hlbokými 0,5 cm, hranoly sa evakuujú 30 minút pri tlaku 0,05 MPa a následne sa impregnujü po dobu 120 minút pri tlaku 0,6 MPa zmesou farbív C. I. Acid Yellow 1, C. I. Acid Orange 7 a C. I. Acid Blue 62 v pomere 1 7 2. Potom sa z hranolov nakrájajú dyhy o hrúbke 0,7 mm, ktoré sa opatria nánosom roztoku farbív C. I. Acid Orange 3, C. I. Acid Red 88 a C. I. Acid Blue 78 v pomere 13 l 1 a zahrievajú sa mimo farbiaceho roztoku na teplotu 90 °C po dobu 8 hodín v tízavretom priestore s tlakom nasýtených pár vody. Po vysušení je plocha dýh podobná drevine mahagón.Hranoly dreviny koto Pterigota macrocarpa o rozmeroch 6 X 6 X 40 cm o vlhkosti 60 0/0 sa opatria na čelách nánosom suspenzie polyvinylacetätu o obsahu sušiny 15 °/0 a vytvrdia sa pri teplote 20 °C po dobu 3 hodín. Na obidva konce hranola sa privedie roztok farbiva C. I. Pigment Red 4 a C. I. Pigment Black 7 o koncentrácii 100 g.1 ° 1, na ktoré sa pôsobí tlakom 0,6 MPa po dobu 360 minút. Z impregiíovaných hranolov sa nakrájajú dyhy o hrúbke 0,7 milimetra. Dyhy sa potom difúzne dofarbia drevosfarbujúcou kvapalinoíí o zložení C. I. Acid Yellow 11, C. I. Direct Violet 46, C. l. Acid Blue 78 v pomere 20221 a 50 g.11 Karbamidu pri teplote 92 °C po dobu 8 hodín.Kmeň dreviny topol Populus marilaíidica o priemere 25 cm o vlhkosti 35 nasýtenia vlákien sa opatri kovovou maskou zodpovedajúcou tvaru letokruhov. Takto upravená drevina sa podrobí evakuovaniu 30 minút pri tlaku 0,04 MPa a impregnäcii farbiacim roztokom C. I. Pigment Black 7 a C. l. Pigment Red 4 v pomere 11 a 200 g..l 1 etylénglykolu pri tlaku 0,6 MPa po dobu 120 minút. Z impregnovanej topoľovej5 dreviny sa nakrájajú dyhy o hrúbke 1,2 mm,ktoré sa vložia do roztoku farbív C. I. Acid Yellow 36, C. l. Acid Red 88, C. I. Acid Blue 41 v pomere 651025, dyhy sa iarbia po dobu 0 hodín pri teplote 80 °C. Po vysušení sa získa kresba podobná drevine ovangkol.Prizma dreviny buk Fagus silvatica 0 objeme 0,3 m 3 sa parí po dobu 24 hodín na vlhkosť 190 0/0. Následne sa vystaví čelo prizmy účinkom taveniny kopolyméru etylén-vinylacetát tak, aby kopolymér zakrýval letnú časť ročných kruhov dreviny. Potom sa k čelu privádza impregnačný roztok o zložení C. I. Acid Black 1 o koncentrácii 20 g.l 1, ktorým sa na prizmu pôsobí pri tlaku 0,6 MPa po dobu 120 minút. Po odstránení čiel sa prizma znovu inípregnuje farbiacim roztokom C. I. Direct Brown 115 po dobu 2 hodín pri teplote 20 °C. Po tejto impregnácil sa z prizmy nakrájajú dekoratívne okrasné dyhy.Do čelnej plochy kmeňa dreviny breza Betula verrucosa sa zatiačia kovové hroty o priemeroch od 0,3 do 0,8 mm, ktorými sa do dreviny privádza drevosfarbujúca kvapalina o zložení C. l. Mordant Brown 86 a C. I. Mordant Brown 95 v pomere 1 1 pod tlakom 0,6 MPa po dobu 240 minút. Z impregnovanej dreviny sa nakrájajú dyhy, ktoré sa opatria nánosom vodných farbiacich roztokov organických kyslých farbív o molekulovej hmotnosti 300 až 850. Po nanesení farbiaceho roztoku v množstve 150 až 200 g na m 2 sa dyhy zložia na seba, zatlačia sa do roviny pomocou platní z nehrdzavejúcej ocele a umiestnia sa do zatváratelnêho priestoru po dobu 24 hodín tak, aby sa zabránilo odparovaniu vody. Farbiaci roztok sa nechá predifundovať pri teplote V rozsahu 60 až 95 °C počas 24 hodín, potom sa .dyhy vysušia na vlhkost 8 až 12 0/0. Takto sa získajú clyhy s výraznou dekoratívnou kresbou.Prizma dreviny hrab Carpiiíus betulus sa impregnuje po dobu 1 minúty máčaním 33 -ným vodným roztokom kremičitanu sodného, následne sa nechá v-ytvrdnút po dobu 10 hodín a potom sa čelá obrúsia. Takto upravená prizma sa následne podrobí impregnácii drevosfarbujúcou k-vapalinou obsahujúcou 40 g.11 farbiva C. l. Acid Black 52. Nakrájané dyhy sa diiúzne dofarbia drevosfarbujúcou kvapalinou o zložení C. l. Acid Brown 19 o koncentrácii 40 g . l a 10 g.l 1 kopolyméru propylénoxidu a etylénoxidu pri teplote 90 C po dobu 8 hodín. Takto vyhotovená dyha má kresbu podobnú drevine palisander.Hranoly dreviny lipa Tilia cordata o rozmeroch 6 X 6 X 40 cm sa čelnými plochami vysiavia krátkodobému účinku 25 sekúnd zliatine olova, cínu, bizmutu a kadmia V pomere Z 4 4 1 pri teplote 150 C, Takto upravene hranoly sa preimpregnujú farbiacim roztokom C. I. Pigment Black 7 a. C. l. Pigment Red 4 V pomere 1 1 pri tlaku 0,8 MPa po dobu 180 minút. Nakrájaním hranolov na dyhy sa získa dekoratívny materiál.Čelá prizmy dreviny topol Popnlus narilanditra opatrenie nánosom kopolyméru styrénu a esteru kyseliny akrylovej, z ktorých jedna čelná plocha sa vystaví účinkom vákua 0,04 MPa a druha čelna plocha sa vystaví účinku tlaku dravosfarbujúcej kvapaliny o zložení C. l. Piement Black 7 pri tlaku 0,5 MPa po dobu 120 minút. Z prizmy sa krájaním vyhotovia dyhy, do ktorých. následne difunduje farbiaci roztok o zložení C. I. Acid Orange 3, C. I. Acid Red 88 a (l. l. Acid Blue 78 v pomere 10 2 1 v zmesi sdisperziou kopolyméru vinylacetátu a esteru kyseliny akrylovej o obsahu sušíny 55 0/0 po dobu 8 hodín. Získané dyhy sa vysušia pri teplote 85 °C po dobu 25 minút. Ich textüra je podobná drevina ovangkol.Hranoly dreviny topol (Populus marilandica o rozmeroch 6 X 6 X 40 cm a vlhkosti 20 sa opatria na čelách nanosom sklenenýclí čiastočiek o veľkosti 104 až 2 . 104 metrov. Takto upravená drevina sa vákuuje 30 minút pri tlaku 0,06 MPa a impregnuje sa tarbiacim .roztokom C. l. Pigment Black 7 o koncentrácii 100 g. l 1 po dobu 120 minút. Po impregnácii sa z hranolu nakrájajú dyhy o hrúbke 0,7 mm, ktoré sa uložia do roztoku farbív C. l. Acid Yellow 11, C. I. Acid15 1. Dyhy sa farbia 6 hodín pri teplote 80 C a po vysušení vznikne Okrasná dyha s dekoratívnou kresbou dreviny ovangkol.Okrasné dyhy a masívy podla tohto vynálezu a spôsob ich výroby možno využít pre výrobu nábytku, obkladov a všade tam,kde sa využije dekoratívna funkcia dreva.1. Okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okresných drevín obsahujúcich zušlachtovacie látky ako sú syntetické polyméry, oligomery, zmäkčovadlá a povrchovoaktívne látky, vyznačujúce sa tým, že dyhy a masívy obsahujú vysokomolekulové farbivâ, farebné pigmenty, reaktívne, kovokomplexné, priame a kyslé farbivá a zmesi týchto farbív alebo organických pigrnentov s reaktoplastaníi regulovane uložené ~v pásoch o šírke 0,1 až 30 mm vvchádzajúcich od čelných plôch v smere vlákien do vnútra dýh a masívov a monosulfónové farbivá s molekulovou hmotnosťou menšou ako 1500 homogénne rozložené in sitn V bunečných stenách dýh a masívov.2. Spôsob výroby okresných dýh a Inasívov z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okrasných drevín podľa bodu 1, impregnaciou drevosfarbujúciimi modifikačnými látkami ako sú vodné a organické roztoky kyslých, kovokomplexných alebo reaktívnych farbív, farebných pigmentov, zmesué roztoky farbív s reaktoplastami, termoplastami, oligomérmi, monomérmi, zmäkčovadlami a ostatnými pomocnými priemyslovými pripravkami, vyznačujúci sa tým, že do časti jedného alebo obidvoch čiel drevných masívov o vlhkosti 18 až 210 sa v zámerne predom zvolených miestach rovnakéhoprípadne rôzneho tvaru privádza drevostarbujüca kvapalina účinkom rozdielu tlakov 0,04 až 7,0 MPa pri teplote, 10 až 110 °C, po dobu 2 až 600 min. V smere vlákien, následne sa drevný materiál vo forme masívov alebo dýh dofarbí difúznymďarbením.3. Spôsob výroby okresných dýh a masívov z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okresných drevín podľa bodu 2, vyznačujúci sa tým, že predom zámerne zvolené miesta pre prívod drevosfarbujúcej kvapaliny sa získajú uzatvorením časti jedného alebo obidvoch čiel drevných materiálov .mechanickým upchaním časti lumenov vodívých buniek.4. Spôsob výroby okresných dýh a masívov podľa bodov 2 a 3, vyznačujúci sa tým,že uzatvorenie čiel sa vykoná nänosom koloidných sústav s rozmermi častíc 10 až 104 m, ktoré vytvárajú polopriepustné mernbrány ako sú polyvinylacetátové a akrylátové disperzie a gély kyseliny kremičitej po dobu 0,5 až 300 sekúnd pri tlaku 0,1 až 0,7 MPa. pri teplote 15 až 35 °C a následne sa disperzia vytvrdí.5. Spôsob výroby okrasných dýh a masívov podľa bodov 2 a 3, vyznačujúci sa tým,že uzatvorenie sa vykoná impregnáciou čiel nízkotaviteľnými kovmi ako sú zliatiny olova, cínu, bizmutu a kadmia, po dobu 0,5 až 25 sekúnd pri teplote 110 až 300 °C.

MPK / Značky

MPK: B27K 5/02

Značky: masívy, okrasných, drevín, výroby, okrasné, textúrou, nevýraznou, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-251983-okrasne-dyhy-a-masivy-z-drevin-s-nevyraznou-texturou-alebo-z-okrasnych-drevin-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okrasných drevín a sposob ich výroby</a>

Podobne patenty